Regeling vrijstelling documenten en machtigingen wegvervoer

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 28-11-2002 t/m 30-04-2009

Regeling vrijstelling documenten en machtigingen wegvervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 50, 58, 64, 92, derde lid, 98, derde lid, en 102, tweede lid, van het Besluit goederenvervoer over de weg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

De in Nederland gevestigde ondernemer is vrijgesteld van een machtiging als bedoeld in artikel 50 van het Besluit goederenvervoer over de weg en van documenten als bedoeld in artikel 26 van de Wet goederenvervoer over de weg, indien het vervoer geschiedt in overeenstemming met de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

Als bijlage bij deze regeling geldt hoofdstuk 3 van de door de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie uitgegeven NIWO-gids, zoals dat hoofdstuk luidt na invoeging van het supplement gedateerd februari 2001.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2009]

De Regeling vrijstelling documenten goederenvervoer over de weg wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling documenten en machtigingen wegvervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Nieuwe Uitleg 1 te 's-Gravenhage, alsmede bij de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, Veraartlaan 10 te Rijswijk (ZH).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Terug naar begin van de pagina