Regeling vaststelling formulier voor de aanvraag om bouwvergunning

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 november 2002, nr. MJZ2002094611 tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag om bouwvergunning

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Een aanvraag om bouwvergunning als bedoeld in het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning wordt gedaan op het als bijlage bij deze regeling gevoegde formulier.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 november 2002

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H.G.J. Kamp

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Staatscourant 2002/241.]

Terug naar begin van de pagina