Uitbreiding werkingssfeer Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002

[Regeling vervallen per 27-10-2017.]
Geldend van 22-11-2002 t/m 26-10-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 14 november 2002, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&V/2002/86526, houdende de uitbreiding van de werkingssfeer van de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet en artikel 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing ontwikkelingsorganisaties vrijwillige verzekering

[Vervallen per 27-10-2017]

De aanwijzing van ontwikkelingsorganisaties op grond van de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002 is van toepassing op de gewezen verzekerde die is uitgezonden om werkzaamheden te verrichten, bedoeld in de artikelen 35, derde lid, aanhef, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet en 63a, derde lid, aanhef, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 27-10-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 24 oktober 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 november 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina