Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002

Geldend van 07-11-2004 t/m heden

Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 10, eerste lid van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002,

op 13 november 2002 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

 • 2 In dit besluit wordt voorts verstaan onder:

  a.

  verordening:

  de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002

  b.

  Aujeszky-vrij certificaat:

  certificaat als bedoeld in het Besluit voorschriften Aujcszky-vrij certificaat 1993;

  c.

  Stichting

  de Stichting Gezondheidsdienst voor dieren;

  d.

  Gezondheidsdienst

  de Gezondheidsdienst voor dieren;

  e.

  erkend spermacentrum:

  spermacentrum als bedoeld in Richtlijn 90/429/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (Pb EG L242, 1999), zoals laatstelijk gewijzigd.

Artikel 2

 • 1 De voorzitter kan een ontheffing van de verplichting tot het doen enten tegen de ziekte van Aujeszky, zoals bedoeld in artikel 2, eerste en derde lid van de verordening, verlenen aan de ondernemer die:

  • a. in het bezit is van een schriftelijke erkenning als gewetensbezwaarde, afgegeven door de voorzitter; en

  • b. voldoet aan het bij of krachtens de verordening bepaalde.

 • 2 De voorzitter kan een ontheffing van de verplichting tot het doen enten tegen de ziekte van Aujeszky, zoals bedoeld in artikel 2, eerste en derde lid van de verordening, verlenen aan de ondernemer die met het oog op export en het bepaalde in beschikking 2001/618/EG van de Commissie voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit

 • 3 De voorzitter kan een ontheffing van de verplichting tot het doen enten tegen de Ziekte van Aujeszky, zoals bedoeld in artikel 2, eerste en derde lid, van de verordening, verlenen aan de ondernemer die, met het oog op de export van varkenssperma dan wel de uitlevering van fokbeertjes aan een erkend spermacentrum dat varkenssperma exporteert of gaat exporteren, en -gelet op het bepaalde in Richtlijn 90/429/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (Pb EG L242, 1999) zoals laatstelijk gewijzigd- voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in Bijlage I bij dit besluit.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die gewetensbezwaren heeft tegen het bij of krachtens artikel 2, eerste en derde lid van de verordening bepaalde, kan een schriftelijke aanvraag tot erkenning, volgens het daartoe vastgestelde model, zenden aan de directeur van de Gezondheidsdienst. De directeur van de Gezondheidsdienst zal binnen een termijn van een maand nadat de aanvraag is ontvangen, een schriftelijk advies richten aan de voorzitter van het productschap.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid dient vergezeld te gaan van een verklaring van de dierenarts die vermeld staat op het aanmeld- dan wel mutatieformulier, inhoudende dat binnen de vestiging gedurende de afgelopen 3 jaar geen enkele vaccinatie door een dierenarts is uitgevoerd.

 • 3 Indien in afwijking van het in lid 2 gestelde, de in lid 2 bedoelde verklaring niet kan worden overgelegd, dient de door de Stichting ingestelde vertrouwenscommissie advies te geven aan de directeur van de Gezondheidsdienst, alvorens de directeur van de Gezondheidsdienst schriftelijk zijn advies zal richten aan het Productschap.

 • 4 De directeur van de Gezondheidsdienst kan indien hij dat nodig acht in verband met de goede uitvoering van de verordening, in zijn advies voorstellen voor beperkingen, voorstellen voor nadere voorwaarden en/of voorstellen voor voorschriften opnemen. Deze voorstellen kunnen worden gewijzigd, ingetrokken, of aangevuld dan wel nadien aan het advies worden toegevoegd.

Artikel 4

 • 1 De erkenning als bedoeld in artikel 3 kan worden ingetrokken op verzoek van de ondernemer en voorts indien:

  • a. de ondernemer niet, of niet meer voldoet aan het bij of krachtens de verordening bepaalde; en/of

  • b. de ondernemer in strijd handelt met aan de erkenning verbonden voorwaarden, voorschriften of beperkingen; en/of

  • c. door de ontheffing de bestrijding van de ziekte van Aujeszky in gevaar komt; en/of

  • d. de bij de aanvraag tot erkenning verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op die aanvraag anders zou zijn beslist indien bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden bekend waren geweest.

 • 2 De intrekking van de erkenning dient schriftelijk door de voorzitter te worden medegedeeld dan wel bevestigd.

Artikel 5

 • 2 Op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk binnen een termijn van twee maanden nadat de aanvraag, vergezeld door het advies van de Directeur van de Gezondheidsdienst, door het Productschap is ontvangen, beslist.

 • 3 In bijzondere gevallen en/of omstandigheden kan de voorzitter, op advies van de directeur van de Gezondheidsdienst, ontheffing verlenen.

 • 4 De voorzitter kan indien hij dat nodig acht in verband met de goede uitvoering van de verordening aan de ontheffing beperkingen, nadere voorwaarden en/of voorschriften verbinden. Deze kunnen worden gewijzigd, ingetrokken of aangevuld dan wel nadien aan de ontheffing worden verbonden.

Artikel 6

 • 1 Een ontheffing als bedoeld in artikel 5 kan worden ingetrokken op verzoek van de ondernemer en voorts indien:

  • a. de ondernemer niet, of niet meer voldoet aan het bij of krachtens de verordening bepaalde; en/of

  • b. de ondernemer in strijd handelt met de aan de ontheffing verbonden beperkingen, voorwaarden en/of voorschriften; en/of

  • c. door de ontheffing de bestrijding van de ziekte van Aujeszky in gevaar komt; en/of

  • d. de bij de aanvraag tot ontheffing verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken dat op de aanvraag anders zou zijn beslist indien bij de beoordeling daarvan de juiste Omstandigheden bekend waren geweest.

  • e. de ontheffing wordt ingetrokken indien de voor het onderhouden van de ontheffing opgelegde retributie niet is betaald.

 • 2 De intrekking van de ontheffing dient schriftelijk te worden medegedeeld dan wel bevestigd.

Artikel 7

Indien naar het oordeel van de voorzitter een vestiging met een ontheffing om controletechnische redenen bezocht moet worden, is de ondernemer verplicht de hiermee samenhangende kosten te dragen.

Artikel 8

Ondernemers die op het tijdstip van inwerkingtreden van dit besluit reeds voldeden aan de eisen zoals gesteld in het besluit ontheffing Ziekte van Aujeszky-vaccinatieplicht van het Landbouwschap, worden geacht om op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit te voldoen aan de eisen welke in dit besluit worden gesteld.

Artikel 9

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage I. Voorwaarden voor ontheffing van de vaccinatieplicht tegen de Ziekte van Aujeszky met het oog op export van levende dieren en sperma naar gebieden die voldoen aan de criteria van artikel 10 van Richtlijn 64/432/EEG, gelet op Beschikking 2001/618/EG (garanties met betrekking tot de Ziekte van Aujeszky voor het intracommunautaire handelsverkeer) en Richtlijn 90/429/EEG (vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan) zoals laatstelijk gewijzigd.

 • 1. Een ontheffing kan per UBN worden verleend op aanvraag van de ondernemer.

 • 2. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend indien dit noodzakelijk is in verband met export van levende dieren of sperma. Hiervoor moet een verklaring (dat men voornemens is te gaan exporteren en zich conformeert aan de voorwaarden voor ontheffing van de vaccinatieplicht) en een waarborg (ter financiering van de organisatatie van de bestrijding) worden afgegeven.

 • 3. De varkenshouder verplicht zich te melden wanneer de ontheffing in verband met export niet meer nodig is, opdat deze dan kan worden ingetrokken. Indien naar het oordeel van de voorzitter van het PVV blijkt dat er geen gebruik (meer) gemaakt wordt van de ontheffing dan kan deze op last van de voorzitter worden ingetrokken.

 • 4. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend indien het betreffende bedrijf vrij is van de Ziekte van Aujeszky en in het bezit van een Aujeszky-vrij certificaat.

 • 5. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend indien er binnen een straal van 5 km geen bedrijven voorkomen die niet vrij zijn van het Aujeszky virus.

 • 6. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend indien het bedrijf niet binnen een straal van 10 km ligt van een gebied (streek, provincie of land), waarbinnen het Aujeszky virus nog frequent voorkomt (Dit ter beoordeling van het Productschap Vee en Vlees). Op dit moment (september 2001) wordt België als een dergelijk gebied aangemerkt.

 • 7. De ontheffing vervalt indien het bedrijf Aujeszky-besmet wordt verklaard (niet Aujeszky- vrij) dan wel, indien om andere redenen het Aujeszky-vrij certificaat wordt ingetrokken.

 • 8. De ontheffing vervalt indien er binnen een straal van 5 km een uitbraak van de Ziekte van Aujeszky wordt geconstateerd (klinisch dan wel op basis van serologie).

 • 9. De ontheffing vervalt indien er binnen een straal van 10 km van het bedrijf een gebied wordt aangewezen als een gebied, waarbinnen het Aujeszky virus nog frequent voorkomt (Dit ter beoordeling van het Productschap Vee en Vlees).

 • 10. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend indien de ondernemer er zich toe verplicht aanvullend serologisch onderzoek uit te laten voeren, door de in de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2000 aangewezen dienst, ter bewaking van de Aujeszky status. Dit kan door de bloedmonsters die op A en C-bedrijven status (dit overeenkomstig de RVL-regeling) genomen worden in het kader van de A dan wel Cstatus ook op Aujeszky te laten onderzoeken (12 monsters per vier weken is 156 monsters per jaar). Daarnaast vindt bemonstering conform de export eisen van de dieren die worden geëxporteerd plaats. Ook spermacentra in het bezit van een ontheffing van de vaccinatieplicht met het oog op export dienen 12 monsters per vier weken op de Ziekte van Aujeszky te laten onderzoeken.

 • 11. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend indien het bedrijf extra maatregelen heeft genomen ter voorkoming van de in- en versleep van besmettelijke dierziekten. Op grond hiervan komen alleen bedrijven met een A dan wel C status (dit overeenkomstig de RVL-regeling) dan wel erkende spermacentra in aanmerking voor ontheffing.

 • 12. De ontheffing vervalt indien blijkt dat niet (meer) aan de voorwaarden voor ontheffing wordt voldaan. Dus bijvoorbeeld bij het verlies van de A- of C-status.

 • 13. De ontheffing wordt ingetrokken indien blijkt dat er ondanks de ontheffing dieren tegen de Ziekte van Aujeszky worden gevaccineerd. (Een serologische test die een dergelijke constatering mogelijk maakt is in ontwikkeling en zal steekproefsgewijs worden ingezet).

 • 14. Bij het vervallen of intrekken van de ontheffing is het direct uitvoeren van twee vaccinaties tegen de Ziekte van Aujeszky van alle op het bedrijf aanwezige dieren verplicht. De eerste vaccinatie dient binnen 24 uur na het vervallen van de ontheffing te worden uitgevoerd. De tweede vaccinatie dient tussen de drie en vijf weken na de eerste vaccinatie te worden uitgevoerd.

 • 15. De kosten die het gevolg zijn van verlies van het Aujeszky-vrij certificaat, dan wel het vervallen of intrekken van de ontheffing (verplichte vaccinatie, herstel van de Aujeszky-vrij status, gederfde inkomsten door verlies van exportmogelijkheden en andere afzetmogelijkheden e.d.) zijn volledig voor risico van de aanvrager.

 • 16. Op de ondernemer rust de verplichting tot het betalen van een waarborgsom van € 2000,-. Slechts indien blijkt dat de mogelijkheid van het verkrijgen van ontheffingen wordt misbruikt is de ondernemer verplicht tot daadwerkelijke betaling van deze waarborg.

Om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de landen of gebieden waarnaar men exporteert kan ook een ontheffing worden verleend, indien een dergelijk land of gebied de artikel 10 status binnen afzienbare tijd zal verkrijgen, dan wel de artikel 9 status heeft en een verbod op vaccineren tegen de Ziekte van Aujeszky instelt.

Terug naar begin van de pagina