Wijzigingswet Ziekenfondswet in verband met opheffing kas zeelieden

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2006

Wet van 14 november 2002 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het opheffen van de afzonderlijke kas van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden (opheffing kas zeelieden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Ziekenfondswet te wijzigen in verband met het opheffen van de afzonderlijke kas van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

Het ziekenfonds, bedoeld in artikel 1q, vierde lid, van de Ziekenfondswet, zoals die bepaling luidde onmiddellijk vóór het inwerkingtreden van deze wet, verrekent het saldo van de afzonderlijke kas met de Algemene Kas, genoemd in artikel 1q, eerste lid, van de Ziekenfondswet. Het College voor zorgverzekeringen draagt zorg voor de gevolgen van de opheffing van de afzonderlijke kas en de afwikkeling van de lopende zaken.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 november 2002

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. J. de Geus

Uitgegeven de tiende december 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina