Subsidieplafond o.g.v. Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 05-12-2002 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 20 november 2002, kenmerk DWM/868-02 tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Het beleidsvoornemen t.a.v. Intensivering Bilaterale Betrekkingen - West-Europa, gepubliceerd op 12 augustus 1999, Staatscourant 153 blijft onverminderd van kracht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze, de

plaatsvervangend directeur-generaal voor Europese Samenwerking

/ de

directeur West- en Midden-Europa

,

Ed Kronenburg

Terug naar begin van de pagina