Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2002

[Regeling vervallen per 26-05-2005.]
Geldend van 22-01-2003 t/m 25-05-2005

Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2002Regeling van de Minister van Justitie van 28 november 20002, kenmerk 5198180/02/DP&O, houdende vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Justitie (Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2002)

De Minister van Justitie,

In overeenstemming met de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit inrichting organisatie en formatie rijksdienst;

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemeen

[Vervallen per 26-05-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 26-05-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ministerie: het Ministerie van Justitie;

 • b. minister: de Minister van Justitie of de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

 • c. departementsleiding: de ministers alsmede de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal en de directeuren-generaal gezamenlijk;

 • d. bestuursdepartement: de departementsleiding alsmede de beleids-, staf- en bedrijfsvoeringsonderdelen ter ondersteuning van de departementsleiding;

 • e. bestuursraad: de bestuursraad, bedoeld in artikel 3, vierde lid.

Artikel 2

[Vervallen per 26-05-2005]

Het ministerie bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

 • a. de hierna genoemde dienstonderdelen, die rechtstreeks ressorteren onder de secretaris-generaal:

  • 1°. de directie Algemene Justitiële Strategie;

  • 2°. het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum;

  • 3°. het bureau Secretaris-Generaal;

  • 4°. de directie Voorlichting;

  • 5°. het bureau Kwaliteitszorg

  • 6°. de directie Financieel-Economische Zaken;

  • 7°. de directie Personeel en Organisatie;

  • 8°. de directie Informatisering;

  • 9°. de Departementale Accountantsdienst;

  • 10°. de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartemen;

  • 11°. de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie;

  • 12°. de projectdirectie Huisvesting, Inkoop en Milieu;

  • 13°. de projectdirectie Nieuwbouw Justitie;

 • b. het directoraat-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, dat bestaat uit een stafondersteuning en de volgende dienstonderdelen:

  • 1°. het stafbureau Internationale Zaken;

  • 2°. de directie Vreemdelingenbeleid;

  • 3°. de directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden;

  • 4°. de directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid;

  • 5°. het secretariaat van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken;

  • 6°. de Immigratie- en Naturalisatiedienst;

 • c. het directoraat-generaal Preventie, Jeugd en Sancties, dat bestaat uit een stafondersteuning en de volgende dienstonderdelen:

  • 1°. de directie Sancties, Reclassering en Slachtofferzorg;

  • 2°. de directie Jeugd en Criminaliteitspreventie

  • 3°. de directie Bestuurszaken;

  • 4°. de dienst Justitiële Inrichtingen;

  • 5°. de raad voor de kinderbescherming;

  • 6°. het Centraal Justitieel Incassobureau;

  • 7°. het secretariaat van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming;

  • 8°. het bureau van het College van toezicht op de kansspelen;

  • 9°. 9°. het secretariaat van het schadefonds geweldsmisdrijven;

 • d. het directoraat-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, dat bestaat uit een stafondersteuning en de volgende dienstonderdelen:

  • 1°. de directie Wetgeving;

  • 2°. de directie Strategie Rechtspleging;

  • 3°. de directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen;

 • e. het directoraat-generaal Rechtshandhaving, dat bestaat uit een stafbureau en de volgende dienstonderdelen:

  • 1°. het bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden;

  • 2°. het bureau Operationele Zaken;

  • 3°. de directie Opsporingsbeleid;

  • 4°. de directie Handhaving;

  • 5°. het Nederlands Forensisch Instituut;

 • het projectdirectoraat-generaal Vreemdelingenwet 2000, dat bestaat uit een stafbureau en een projectbureau.

Artikel 3

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De secretaris-generaal is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de leiding van de in artikel 2 genoemde dienstonderdelen.

 • 2 De secretaris-generaal wordt bij afwezigheid volledig vervangen door de plaatsvervangend secretaris-generaal. Daarnaast treedt de plaatsvervangend secretaris-generaal ten aanzien van door de secretaris-generaal vast te stellen taken in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de secretaris-generaal.

 • 3 De directeuren-generaal zijn belast met de beleids- en bedrijfsvoering van de tot hun directoraat-generaal behorende onderdelen. Eén van de binnen het directoraat-generaal vallende directeuren van onderdelen wordt op voordracht van de betreffende directeur-generaal namens de minister door de secretaris-generaal aangewezen als plaatsvervangend directeur-generaal.

 • 4 De secretaris-generaal (voorzitter), de plaatsvervangend secretaris-generaal en de directeuren-generaal vormen samen de bestuursraad. De bestuursraad formuleert de Justitiebrede en gemeenschappelijke kaders en bewaakt dat de activiteiten en het beleid van de onderscheiden directoraten-generaal daarbinnen blijven. De voorzitter van het College van procureurs-generaal neemt als toehoorder deel aan de bestuursraad.

Hoofdstuk II. De onder de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal ressorterende dienstonderdelen

[Vervallen per 26-05-2005]

Artikel 4

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 Onverminderd artikel 3 is de secretaris-generaal integraal verantwoordelijk voor de beleids- en bedrijfsvoering van de rechtstreeks onder hem ressorterende dienstonderdelen.

 • 2 Ten aanzien van door hem aan te wijzen dienstonderdelen kan de secretaris-generaal taken opdragen aan de plaatsvervangend secretaris-generaal.

Artikel 5

[Vervallen per 26-05-2005]

De directie Algemene Justitiële Strategie ondersteunt de departementsleiding bij de ontwikkeling van strategie. Dit doet zij door het uitvoeren van verkenningen en het voorbereiden van de strategische agenda, dit in goed samenspel met partners binnen en buiten het ministerie.

Artikel 6

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is belast met het verrichten van onderzoek en het doen verrichten van onderzoek, het adviseren over voorgenomen beleidsprogramma's en te voeren beleid en te verrichten onderzoek alsmede het verspreiden van binnen het WODC aanwezige kennis op het terrein van Justitie en met de documentatie van (sociaal-) wetenschappelijke publicaties;

 • 2 Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum bestaat uit:

  • a. de onderzoeksafdeling Asiel & Migratie;

  • b. de onderzoeksafdeling Criminaliteitspreventie, Slachtofferzorg, Jeugdbescherming en Sanctietoepassing;

  • c. de onderzoeksafdeling Regelgeving, Rechtspleging & Rechtsbijstand;

  • d. de onderzoeksafdeling Rechtshandhaving;

  • e. de afdeling Externe Wetenschappelijke Betrekkingen;

  • f. de afdeling Statistische lnformatievoorziening en Beleidsanalyse;

  • g. de afdeling Documentaire lnformatievoorziening;

  • h. het bureau bedrijfsvoering.

Artikel 7

[Vervallen per 26-05-2005]

Het bureau Secretaris-Generaal is belast met algemene staftaken en de secretariële, administratieve en organisatorische ondersteuning van de ministers, de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal. Het is voorts belast met de protocolaire ondersteuning van de departementsleiding van het ministerie en vervult daarbij een coördinerende rol. Deze taken worden gekenmerkt door een representatief of vertrouwelijk karakter.

Artikel 8

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De directie Voorlichting is belast met de interne en externe communicatie.

 • 2 De directie Voorlichting bestaat uit:

  • a. de afdeling In- en externe communicatie;

  • b. de afdeling Persvoorlichting en Beleidspresentatie;

  • c. de afdeling Publieksinformatie en Nieuwe Media;

  • d. het Bedrijfsbureau.

Artikel 9

[Vervallen per 26-05-2005]

Het bureau Kwaliteitszorg is belast met het ontwikkelen en in stand houden van een algemeen systeem van kwaliteitszorg dat complementair is aan de systemen die bij de dienstonderdelen van het ministerie functioneren. Daarnaast verricht het bureau doorlichtingen en kwaliteitsonderzoeken.

Artikel 10

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De directie Financieel-Economische Zaken is belast met de advisering van de departementsleiding over financiële en macro-economische aspecten van beleid, bedrijfsvoering en uitvoering als bedoeld in artikel 27, eerste en tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en de daaruit voortvloeiende regelgeving.

 • 2 De directie Financieel-Economische Zaken bestaat uit:

  • a. de afdeling Begroting en Strategie;

  • b. de afdeling Planning en Control Sectoren;

  • c. de afdeling Evaluatie en Instrumentatie;

  • d. de afdeling Financiële Infrastructuur;

  • e. het bureau Managementondersteuning.

Artikel 11

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De directie Personeel en Organisatie is belast met advisering van de departementsleiding over, en de ontwikkeling en coördinatie van justitiebreed organisatie- en personeelsbeleid.

 • 2 De directie Personeel en Organisatie bestaat uit:

  • a. clusters, die verantwoordelijk zijn voor relatiebeheer en de hele cyclus van beleids- en productontwikkeling;

  • b. de dienst Salarisadministratie en Financiële Rechtspositietoepassing;

  • c. het bedrijfsbureau.

Artikel 12

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De directie Informatisering is belast met de advisering van de departementsleiding over, de coördinatie van departementale vraagstukken en projectleiding van sectoroverstijgende projecten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

 • 2 De directie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de sectie ICT-advies;

  • b. de sectie Programmamanagement;

  • c. het projectenbureau.

Artikel 13

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De Departementale Accountantsdienst is gelet op de Comptabiliteitswet 2001 belast met de controle van de financiële informatie in de jaarverslagen van het ministerie en een aantal aangewezen onderdelen van het ministerie. Voorts zijn aan de dienst taken opgedragen voor het uitvoeren van audits naar de totstandkoming van informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering, waaronder het gevoerde financieel en materieel beheer. De dienst verricht controles en adviseert de departementsleiding over de beheersing van bedrijfsprocessen, bedrijfseconomische en administratief-organisatorische aangelegenheden en over geautomatiseerde gegevensverwerking.

 • 2 Voor de uitvoering van controle- en overige audittaken zijn binnen de Departementale Accountantsdienst drie disciplines aanwezig. Afhankelijk van de opdracht wordt rechtmatigheid, IT en/of operational auditdeskundigheid ingezet. De uitvoering van de werkzaamheden wordt ondersteund door het Bureau Management Ondersteuning.

Artikel 14

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement is belast met het ondersteunen van integrale managers die deel uitmaken van het bestuursdepartement. De terreinen waarop dat plaatsvindt zijn: personeel en organisatie, financiën, commerciële zaken, het vervullen van de rol van sectorcontroller van het bestuursdepartement en het verlenen van diensten ten behoeve van het bestuursdepartement op het gebied van huisvesting, materieel, automatisering en informatisering.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. de hoofdafdeling Mandaatbeheer;

  • b. de hoofdafdeling Servicemanagement;

  • c. de hoofdafdeling Productiemanagement;

  • d. het bedrijfsbureau.

Artikel 15

[Vervallen per 26-05-2005]

De Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) is belast met het beheer van geautomatiseerde personeelsinformatie- en financiële systemen en andere gemeenschappelijke gebruikte systemen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals het intranet.

De GBO bestaat uit:

 • a. de afdeling Functioneel Applicatie Beheer;

 • b. de afdeling Beheer Infrastructuur en Techniek;

 • c. de afdeling Dienstenbeheer en Kwaliteitszorg;

 • d. de afdeling Bedrijfsvoering en Managementondersteuning.

Hoofdstuk III. Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

[Vervallen per 26-05-2005]

Artikel 16

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 Onverminderd artikel 3 is de directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken integraal verantwoordelijk voor de beleids- en bedrijfsvoering van de binnen het directoraat-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ondergebrachte dienstonderdelen. De directeur-generaal is daarnaast verantwoordelijk voor de coördinatie van de internationale aspecten van het beleid van het ministerie.

 • 2 De directeur-generaal wordt hierbij secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteund door de stafondersteuning.

Artikel 17

[Vervallen per 26-05-2005]

Het stafbureau Internationale Zaken is belast met de coördinatie van de internationale aspecten van het beleid van het ministerie.

Artikel 18

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De directie Vreemdelingenbeleid is belast met de advisering van de departementsleiding over en de ontwikkeling en coördinatie van het immigratie- en vreemdelingenopvangbeleid.

 • 2 De directie heeft een coördinerende taak in de advisering van de directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken omtrent de besturing van de uitvoerende organisaties op het gebied van de vreemdelingen en van de opvang van asielzoekers.

 • 3 De directie heeft verder tot taak het Centraal Orgaan opvang asielzoekers binnen de door de directeur-generaal gestelde kaders beheersmatig en financieel aan te sturen.

Artikel 19

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden heeft een coördinerende taak ten aanzien van:

  • a. het integratiebeleid, waaronder inburgering, arbeidsmarkt, onderwijs en wet- en regelgeving;

  • b. het antidiscriminatie- en remigratiebeleid;

  • c. de uitvoering van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, voorzover van toepassing ingevolge artikel 5, tweede lid, van hoofdstuk 11 van de Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000, en de uitplaatsing van vergunninghouders asiel;

  • d. het initiëren van beleidsvoornemens van de directie op Europees en internationaal niveau.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Antiracisme, Huisvesting en Participatie;

  • b. de afdeling Inburgering, Onderwijs en Werk;

  • c. de afdeling Strategie, Onderzoek en Communicatie;

  • d. het Bureau Ondersteuning.

Artikel 20

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid is belast met de ontwikkeling en coördinatie van en overleg over het nationaal en internationaal justitieel drugsbeleid, het verzorgen van de samenhang bij de inbreng van Justitie in internationale gremia op het gebied van justitiële en politiële samenwerking en met de uitvoering van taken op het terrein van de internationale rechtshulp in strafzaken en met de advisering van de departementsleiding over en de ontwikkeling van beleid op het gebied van de internationale strafrechtspleging.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. het bureau Coördinatie Drugsbeleid;

  • b. het bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken;

  • c. het bureau Internationale Strafrechtelijke Samenwerking;

  • d. het Bedrijfsbureau.

Artikel 21

[Vervallen per 26-05-2005]

Het secretariaat van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken is belast met de ambtelijke ondersteuning van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken.

Artikel 22

[Vervallen per 26-05-2005]

De Immigratie- en Naturalisatiedienst is belast met de uitvoering van de Vreemdelingenwetgeving en van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Hoofdstuk IV. Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

[Vervallen per 26-05-2005]

Artikel 23

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 Onverminderd artikel 3 is de directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sancties integraal verantwoordelijk voor de beleids- en bedrijfsvoering van de binnen het directoraat-generaal Preventie, Jeugd en Sancties ondergebrachte dienstonderdelen.

 • 2 De directeur-generaal wordt hierbij secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteund door de stafondersteuning.

Artikel 24

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De directie Sancties, Reclassering en Slachtofferzorg is verantwoordelijk voor de advisering van de departementsleiding over en de ontwikkeling, de coördinatie en evaluatie van beleid dat gericht is op het bevorderen van de veiligheid van de maatschappij door:

  • a. een effectieve tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende straffen en maatregelen en financiële sancties;

  • b. een vermindering van de recidive;

  • c. het aanbieden van goede zorg en dienstverlening aan slachtoffers van criminaliteit.

 • 2 Tevens is de directie belast met de advisering van de departementsleiding over en de ontwikkeling, coördinatie en evaluatie van beleid dat gericht is op het in goede banen leiden van kansspelen door het beschermen van de consument, het tegengaan van gokverslaving en het tegengaan van criminaliteit.

 • 3 De directie heeft een coördinerende taak in de advisering van de directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sancties omtrent de besturing en beleidsvoering van de dienst Justitiële Inrichtingen.

 • 4 De directie onderhoudt namens de directeur-generaal de besturingsrelatie met gesubsidieerde organisaties en instellingen op het terrein van de directie.

 • 5 De directeur heeft verder tot taak de dienst Centraal Justitieel Incassobureau en de ambtelijke diensten van de Raad voor de strafrechttoepassing en jeugdbescherming, van het College van toezicht op de kansspelen en het Schadefonds Geweldsmisdrijven binnen de door de directeur-generaal gestelde kaders aan te sturen.

 • 6 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Sancties en Slachtofferzorg;

  • b. de afdeling Jeugdsancties en TBS;

  • c. de afdeling Planning & Control;

  • d. het bureau managementondersteuning.

Artikel 25

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De directie Jeugd en Criminaliteitspreventie is belast met de advisering van de departementsleiding over en de coördinatie, ontwikkeling en evaluatie van beleid dat gericht is op het leveren van een bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving vanuit een oogpunt van preventie van criminaliteit, versterking van de sociale infrastructuur, bescherming van minderjarigen en bevordering van een samenhangende strafrechtelijke en pedagogische aanpak van de jeugdige nadat deze zich schuldig heeft gemaakt aan strafwaardig gedrag.

 • 2 De directie heeft een coördinerende taak in de advisering van de directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sancties omtrent de besturing en de beleidsvoering van de directie Bestuurszaken en de raad voor de kinderbescherming.

 • 3 De directie onderhoudt namens de directeur-generaal de besturingsrelatie met gesubsidieerde organisaties en instellingen op het terrein van de directie.

 • 4 De directie heeft verder tot taak het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage binnen de door de directeur-generaal gestelde kaders beheersmatig en financieel aan te sturen.

 • 5 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Criminaliteitspreventie;

  • b. de afdeling Jeugd;

  • c. de afdeling Algemeen Beleid;

  • d. de afdeling Planning en Control;

  • e. het bureau managementondersteuning, de afdeling Juridische zaken, welke tevens werkzaamheden verricht voor de directeur-generaal en diens stafondersteuning en de directie Sancties, Reclassering en Slachtofferzorg.

Artikel 26

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De directie Bestuurszaken is belast met het namens de minister nemen van besluiten en verwerken van informatie ter bevordering van een betrouwbare, veilige en rechtvaardige samenleving in sectoren met kwetsbare belangen.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Informatie, Beheer en Ondersteuning;

  • b. de afdeling Juridische Zaken en Beleid;

  • c. de afdeling Planning, Financiën en Control;

  • d. de afdeling Integriteit Bedrijfsleven;

  • e. de afdeling Individuele Beleidsbeslissingen;

  • f. het bureau Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur i.o;

  • g. de afdeling verklaring omtrent gedrag i.o.

Artikel 27

[Vervallen per 26-05-2005]

De dienst Justitiële Inrichtingen is belast met de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen.

Artikel 28

[Vervallen per 26-05-2005]

De raad voor de kinderbescherming is belast met het waarborgen van het fundamentele recht van het kind op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar volwassenheid. De raad voert de volgende taken uit: beschermingszaken, advieszaken en strafzaken.

Artikel 29

[Vervallen per 26-05-2005]

Het Centraal Justitieel Incassobureau is belast met de adequate inning van opgelegde of toegepaste financiële sancties, geldboetes en geaccepteerde transacties naar aanleiding van een wetsovertreding, alsmede met de landelijke coördinatie van arrestatiebevelen.

Artikel 30

[Vervallen per 26-05-2005]

Het secretariaat van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming is belast met de bedrijfsvoering en ondersteuning van de Raad in de uitoefening van zijn taak.

Artikel 31

[Vervallen per 26-05-2005]

Het bureau van het College van toezicht op de kansspelen is belast met de inhoudelijke en administratieve ondersteuning van het College van toezicht op de kansspelen.

Artikel 32

[Vervallen per 26-05-2005]

Het secretariaat van het Schadefonds geweldsmisdrijven is belast met de bedrijfsvoering en ondersteuning van de Commissie schadefonds geweldsmisdrijven.

Hoofdstuk V. Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

[Vervallen per 26-05-2005]

Artikel 33

[Vervallen per 26-05-2005]

Onverminderd artikel 3 is de directeur-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand integraal verantwoordelijk voor de beleids- en bedrijfsvoering van de binnen het directoraat-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand ondergebrachte dienstonderdelen.

De directeur-generaal wordt hierbij secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteund door de stafondersteuning.

Artikel 34

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De directie Wetgeving is belast met de ontwikkeling, totstandkoming, het beheer en onderhoud van Justitiewetgeving, alsmede met het ontwikkelen en uitdragen van het wetgevingskwaliteitsbeleid en de toetsing van ontwerp-wetgeving van de ministeries op rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit, met inbegrip van de constitutionele, Europees-rechtelijke en internationaal-rechtelijke toetsing van wetgeving. Voorts worden juridische adviestaken uitgevoerd betreffende: de coördinatie van contacten met de landsadvocaat, het geven van juridisch advies in gecompliceerde aangelegenheden en het uitvoeren van bijzondere opdrachten van de departementsleiding.

 • 2 De directie Wetgeving bestaat uit:

  • a. de sector Straf- en sanctierecht;

  • b. de sector Staats- en bestuursrecht;

  • c. de sector Privaatrecht;

  • d. de sector Wetgevingskwaliteitsbeleid;

  • e. de Juridisch Adviseur;

  • f. het bureau Managementondersteuning.

Artikel 35

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De directie Strategie Rechtspleging is binnen het kader van de ministeriële verantwoordelijkheid voor de rechtspleging belast met de beleidsadvisering van de departementsleiding over het stelsel van de rechterlijke organisatie en behartigt de relatie tussen de rechterlijke macht en de Minister van Justitie. De directie draagt zorg voor de bekostiging van de Raad voor de rechtspraak en beoordeelt de verantwoording van de raad. De directie is voorts belast met het beheer van de Hoge Raad, het College voor de bescherming van persoonsgegevens, de Commissie gelijke behandeling, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Centrale Justitiële Documentatie.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. de sector Strategie en Ontwikkeling;

  • b. de sector Instrumentatie, Begroting en Verantwoording

  • c. het bureau Managementondersteuning.

Artikel 36

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen is belast met de beleidsadvisering van de departementsleiding over en de uitvoering van de aan de minister opgedragen taken op het terrein van de rechtsbijstand, juridische beroepen, alternatieve geschillenbeslechting (ADR), schuldsanering natuurlijke personen en tolken en vertalers.

 • 2 De directie heeft een coördinerende taak in de advisering van de directeur-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand omtrent de besturing van de raden voor rechtsbijstand en de uitvoerende organisaties en instellingen waarmee een subsidierelatie wordt onderhouden.

 • 3 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Beleid;

  • b. de afdeling Operationele processen;

  • c. het bureau Managementondersteuning.

Hoofdstuk VI. Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

[Vervallen per 26-05-2005]

Artikel 37

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 Onverminderd artikel 3 is de directeur-generaal Rechtshandhaving integraal verantwoordelijk voor de beleids- en bedrijfsvoering van de binnen het directoraat-generaal Rechtshandhaving ondergebrachte dienstonderdelen.

 • 2 De directeur-generaal is daarnaast beheersverantwoordelijk voor het Openbaar Ministerie.

  De directeur-generaal wordt hierbij organisatorisch, administratief, financieel en documentair ondersteund door het stafbureau.

Artikel 38

[Vervallen per 26-05-2005]

Het bureau Operationele Zaken is belast met de uitoefening van een aantal taken op het gebied van de opsporing en vervolging, crisisbeheersing, terreurbestrijding en beveiliging van personen, dat in het bijzonder aan de Minister van Justitie is opgedragen.

Artikel 39

[Vervallen per 26-05-2005]

Het bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden is belast met de juridische en beleidsmatige ondersteuning van het directoraat-generaal.

Artikel 40

[Vervallen per 26-05-2005]

De directie Opsporingsbeleid is belast met sturing, instrumentatie, kwaliteit en organisatie van de opsporing. Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, het bureau Platform Interceptie, Decryptie en Signaalanalyse en het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie zijn onderdeel van de directie.

Artikel 41

[Vervallen per 26-05-2005]

De directie Handhaving is met inachtneming van de verantwoordelijkheden van het Openbaar Ministerie belast met de ontwikkeling en vaststelling van het justitiële vervolgingsbeleid. Het expertisecentrum Rechtshandhaving is onderdeel van de directie.

Artikel 42

[Vervallen per 26-05-2005]

Het Nederlands Forensisch Instituut is belast met het leveren van een bijdrage aan de waarheidsvinding in het strafproces door het verrichten van forensisch zaakonderzoek ten dienste van de zittende magistratuur, het Openbaar Ministerie, de politie en overige personen en instanties die met de opsporing van strafbare feiten belast zijn.

Hoofdstuk VII. Slotbepalingen

[Vervallen per 26-05-2005]

Artikel 43

[Vervallen per 26-05-2005]

Bij de hoofden van de in artikel 2 genoemde dienstonderdelen ligt voor het daarbij werkzame personeel een exemplaar van deze regeling alsmede het organisatie- en formatierapport van het betreffende dienstonderdeel ter inzage.

Artikel 44

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 Een voornemen tot aanpassing van de organisatie zoals deze is weergegeven in deze regeling, behoeft de instemming van de bestuursraad.

 • 2 De directeur Personeel en Organisatie adviseert de bestuursraad alvorens een beslissing omtrent instemming wordt genomen.

Artikel 45

[Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 Elk van de in artikel 2 genoemde dienstonderdelen ontwerpt en onderhoudt een organisatierapport en een formatierapport en, voor zover van toepassing, een taakbesluit en een agentschapsregeling.

 • 2 Voor zover een document als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op een dienstonderdeel, genoemd in artikel 2, onder a en f, is de secretaris-generaal bevoegd het document namens de minister vast te stellen.

 • 3 Voor zover een document als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op een dienstonderdeel, genoemd in artikel 2, onder b tot en met e, is de directeur-generaal onder wie het dienstonderdeel ressorteert, bevoegd het document namens de minister vast te stellen.

 • 4 De secretaris-generaal respectievelijk de directeur-generaal kan de in het tweede respectievelijk derde lid bedoelde bevoegdheid mandateren aan een onder hem ressorterende ambtenaar.

 • 5 Alvorens een document als bedoeld in het eerste lid, kan worden vastgesteld, behoeft dit de instemming van de bestuursraad. De directeur Personeel en Organisatie adviseert de bestuursraad alvorens een beslissing omtrent instemming wordt genomen.

Artikel 46

[Vervallen per 26-05-2005]

Na inwerkingtreding van deze regeling berust het Taak- en bevoegdheidsbesluit plv. secretaris-generaal Justitie op de artikelen 3, tweede lid, tweede volzin, en 4, tweede lid, van deze regeling.

Artikel 47

[Vervallen per 26-05-2005]

De Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2000 wordt ingetrokken.

Artikel 48

[Vervallen per 26-05-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 49

[Vervallen per 26-05-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen A t/m E bij de toelichting, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Justitie.

Den Haag, 28 november 2002

De

Minister

van Justitie

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina