Regeling beheer autowrakken

[Regeling vervallen per 01-10-2007.]
Geldend van 01-07-2007 t/m 30-09-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 november 2002, nr. SAS/2002090022, houdende implementatie van beschikking nr. 2002/525/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 2002 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn nr. 2000/53/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende autowrakken (PbEG L 170) (Regeling uitzonderingen verbod zware metalen in voertuigen 2003)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn nr. 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 september 2000 betreffende autowrakken (PbEG L 269) en artikel 10.15, vijfde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2007]

Het verbod, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit beheer autowrakken geldt niet voor:

 • a. de volgende materialen en onderdelen die lood als legeringselement bevatten:

  • 1º. staal voor verwerkingsdoeleinden en verzinkt staal, dat niet meer dan 0,35 gewichtsprocent lood bevat;

  • 2º. aluminium voor verwerkingsdoeleinden dat niet meer dan 1,5 gewichtsprocent lood bevat;

  • 3º. koperlegeringen die niet meer dan 4 gewichtsprocent lood bevatten;

  • 4º. lagerschalen en -zuigers;

 • b. de volgende materialen en onderdelen die lood en loodverbindingen bevatten:

  • 1º. accu's;

  • 2º. trillingsdempers;

  • 3°. [Red: vervallen;]

  • 4°. bindmiddelen voor elastomeren die in aandrijftoepassingen worden gebruikt, met een loodgehalte van niet meer dan 0,5 gewichtsprocent;

  • 5º. soldeersel in elektronische printplaten en andere elektrische toepassingen;

  • 6°. [Red: vervallen;]

  • 7º. [Red: vervallen;]

  • 8º. elektrische onderdelen die lood in een glascomposiet of een composiet met keramische matrix bevatten met uitzondering van glas in lampen en glazuur van bougies;

  • 9°. pyrotechnische ontstekers in voertuigen met een typegoedkeuring van voor 1 juli 2006 en vervangingsontstekers voor deze voertuigen;

 • c. de volgende materialen en onderdelen die zeswaardig chroom bevatten:

  • 1º. [Red: vervallen;]

  • 2°. corrosiewerende beschermlagen van schroefmoerverbindingen voor chassistoepassingen;

  • 3º. absorptiekoelkasten in voertuigen als bedoeld in artikel 1.1, onder at, van het Voertuigreglement voorzover het kampeerauto's betreft;

 • d. de volgende onderdelen die kwik bevatten:

  • 1º. ontladingslampen;

  • 2º. instrumentenpanelen;

 • e. de volgende materialen en onderdelen die cadmium bevatten:

  • 1º. [Red: vervallen;]

  • 2º. accu's die bedoeld zijn ter vervanging van een onderdeel van een elektrisch voertuig dat voor 31 december 2008 in Nederland voor het eerst aan een ander ter beschikking is gesteld;

 • f. homogene materialen die niet meer dan 0,1 gewichtsprocent lood, zeswaardig chroom of kwik bevatten;

 • g. homogene materialen die niet meer dan 0,01 gewichtsprocent cadmium bevatten;

 • h. voor hergebruik bestemde vervangingsonderdelen die voor het verstrijken van de voor die onderdelen krachtens artikel 5, tweede lid, van toepassing zijnde termijn, voor het eerst aan een ander ter beschikking worden gesteld ter reparatie van die onderdelen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2007]

 • 2 De onderdelen en materialen, bedoeld in artikel 1, onder b, onderdelen 5° en 8°, die overeenkomstig het eerste lid gemerkt of herkenbaar gemaakt zijn, worden selectief gedemonteerd indien deze materialen en onderdelen gezamenlijk een gemiddelde drempelwaarde van 60 gram lood of loodverbindingen per voertuig overschrijden.

 • 3 Bij het berekenen van de drempelwaarde, bedoeld in het tweede lid, worden elektrische apparaten die niet onder verantwoordelijkheid van de producent in het voertuig zijn geïnstalleerd, niet meegerekend.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-10-2007]

 • 1 Als materialen en onderdelen, als bedoeld in artikel 10 van het Besluit beheer autowrakken worden aangewezen:

  • a. kunststofmaterialen en kunststofonderdelen, met een gewicht van meer dan 100 gram;

  • b. elastomeermaterialen en elastomeeronderdelen, uitgezonderd autobanden, met een gewicht van meer dan 200 gram.

 • 2 De materialen en onderdelen, bedoeld in het eerste lid, onder a, worden aangeduid overeenkomstig de volgende nomenclatuur:

  • a. NEN-EN-ISO 1043-1 Kunststoffen

   - Symbolen en afkortingen. Deel 1: Basispolymeren en hun speciale eigenschappen, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut, zoals deze norm luidde in januari 2002;

  • b. NEN-EN-ISO 1043-2 Kunststoffen

   - Symbolen en afkortingen. Deel 2: Vulstoffen en versterkende materialen, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut, zoals deze norm luidde in september 2001;

  • c. NEN-EN-ISO 11469 Kunststoffen

   - Generieke identificatie en merking van producten van kunststof, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut, zoals deze norm luidde in juni 2000.

 • 3 De materialen en onderdelen, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden aangeduid overeenkomstig de volgende nomenclatuur: NEN-ISO 1629 Rubber en latex. Nomenclatuur, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut, zoals deze norm luidde in januari 1996.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2007]

De Regeling uitzonderingen verbod zware metalen in voertuigen wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2007]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

 • 2 [Red: Wijzigt deze regeling.]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 november 2002

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina