Subsidieregeling geestelijke verzorging Nederlandse gedetineerden

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-12-2002 t/m 31-12-2005

Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen subsidiëring geestelijke verzorging Nederlandse gedetineerden in het buitenland van 26 november 2002

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10 en 2.12.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.12.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 voor de geestelijke verzorging aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland het volgende subsidieplafond: € 320.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.12.1 geldt met betrekking tot de geestelijke verzorging aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland het volgende beleidsvoornemen:

  • a. Voor subsidies komen in aanmerking activiteiten die dienstig zijn aan de uitvoering van het beleid van de minister in het kader van de begeleiding van Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Deze activiteiten betreffen het bieden van geestelijke verzorging van Nederlandse gedetineerden in penitentiaire inrichtingen in het buitenland, met als doel minimalisering van negatieve mentale gevolgen van detentie in het buitenland, vooral door middel van het afleggen van bezoeken aan deze gedetineerden.

  • b. Subsidie wordt slechts verleend aan rechtspersonen.

  • c. De duur van de activiteiten bedraagt ten hoogste één jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

vanBuitenlandse Zaken,

P.P. van Wulfften Palthe

Terug naar begin van de pagina