Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2002

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 28-11-2002 t/m 21-09-2004

Regeling houdende vaststelling van het aantal uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder waarvoor in 2002 een traject dient te worden vastgesteld in het kader van de sluitende aanpak WW

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW;

Besluit:

Artikel 1. Taakstelling Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

[Vervallen per 22-09-2004]

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt in 2002 voor ten minste 23.000 uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW binnen 12 maanden na het intreden van de werkloosheid een traject vast gericht op inschakeling in het arbeidsproces.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 november 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina