Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2006

Verordening van het Productschap Dranken van 13 november 2002, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder b van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen heffing voor het jaar 2003 (Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2003)

Het Bestuur van het Productschap Dranken;

gelet op:

artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

artikel 12 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

gezien:

het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder b van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (hierna: de Commissie voor bier);

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening.

VERORDENING

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze verordening wordt de terminologie van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit 6 mei 2002, Stb. 264) overgenomen, hierna te noemen het "Instellingsbesluit".

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze Verordening wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Deze Verordening treedt in werking op 1 januari 2003.

  • 2 Indien de benodigde goedkeuring later wordt verkregen treedt de verordening zoveel later (na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie) retroactief vanaf 1 januari 2003 in werking.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze Verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2003.

Den Haag, 13 november 2002

B.A.H. van Zweden

voorzitter

W. Snijder

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2002.

Terug naar begin van de pagina