Subsidieregeling extra middelen voor verbetering van leerstofaanbod aan zorgleerlingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 20-12-2003 t/m 30-12-2004

Subsidieregeling extra middelen voor verbetering van leerstofaanbod aan zorgleerlingen

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCenW-susidies;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

b. samenwerkingsverband:

een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18 WPO;

c. AVR:

aanvraag vaststelling rijksvergoeding

Artikel 2. Doel van de subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

De minister verstrekt deze subsidie teneinde de samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het verbeteren van het leerstofaanbod. De samenwerkingsverbanden kunnen met deze middelen, en in afstemming met het zorgbeleid binnen het samenwerkingsverband, lesmaterialen aanschaffen speciaal gericht op de onderwijsbehoefte van zorgleerlingen in het speciaal basisonderwijs.

Artikel 3. Toekenning en betaalbaarstelling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Aan het bestuur van de centrale dienst in een samenwerkingsverband dan wel, indien een samenwerkingsverband geen centrale dienst heeft, het bevoegd gezag van de school die daarvoor in het samenwerkingsverband is aangewezen, wordt een bedrag per leerling in het samenwerkingsverband van € 2,84 toegekend. De subsidie wordt berekend op basis van het feitelijk aantal leerlingen in het samenwerkingsverband op de tel-datum 1 oktober 2001, waarbij wordt uitgegaan van de gegevens zoals die door de accountant zijn gecontroleerd in de AVR 2001.

 • 2 De subsidie wordt betaalbaar gesteld in de maand december van het jaar 2002.

Artikel 4. Verantwoording en vaststelling subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Niet bestede middelen of overschotten zullen na afloop van het subsidietijd-vak worden teruggevorderd of verrekend.

 • 2 De subsidie wordt uiterlijk in 2004 besteed. In de AVR van het jaar waarin de middelen zijn uitgegeven, doch uiterlijk bij de AVR over het jaar 2004 van het bestuur van de centrale dienst in het samenwerkingsverband dan wel, indien het samenwerkingsverband geen centrale dienst heeft, het bevoegd gezag van de school waaraan de subsidie is toegekend, vindt ook financiële verantwoording plaats. De verklaring van de accountant bij de AVR omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie.

 • 3 Centrale diensten die geen AVR indienen, zenden uiterlijk 1 maart 2005 een financieel verslag in. Het financieel verslag bevat een overzicht van de uitgaven en gaat, indien het subsidiebedrag meer bedraagt dan € 45.500,- vergezeld van een verklaring over de naleving van de subsidievoorwaarden door de subsidieont-vanger, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De minister kan nadere verplichtingen opleggen in verband met de inrichting van de accountantsverklaring. De documenten die op grond van dit lid moeten worden ingezonden, worden gezonden aan:

  • CFI/BPO/PPV,

   postbus 606,

   2700 ML Zoetermeer.

 • 4 De minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien uit de AVR of uit het financieel verslag blijkt dat deze niet besteed is in overeenstemming met het doel waarvoor zij is verstrekt.

 • 5 Gelijktijdig met de vaststelling van de rijksvergoeding, bedoeld in het tweede lid wordt de definitieve subsidie vastgesteld. Indien een centrale dienst geen AVR inzendt, wordt de definitieve subsidie vastgesteld binnen 180 dagen na ontvangst van de documenten die op grond van het derde lid moeten worden ingezonden.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling extra middelen voor verbetering van leerstofaanbod aan zorgleerlingen.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina