Regeling opschorting koopplicht

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-12-2002 t/m 23-01-2004

Regeling opschorting koopplicht

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 84a van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

Gelet op artikel 97 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot 1 januari 2004 is de gehoudenheid van het bureau, bedoeld in artikel 82 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, opgeschort.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot 1 januari 2004 is de gehoudenheid van het bureau, bedoeld in artikel 94, eerste lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, opgeschort.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling opschorting koopplicht.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina