Subsidieregeling reïntegratie Nederlanders

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-12-2002 t/m 31-12-2005

Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen subsidiëring reïntegratie van in het buitenland gedetineerde Nederlanders in de Nederlandse samenleving van 26 november 2002

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10 en 2.12.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.12.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 voor de reïntegratie van Nederlandse gedetineerden in de Nederlandse samenleving het volgende subsidieplafond: € 409.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.12.1 geldt met betrekking tot de reïntegratie van in het buitenland gedetineerde Nederlanders in de Nederlandse samenleving het volgende beleidsvoornemen:

  • a. Voor subsidies komen in aanmerking activiteiten die dienstig zijn aan de uitvoering van het beleid van de minister in het kader van de consulaire begeleiding van Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Deze activiteiten betreffen met name reclasseringsactiviteiten die ten doel hebben de in het buitenland gedetineerde Nederlander al tijdens zijn detentie voor te bereiden op zijn terugkeer in de Nederlandse maatschappij.

  • b. Subsidie wordt slechts verleend aan rechtspersonen.

  • c. De duur van de activiteiten bedraagt ten hoogste één jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,
de

directeur-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

P.P. van Wulfften Palthe

Terug naar begin van de pagina