Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 24-11-2002 t/m 23-01-2004

Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, 7,10 en 11 van de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Aanvragen voor een subsidie in het kader van de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtsprojecten duurzame landbouw kunnen worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 23 januari 2003.

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen slechts worden ingediend voor projecten die gericht zijn op het thema genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel e, en op de sub-thema's:

  • a. bloembollenteelt,

  • b. paddestoelenteelt,

  • c. de glastuinbouw.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor deze aanvraagperiode worden de subsidieplafonds als volgt vastgesteld:

a.

voor het thema bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a:

€ 28.000,-, b.

voor het thema bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel b:

€ 41.000,-, c.

voor het thema bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel c:

€ 521.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

In aanvulling op het bepaalde in artikel 11 van de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw worden projecten, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, hoger gerangschikt naarmate:

 • a. het project een grotere energiebesparingspotentie heeft;

 • b. de energiebesparing toepasbaar is op een groter aantal bedrijven of een groter aantal hectares;

 • c. indien het een project betreft als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel c, het project relevant is voor meerdere gewassen of gewasgroepen.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 21 november 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina