Regeling aanwijzing nationaal park Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geldend van 04-12-2002 t/m 31-08-2007

Regeling aanwijzing nationaal park Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. overlegorgaan:

overlegorgaan bedoeld in artikel 3;

c. nationaal park:

gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (Kamerstukken II 1992/93, 22 880, nr. 5, pagina 99).

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2007]

Als nationaal park wordt aangewezen het gebied Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, zoals aangegeven op de kaart die als bijlage behoort bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2007]

Er is een overlegorgaan nationaal park Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan heeft tot taak zorg te dragen voor de inrichting en het beheer van het nationaal park Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Daartoe behoort onder meer:

 • a. het actualiseren van het beheer-, inrichtings- en ontwikkelingsplan bedoeld in artikel 5;

 • b. het streven naar onderlinge afstemming van alle voor de inrichting, het beheer en ontwikkeling van belang zijnde plannen en activiteiten;

 • c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding van de voor het nationale park Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa beschikbare middelen in het kader van een jaarlijks voortschrijdend meerjarenprogramma met bijbehorende begroting;

 • d. besteding van gelden op basis van een door de minister goed te keuren meerjarenprogramma, het opstellen van projectplannen, controle op de bestedingen van gelden en coördinatie van de uitvoering van projecten binnen het kader van het beheer, inrichtings- en ontwikkelingsplan;

 • e. het opstellen van een meerjarenprogramma voorlichting en educatie, ter bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan voert zijn taak uit overeenkomstig het beheer-, inrichtings- en ontwikkelingsplan voor het nationaal park Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa van 14 juni 2002 en met inachtneming van hetgeen te dien aanzien door de minister bij brief van 12 juli 2002, kenmerk DNO 2002/4975, is gesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2007]

In het overlegorgaan hebben zitting:

 • a. één door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. zes door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van onderscheidenlijk:

  • 1 de provincie Drenthe;

  • 2 de gemeente Aa en Hunze;

  • 3 de gemeente Tynaarlo;

  • 4 de gemeente Assen;

  • 5 het waterschap Hunze en Aa's;

  • 6 N.V. Waterbedrijf Groningen;

 • c. twee door de minister op voordracht van de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie te benoemen leden als vertegenwoordiger van de bij het nationaal park Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa betrokken agrariërs;

 • d. een door de minister op voordracht van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen te benoemen lid als vertegenwoordiger van de dorpen in het desbetreffende gebied;

 • e. twee door de minister op voordracht van het Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten te benoemen leden als vertegenwoordiger van de terreinbeherende natuurorganisaties;

 • f. een door de minister op voordracht van Recreatieschap Drenthe, RECRON Drenthe en Toeristisch Platform Tynaarlo te benoemen lid als vertegenwoordiger van recreatiebelangen;

 • g. de directeur Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als vertegenwoordiger van de rijksoverheid.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Het overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 2 Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden verslag uit aan de minister.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2007]

Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Drenthe te benoemen ambtenaar van die provincie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2007]

Indien bij het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het overlegorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 10

[Vervallen per 01-09-2007]

Het Besluit voorbereiding nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 4 december 2002.

Artikel 12

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing nationaal park Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de centrale bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 73 te 's-Gravenhage.

's-Gravenhage, 29 november 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina