Zuivelverordening Administratieve heffingen 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 13 november 2002, houdende vaststelling van de administratieve heffingen voor het jaar 2003 (Zuivelverordening Administratieve heffingen 2003)

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 9 van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel;

Besluit:

Artikel 1

Melkveehouders zijn aan het productschap over de door hen aan een zuivelfabriek afgeleverde hoeveelheid melk een heffing verschuldigd van € 0,02 per 100 kg melk.

Artikel 2

  • 1 De ondernemers van zuivelfabrieken zijn aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk met een vetgehalte van meer dan 0,1% in eenheden groter dan 1 liter een heffing verschuldigd van € 0,08 per 100 kg melk.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de ondernemers van zuivelfabrieken

    • a. de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald;

    • b. de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat deze zijn ingevoerd uit een andere lidstaat van de Europese Unie;

    • c. slechts een heffing van € 0,06 per 100 kg melk aan het productschap verschuldigd over de hoeveelheden melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen dat daarover de in artikel 1 bedoelde heffing is betaald.

Artikel 3

Ondernemers van zuivelfabrieken zijn over de door hen gewonnen en tot boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten of kaas verwerkte melk een heffing verschuldigd van € 0,08 per 100 kg melk.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 5

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Administratieve heffingen 2003.

Amersfoort, 13 november 2002

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2002.

Terug naar begin van de pagina