Besluit aanpassing enkele amvb's aan de Vreemdelingenwet 2000 en wijziging Bekostigingsbesluit WPO (verlaging drempel groeiregeling)

Geldend van 02-04-2003 t/m heden

Besluit van 25 november 2002, houdende aanpassing van enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van OCenW aan de Vreemdelingenwet 2000 en wijziging van het Bekostigingsbesluit WPO in verband met een verlaging van de drempel voor de groeiregeling (Aanpassingsbesluit van enkele amvb's aan de Vreemdelingenwet 2000 en wijziging Bekostigingsbesluit WPO (verlaging drempel groeiregeling))

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Maria J.A. van der Hoeven, van 13 september 2002, nr. WJZ/2002/33743 (2582), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 69, tweede lid, 120, eerste lid, 122, eerste lid, en 185, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 117, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 16, tweede lid, en 233, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 26 september 2002, nr. W05.02.0407/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 18 november 2002, nr. WJZ/2002/37119 (2582);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VII

Artikel 14, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WPO zoals dat luidde op 31 december 2001, blijft van toepassing op de tijdvakken waarvoor het gelding had, en op de op die tijdvakken betrekking hebbende geschillen inzake de toepassing van artikel 14, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WPO.

Artikel VIII

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 november 2002

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina