Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2002

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 28-11-2002 t/m 21-09-2004

Regeling houdende regels inzake de afdracht van gelden aan het Algemeen Werkloosheidsfonds en het Uitvoeringsfonds voor de overheid voor de uitvoering van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 53 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 130, zevende lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Rijksbijdrage aan het Algemeen Werkloosheidsfonds

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 Aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt ten behoeve van het Algemeen Werkloosheidsfonds en het Uitvoeringsfonds voor de overheid in 2002 een rijksbijdrage van 39,9 miljoen euro toegekend voor het vaststellen van trajecten als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW, binnen 12 maanden na het intreden van de werkloosheid.

  • 2 De bevoorschotting van de eerste helft van de rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vindt plaats in het vierde kwartaal van 2002, die van de tweede helft in het tweede kwartaal van 2003 doch niet voor de ontvangst van de verantwoording, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en voor zover op grond van de verantwoording is benodigd.

Artikel 3. Verantwoording taakstelling

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen zendt uiterlijk op 1 juni 2003 een verantwoording aan de Minister omtrent het aantal uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW, voor wie in 2002 binnen 12 maanden na het intreden van de werkloosheid een traject is vastgesteld.

  • 2 Bij de verantwoording, bedoeld in het eerste lid, wordt een accountantsverklaring gevoegd die een oordeel bevat omtrent de getrouwheid van deze verantwoording.

Artikel 4. Vaststelling rijksbijdrage

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 2, wordt binnen een jaar na ontvangst van de verantwoording, bedoeld in artikel 3, eerste lid, door de Minister definitief vastgesteld.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 november 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina