Besluit 2003/2 PT heffingsafdracht bloemkwekerijproducten bedrijfschap 2003

Geldend van 06-05-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 27 november 2002, houdende de vaststelling van de hoogte van het bedrag dat aan het Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten wordt afgedragen (Besluit 2003/2 PT heffingsafdracht bloemkwekerijproducten bedrijfschap 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW

gelet op artikel 2 van de Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2003;

in overeenstemming met het besluit van het Bestuur van het Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten, d.d. 14 november 2002;

gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, 4 november 2002;

BESLUIT:

Artikel 1

Voor 2003 geldt dat het aan het Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten af te dragen bedrag als bedoeld in artikel 2 van de "Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2003" wordt vastgesteld op de som van:

  • a. 90% van 11/111 deel van de jaarlijkse opbrengst van de in eerder genoemde verordening bedoelde heffing op het eindproduct;

  • b. 100% van 11/73,5 deel van de jaarlijkse opbrengst van de in eerder bedoelde heffing op het uitgangsmateriaal.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2003/2 PT heffingsafdracht bloemkwekerijproducten bedrijfschap 2003.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 27 november 2002

J. van der Veen

Voorzitter

C. Kuijvenhoven

Secretaris

Terug naar begin van de pagina