Regeling informatieverstrekking WIN 2002

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 21-12-2002 t/m 30-12-2004

Regeling informatieverstrekking Wet inburgering nieuwkomers (WIN) 2002

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport en de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksaangelegenheden.

Gelet op: artikel 4, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers zoals gewijzigd bij Besluit van 16 november 2001 (Stb 2001, 576).

Besluit

Artikel 1. Vaststelling formulieren

[Vervallen per 31-12-2004]

Het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 4 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, geschiedt door middel van het volledig invullen, ondertekenen en verzenden van de formulieren die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling. De formulieren dienen te zijn gewaarmerkt door een accountant en vergezeld te gaan van een accountantsverklaring met betrekking tot de juistheid van de gegevens.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt met de toelichting bekendgemaakt in Uitleg OCenW-Regelingen. Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze is geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatieverstrekking WIN 2002.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. A.nnette D.S.M. Nijs

, MBA
Terug naar begin van de pagina