Verordening registratie verzamelaars, grossiers en houders van een pakstation en heffingen consumptie-eieren 2003

Geldend van 26-07-2003 t/m heden

Verordening registratie verzamelaars, grossiers en houders pakstation en heffingen consumptie-eieren 2003

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 5 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I,

op 14 november 2002 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Titel I. Definities

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

productschap

:

het Productschap Pluimvee en Eieren;

onderneming

:

een onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft;

eieren

:

kippeneieren in de schaal, met uitzondering van eieren die zich ter verkrijging van kuikens in een broedmachine bevinden, dan wel kennelijk bestemd zijn om voor dit doel in een broedmachine te worden ingelegd;

verzamelaar

:

de ondernemer die ongesorteerde eieren ophaalt bij of koopt van een pluimveehouder teneinde deze eieren af te (doen) leveren of te (doen) verkopen aan de houder van een pakstation of de industrie;

houder van een pakstation

:

de ondernemer die ongesorteerde eieren koopt van een pluimveehouder of van een verzamelaar teneinde deze eieren, gesorteerd naar kwaliteit en gewicht te leveren aan anderen dan consumenten;

grossier

:

de ondernemer, die naar kwaliteit en gewicht gesorteerde eieren koopt, teneinde deze eieren te leveren aan anderen dan consumenten;

eiproducten

:

producten die zijn verkregen uit eieren, uit bestanddelen van eieren of mengsels daarvan, na verwijdering van schaal en vliezen en die bestemd zijn voor menselijke consumptie;

eiproductenfabrikant

:

ondernemer als bedoeld in de Verordening heffingen eiproducten 2003;

sorteren

:

het indelen van eieren in gewichts- en kwaliteitsklassen;

legpluimveebedrijf

:

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van kippen voor de productie van consumptie-eieren;

consument

:

degene die eieren koopt uitsluitend bestemd voor en in overeenstemming met zijn persoonlijke behoefte.

Titel II. Registratie

Artikel 2

Ondernemers die in de hoedanigheid van verzamelaar en/of houder van een pakstation en/of grossier een onderneming drijven zijn verplicht zich ter registratie bij het productschap aan te melden.

Artikel 3

 • 1 De aanmelding ter registratie dient te geschieden door middel van een registratieformulier dat door het secretariaat van het productschap wordt verstrekt.

 • 2 Het model van het in het eerste lid bedoelde formulier wordt door de voorzitter van het productschap bij uitvoeringsbesluit vastgesteld ter verkrijging van onder meer de volgende gegevens:

  • a. naam, adres en rechtsvorm van de onderneming, alsmede van eventuele filialen;

  • b. datum van vestiging of overneming der onderneming;

  • c. gegevens omtrent de hoeveelheid door de ondernemer te sorteren eieren.

Artikel 4

De in artikel 2 bedoelde ondernemer dient binnen 14 dagen nadat hij de hoedanigheid van verzamelaar en/of houder van een pakstation heeft verkregen het in artikel 3 bedoelde registratieformulier, volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend, bij het secretariaat van het productschap in te dienen.

Artikel 5

De in artikel 2 bedoelde ondernemer is gehouden bij de opheffing van zijn onderneming, dan wel bij enige wijziging van de in artikel 3, tweede lid bedoelde gegevens, daarvan uiterlijk binnen 14 dagen nadat zich het desbetreffende feit of de wijziging heeft voorgedaan schriftelijk mededeling te doen aan het secretariaat van het productschap.

Artikel 6

Het productschap doet aan de betrokken ondernemer onverwijld schriftelijk een bevestiging toekomen van de ontvangst van de registratie, door toezending van één gewaarmerkt exemplaar van het registratieformulier. De mededeling bedoeld in artikel 5 wordt onverwijld schriftelijk bevestigd.

Titel III. Heffingen

Artikel 7

 • 1

  • a. Houders van een pakstation zijn aan het productschap over het kalenderjaar 2003 een vaste heffing verschuldigd van € 249,57.

  • b. In afwijking van het bepaalde onder a. is de houder van een pakstation, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2003 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd van € 20,80 per maand of gedeelte daarvan, dat de betrokken ondernemer bij het productschap staat geregistreerd als houder van een pakstation met een maximum van € 249,57 per jaar.

 • 2 Houders van een pakstation zijn aan het productschap voorts een heffing verschuldigd over de door hen in het kalenderjaar 2003 van een legpluimveebedrijf ontvangen eieren ten bedrage van € 0,00003 per ei.

 • 3 Houders van een pakstation zijn aan het productschap voorts een heffing verschuldigd over de door hen in het kalenderjaar 2003 afgeleverde eieren ten bedrage van

  € 0,00004 per ei waarvan:

  € 0,0000255 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven,

  € 0,00001 voor het afzetbevorderingsfondsen

  € 0,0000045 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds is bestemd.

 • 4 De in het derde lid bedoelde heffingen zijn, in zoverre zij daarin bestemd zijn voor de daarin genoemde fondsen, niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij niet in Nederland zijn geproduceerd.

 • 5 De in het derde lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij gesorteerd ontvangen zijn van een andere houder van een pakstation, als zodanig geregistreerd bij het productschap.

 • 6 De in het derde lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij afgeleverd zijn aan een eiproductenfabrikant.

 • 7 De in het tweede lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij ontvangen zijn van een verzamelaar.

Artikel 8

Verzamelaars zijn aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hen in het kalenderjaar 2003 van een legpluimveebedrijf ontvangen eieren ten bedrage van € 0,00003 per ei.

Artikel 9

 • 1 Grossiers, met uitzondering van eigen-formule detaillisten, zijn aan het productschap over het kalenderjaar 2003 een vaste heffing verschuldigd van € 68,06.

 • 2 In afwijking van het bepaalde onder het eerste lid is een grossier, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2003 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd van € 5,67 per maand of gedeelte daarvan, dat de betrokken ondernemer bij het productschap staat geregistreerd als grossier met een maximum van € 68,06 per jaar.

Artikel 10

Ondernemers die een legpluimveebedrijf exploiteren zijn aan het productschap over de door hen geproduceerde eieren welke zij in het kalenderjaar 2003 niet in Nederland aan een houder van een pakstation, een verzamelaar, een eiproductenfabrikant en/of consument hebben afgeleverd een heffing verschuldigd ten bedrage van € 0,00003 per ei.

Artikel 11

 • 1 De in artikel 2 en artikel 10 bedoelde ondernemer is verplicht uiterlijk binnen 10 dagen na het verstrijken van elke kalendermaand, door middel van invulling en ondertekening van een hem door het productschap verstrekt opgaveformulier, naar waarheid opgave te doen van die bedrijfsgegevens over de verstreken kalendermaand waarvan de opgave in dat formulier wordt verlangd. Indien in het voorgaande jaar het totale aantal ontvangen eieren, als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 8, dan wel het totaal aantal afgeleverde eieren, als bedoeld in artikel 10, minder dan 4 miljoen stuks bedroeg kan de ondernemer volstaan met het doen van de even bedoelde opgave binnen 10 dagen na afloop van het betreffende kalenderjaar.

 • 2 De in het opgaveformulier te verstrekken gegevens hebben betrekking op de in de desbetreffende kalendermaand ontvangen, afgeleverde en/of in voorraad gehouden eieren.

 • 3 De heffing die aan de ondernemer wordt opgelegd kan worden aangemerkt als voorschotbetaling. Na afloop van het kalenderjaar vindt dan een definitieve heffingsoplegging plaats en zo nodig verrekening tussen feitelijk verschuldigd bedrag en betaalde voorschotten.

 • 4 Iedere ondernemer is verplicht van dag tot dag een zodanige administratie te voeren, dat de gegevens, benodigd voor de vaststelling van de heffing, te alle tijde op een eenvoudige wijze kunnen worden gekend.

 • 5 Het bestuur van het productschap is bevoegd bij uitvoeringsbesluit minimumeisen te stellen waaraan de door verzamelaar, houder van een pakstation, grossier en/of legpluimveebedrijf, met betrekking tot de ontvangst, de aflevering en de voorraad eieren te voeren administratie dient de voldoen.

 • 6 Voor het geval een ondernemer, als bedoeld in artikel 2, onderscheidenlijk artikel 10 niet heeft voldaan aan een ingevolge titel II op hem rustende verplichting waaronder begrepen het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste gegevens, kan te zijnen aanzien de in onder onderscheidenlijk de artikelen 7, 8, 9 en 10 omschreven heffing ambtshalve door het productschap worden vastgesteld aan de hand van aan het productschap ten dienste staande gegevens, zo nodig door middel van een schatting.

Artikel 12

Een ingevolge deze verordening verschuldigd heffingsbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat dit bedrag aan de betrokken ondernemer in rekening is gebracht, aan het productschap te worden voldaan.

Artikel 13

 • 1 Een schuldenaar, die enig door hem uit hoofde van het bij of krachtens een heffingsverordening bepaalde verschuldigde heffing niet tijdig volledig heeft betaald is, na bij aangetekend schrijven aangemaand om binnen een termijn van 10 dagen de heffing te voldoen, aan het productschap deze heffing verschuldigd, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, waaronder begrepen de wettelijke rente.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde rente wordt berekend vanaf de dag waarop de in dat lid genoemde termijn is verstreken tot aan de dag van de algehele voldoening.

Titel IV. Algemene bepalingen en slotbepalingen

Artikel 14

Het niet nakomen van een verplichting, gesteld in de artikelen 2 tot en met 5 en 11, waaronder mede verstaan wordt het verstrekken van geheel of gedeeltelijk onjuiste gegevens, is een strafbaar feit.

Artikel 15

 • 1 De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter van het productschap; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, niet bekendgemaakt.

 • 2 De voorzitter van het productschap kan, in afwijking van het gestelde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemingen, doch nimmer op zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een bepaalde onderneming kunnen worden afgeleid.

Artikel 16

De voorzitter van het productschap is bevoegd, onder door het bestuur te stellen regelen, van het bepaalde in of krachtens deze verordening ontheffing te verlenen en daaraan voorwaarden te verbinden.

Artikel 17

De voorzitter kan artikel 11, 12, 13 en 14 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze verordening beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 18

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003, met uitzondering van het bepaalde in artikel 14.

Artikel 19

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening registratie verzamelaars, grossiers en houders van een pakstation en heffingen consumptie-eieren 2003'.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 21 juli 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 14 juli 2003, nr. TRCJZ/2002/12696.

Terug naar begin van de pagina