Verordening registratie pluimveeslachterijen en heffingen pluimveevlees 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 17-07-2005.]
Geldend van 01-03-2003 t/m heden

Verordening registratie pluimveeslachterijen en heffingen pluimveevlees 2003

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I,

op 14 november 2002 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Titel I. Definities

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

productschap

:

het Productschap Pluimvee en Eieren;

onderneming

:

een onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft;

pluimvee

:

vleeskuikens, tamme eenden, tamme ganzen, kalkoenen en parelhoenders;

oude kippen en hanen

:

vleeskuikens die op het tijdstip van de slacht geslachtsrijp zijn en waarvan de punt van het borstbeen verbeend is;

geslacht pluimvee

:

geslacht pluimvee met inbegrip van delen van dat gevogelte en bijproducten;

bijproducten

:

hart, lever, van binnenwand ontdane spiermaag en nek, indien deze is afgesneden;

geslacht gewicht

:

het gewicht van het geslachte pluimvee.

Titel II. Registratie

Artikel 2

Ondernemers die pluimvee bedrijfsmatig slachten zijn verplicht zich ter registratie bij het productschap aan te melden.

Artikel 3

 • 1 De aanmelding ter registratie dient te geschieden door middel van een registratieformulier dat door het secretariaat van het productschap wordt verstrekt.

 • 2 Het model van het in het eerste lid bedoelde formulier wordt door de voorzitter van het productschap bij uitvoeringsbesluit vastgesteld ter verkrijging van onder meer de volgende gegevens:

  • a. naam, adres en rechtsvorm van de onderneming, alsmede van eventuele filialen;

  • b. datum van vestiging of overneming der onderneming;

  • c. gegevens omtrent door de ondernemer te verrichten slachtingen.

Artikel 4

De in artikel 2 bedoelde ondernemer dient binnen 14 dagen nadat hij de hoedanigheid van ondernemer heeft verkregen het in artikel 3 bedoelde registratieformulier, volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend, bij het secretariaat van het productschap in te dienen.

Artikel 5

De in artikel 2 bedoelde ondernemer is gehouden bij de ohneffing van zijn onderneming, dan wel bij enige wijziging van de in artikel 3, tweede lid, bedoelde gegevens, daarvan uiterlijk binnen 14 dagen nadat zich het desbetreffende feit of de wijziging heeft voorgedaan schriftelijk mededeling te doen aan het secretariaat van het productschap.

Artikel 6

Het productschap doet aan de betrokken ondernemer onverwijld schriftelijk een bevestiging toekomen van de ontvangst van de registratie, door toezending van één gewaarmerkt exemplaar van het registratieformulier. De mededeling bedoeld in artikel 5 wordt onverwijld schriftelijk bevestigd.

Titel III. Heffingen

Artikel 7

 • 1 De ondernemer die pluimvee slacht is aan het productschap over het geslacht gewicht van het door hem in het kalenderjaar 2003 geslachte pluimvee een heffing verschuldigd.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. € 0,00189 per kilogram geslacht gewicht, voor zover het oude kippen en hanen betreft,

  • waarvan:

   € 0,00154 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven,

   € 0,00026 voor het o. en o. fonds en,

   € 0,00009 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds

   bestemd is;

  • b. € 0,00453 per kilogram geslacht gewicht, voor zover het vleeskuikens, niet zijnde oude kippen en hanen als bedoeld onder a betreft,

  • waarvan:

   € 0,00156 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven,

   € 0,00262 voor het afzetbevorderingsfonds,

   € 0,00026 voor het o. en o. fonds en

   € 0,00009 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds

   bestemd is;

  • c. € 0,00131 per kilogram geslacht gewicht, voor zover het kalkoenen betreft, waarvan:

   € 0,00127 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven en

   € 0,00004 voor het kwaliteitsverbeteringsfonds

   bestemd is;

  • d. € 0,00367 per kilogram geslacht gewicht, voor zover het tarnme eenden betreft,

  • waarvan:

   € 0,00088 voor de dekking van huishoudelijke uitgaven en

   € 0,00279 voor het o. en o. fonds

   bestemd is;

  • e. € 0,00127 per kilogram geslacht gewicht voor zover het tamme ganzen en parelhoenders betreft, voor de dekking van huishoudelijke uitgaven;

Artikel 8

 • 1 De in artikel 2 bedoelde ondernemer is verplicht uiterlijk binnen 10 dagen na het verstrijken van elke kalendermaand, door middel van invulling en ondertekening van een hem door het productschap verstrekt opgaveformulier, naar waarheid opgave te doen van die bedrijfsgegevens over de verstreken kalendermaand waarvan de opgave in dat formulier wordt verlangd. Indien in het voorgaande jaar het totale geslacht gewicht, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, minder dan 100.000 kilogram bedroeg kan de ondernemer volstaan met het doen van de evenbedoelde opgave binnen 10 dagen na afloop van het betreffende kalenderjaar.

 • 2 De door middel van het opgaveformulier te verstrekken gegevens hebben betrekking op het geslacht gewicht en op andere bedrijfsgegevens, voor zover deze verband houden met het slachten van pluimvee en/of met aanwezige voorraden geslacht pluimvee of wijzigingen in deze voorraden.

 • 3 Indien in het voorgaande jaar het totale geslacht gewicht, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, meer dan 100.000 kilogram bedroeg is de ondernemer tevens verplicht aan het productschap, binnen vier weken na afloop van het betreffende kalenderjaar, een accountantsverklaring te verstrekken, op grond waarvan het productschap het geslacht gewicht kan verifiëren.

 • 4 De heffing die aan de ondernemer wordt opgelegd kan worden aangemerkt als voorschotbetaling. Na afloop van het kalenderjaar vindt dan een definitieve heffingsoplegging plaats en zo nodig verrekening tussen feitelijk verschuldigd bedrag en betaalde voorschotten.

 • 5 ledere ondernemer is verplicht van dag tot dag een zodanige administratie te voeren, dat de gegevens, benodigd voor de vaststelling van de heffing, te alle tijde op een eenvoudige wijze kunnen worden gekend.

 • 6 Het bestuur is bevoegd bij uitvoeringsbesluit minimumeisen te stellen, waaraan de door de ondernemer te houden administratie dient te voldoen.

 • 7 Voor het geval een ondernemer, als bedoeld in artikel 2, niet heeft voldaan aan een ingevolge titel II en/of artikel 8 op hem rustende verplichting waaronder begrepen het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste gegevens, kan te zijnen aanzien de in artikel 7 omschreven heffing ambtshalve door het productschap worden vastgesteld aan de hand van aan het productschap ten dienste staande gegevens, zo nodig door middel van een schatting.

Artikel 9

Een ingevolge deze verordening verschuldigd heffingsbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat dit bedrag aan de betrokken ondernemer in rekening is gebracht, aan het productschap te worden voldaan.

Artikel 10

 • 1 Een schuldenaar, die enig door hem uit hoofde van het bij of krachtens een heffingsverordening bepaalde verschuldigde heffing niet tijdig volledig heeft betaald is, na bij aangetekend schrijven aangemaand om binnen een termijn van 10 dagen de heffing te voldoen, aan het productschap deze heffing verschuldigd, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, waaronder begrepen de wettelijke rente.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde rente wordt berekend vanaf de dag waarop de in dat lid genoemde termijn is verstreken tot aan de dag van de algehele voldoening

Titel IV. Algemene bepalingen en slotbepalingen

Artikel 11

Het niet nakomen van een verplichting, gesteld in de artikelen 2 tot en met 5 en 8, waaronder mede verstaan wordt het verstrekken van geheel of gedeeltelijk onjuiste gegevens, is een strafbaar feit.

Artikel 12

 • 1 De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter van het productschap; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, niet bekendgemaakt.

 • 2 De voorzitter van het productschap kan, in afwijking van het gestelde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemingen, doch nimmer op zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een bepaalde onderneming kunnen worden afgeleid.

Artikel 13

 • 1 Het bestuur is bevoegd om ter uitvoering van deze verordening met betrekking tot de vaststelling van het geslacht gewicht nadere regels te stellen.

 • 2 De voorzitter van het productschap is bevoegd, onder door het bestuur te stellen regelen, van het bepaalde in of krachtens deze verordening ontheffing te verlenen en daaraan voorwaarden te verbinden.

Artikel 14

De voorzitter kan artikel 8, 9, 10 en 11 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze verordening beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003 met uitzondering van het bepaalde in artikel 11.

Artikel 16

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening registratie pluimveeslachterijen en heffingen pluimveevlees 2003'.

Voor het bestuur

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 6 februari 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 8 januari 2003, nr. TRCJZ/2002/12698.

Terug naar begin van de pagina