Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken / Frisdranken en waters 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 14-09-2003 t/m 31-12-2014

Verordening d.d. 13 november 2002 van het Productschap Dranken, houdende regels ten zake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder a van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen regels omtrent registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden; Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2003

Het Bestuur van het Productschap Dranken;

gelet op:

artikelen 93, 95, 100 lid 3, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikelen 11, 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

gezien:

het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder a van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening.

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 In het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt voorts verstaan onder:

  a. het Bestuur

  :

  het bestuur van het Productschap;

  b. de Voorzitter

  :

  de voorzitter van het Productschap;

  c. de Verordening

  :

  de onderhavige Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Draken / Frisdranken en Waters 2003;

  d. de Commissie

  :

  de Commissie voor frisdranken en waters ex artikel 5 lid 1 sub a van het Instellingsbesluit;

  e. secretaris

  :

  de secretaris van het Productschap, in het bijzonder belast met de aangelegenheden van de ondernemingen bedoeld in artikel 3 lid 2 sub a van het Instellingsbesluit;

  f. verantwoordelijke

  :

  het Productschap;

  g. bewerker

  :

  de secretaris van de desbetreffende commissie ex artikel 5 lid 1 Instellingsbesluit;

  h. onderneming

  :

  een bedrijf als bedoeld onder artikel 3 lid 2 sub a van het Instellingsbesluit;

  i. ondernemer

  :

  een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft;

  j. frisdrank

  :

  de drank als bedoeld onder post 2202 van de Gecombineerde Nomenclatuur als bedoeld in de EEG-verordening nr. 2658/87 van 23 juli 1987 (Pb L256), met uitzondering van vruchtendranken als bedoeld in Richtlijn 2001/112/EG van 20 december 2001 (Pb 2002, L10) en alcoholvrij bier;

  k. water

  :

  de drank als bedoeld onder sectie 2201 van de Nomenclatuurverordening;

  l. limonadesiropen

  :

  de stroperige waar bestaande uit een mengsel waarvan suikers en/of suiker vervangende zoetstoffen, waters, aroma’s en/of sap de kenmerkende bestanddelen zijn.

§ 2. Registratie verstrekking

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De secretaris houdt namens het bestuur een register van de in aanmerking komende ondernemingen. Dit register is niet openbaar voor derden. Het doel van deze registratie is de regeling of nadere regeling van de onderwerpen, genoemd in artikel 11 van het Instellingsbesluit voor de ondernemingen genoemd in artikel 3 lid 2 sub a van dit besluit. Het register heeft geen relaties met andere interne of externe persoonsregistraties.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht, telkens wanneer het bestuur dit bepaalt, de in verband met de in het voorgaande artikel bedoelde registratie gevraagde gegevens op een daartoe bestemd formulier en binnen twee weken na verzending van dat formulier te verstrekken aan de secretaris namens het bestuur.

 • 2 De te vragen gegevens kunnen betreffen:

  • a. de naam, de handelsnaam en rechtsvorm van de ondernemer;

  • b. de plaats van vestiging van de ondernemer;

  • c. de filialen en depots van de onderneming;

  • d. de leiding van de onderneming;

  • e. de in de onderneming werkzame personen;

  • f. overige aangelegenheden, van belang voor een doelmatige registratie.

 • 3 Indien de ondernemer niet het daartoe bestemde formulier als bedoeld in lid 1 tijdig inzendt, is de secretaris namens het bestuur verplicht en bevoegd de registratie ambtshalve te verzorgen.

 • 4 In geval van ambtshalve registratie doet de secretaris namens het bestuur hiervan per aangetekend schrijven gemotiveerd mededeling aan de betrokkene.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien hetgeen is geregistreerd afwijkt van de opgave van de ondernemer, deelt de secretaris namens het bestuur de afwijking schriftelijk en met redenen omkleed mede aan degene, die de opgave deed. Indien een opgave is ingediend en geen registratie naar aanleiding van die opgave plaatsvindt, deelt de secretaris dit namens het bestuur schriftelijk en met redenen omkleed mede aan degene, die de opgave deed.

 • 2 Opgenomen gegevens zullen verwijderd worden uiterlijk één jaar na mededeling van beëindiging van de bedrijfsuitvoering; door de ondernemer of derden.

 • 3 De gegevens van de geregistreerde worden binnen twee maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek verbeterd, aangevuld of verwijderd indien en voor zover de desbetreffende gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn.

 • 4 Het verzoek als bedoeld in lid 3 van dit artikel, dient gericht te worden aan de beheerder van de registratie. De beheerder bevestigt binnen vier weken de ontvangst van het verzoek.

 • 5 Indien de houder besluit tot verbetering, aanvulling of verwijdering van de gegevens van de geregistreerde naar aanleiding van het verzoek van deze, deelt de beheerder dit binnen acht weken na ontvangst van het hiertoe strekkend verzoek mede aan verzoeker. Tevens zal een overzicht gezonden worden van de op hem van toepassing zijnde verbeterde e.q. aangevulde geregistreerde gegevens.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht aan de secretaris namens het bestuur ten behoeve van de registratie volledige gegevens te verstrekken in geval van:

  • a. vestiging, opheffing of verplaatsing van de onderneming, een filiaal of depot;

  • b. wijziging in de handelsnaam en/of rechtsvorm, waaronder de onderneming wordt gedreven;

  • c. wijziging in de leiding van de onderneming;

  • d. wijziging in de persoon van de ondernemer.

 • 2 Deze gegevens moeten worden verstrekt binnen twee weken nadat één of meer van de in het eerste lid van dit artikel genoemde feiten hebben plaatsgevonden.

 • 3 Het bepaalde in artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.

§ 3. Gegevens verstrekking

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht, telkens wanneer het bestuur dit bepaalt, op een daartoe bestemd formulier en binnen twee weken na verzending van dit formulier, aan de secretaris namens het bestuur omtrent door het bestuur te bepalen onderwerpen, alle gegevens te verstrekken, welke voor de vervulling van de taak van het Productschap nodig zijn, Het formulier kan in de voorkomende gevallen gecombineerd worden met het formulier van registratie, als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 2 De te vragen gegevens kunnen slechts betrekking hebben op:

  • a. de omzet van de onderneming naar geldswaarde of hoeveelheid;

  • b. overige aangelegenheden, van belang voor de vaststelling van de door de onderneming aan het Productschap verschuldigde heffing;

  • c. in de praktijk voorkomende gebruiken met betrekking tot de verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden bij de verkoop van frisdranken en/of waters en/of limonadesiropen dan wel met betrekking tot het berekenen aan afnemers van statiegeld voor flessen en ander verpakkingsmateriaal;

  • d. overige aangelegenheden als bedoeld in artikel 11 van het Instellingsbesluit.

 • 3 Gegevens, als bedoeld in het voorgaande lid, alsmede gegevens, zoals bedoeld in artikel 3, zullen slechts worden gevraagd, indien uit hoofde van door de secretaris namens het bestuur ingewonnen informaties redelijkerwijze moet worden aangenomen, dat bedoelde gegevens niet reeds elders aanwezig en binnen een voor het Productschap aanvaardbare termijn voor het Productschap beschikbaar zijn.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht toe te staan, dat door of vanwege het Productschap, voor zover nodig in verband met de voorbereiding of het toezicht op de naleving van de verordeningen van het Productschap, inzage wordt genomen van de boeken en bescheiden van een door hem gedreven onderneming. De ondernemer is hiertoe slechts verplicht, indien hij de gevraagde gegevens niet heeft verstrekt, dan wel van verstrekte gegevens de juistheid niet heeft doen staven door een verklaring van een accountant, aangesloten bij een organisatie, weke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.

 • 2 De inzage vindt slechts plaats door de secretaris namens het bestuur of personen, die daartoe aan de ondernemer een schriftelijke opdracht van de secretaris namens het bestuur kunnen overleggen. De opdracht vermeldt het doel waarvoor de inzage plaatsvindt.

 • 3 De secretaris geeft namens het bestuur een opdracht als bedoeld in het voorgaande lid uitsluitend aan leden van het personeel van het secretariaat en aan de leden van het personeel van door het bestuur aangewezen accountantskantoren, aangesloten bij een organisatie, welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Krachtens deze Verordening ter kennis van het Productschap gekomen gegevens voorzover deze kennelijk van vertrouwelijke aard zijn, mogen voorzover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, zonder schriftelijke toestemming van de betrokken belanghebbende:

  • a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het Productschap;

  • b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan derden. Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben de beheerder en de overige leden van het personeel van het Productschap, alsmede met de controle op het financiële beheer van het Productschap belaste leden van het personeel van een door het bestuur aangewezen accountantskantoor, dat lid is van een organisatie, welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt, voor zover het kennis nemen van de gegevens voor die controle noodzakelijk is.

  • c. in door het bestuur aan te wijzen gevallen, waarin dit naar zijn oordeel in het belang is van de bedrijfsgenoten, bekend worden gemaakt aan de staat, andere publiekrechtelijk organen of naar het oordeel van het bestuur daarmede gelijk te stellen publiekrechtelijke instellingen, indien de verstrekking van deze gegevens voortvloeit uit het doel van de registratie en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden door de verstrekking van deze gegevens niet onevenredig wordt geschaad.

 • 2 Bekendmaking van gegevens, als bedoeld in het eerste lid, blijft ook achterwege in gevallen, waarin uit de aard der gegevens of uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken, op welke persoon en/of onderneming de gegevens betrekking hebben.

 • 3 De beheerder en de overige leden van het personeel van het secretariaat zijn met het oog op de Wet op de Persoonsregistratie verplicht tot geheimhouding van de gegevens tegenover een ieder, met uitzondering van de accountants en de leden van vorenbedoeld accountantskantoor en behoudens de eerdergenoemde toestemming van de betrokken belanghebbende.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

De "Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden 1992 ” wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening kan worden aangehaald als "Verordening registratie, verstrekking van gegevens en inzage van boeken en bescheiden Productschap Dranken/ Frisdranken en Waters 2003".

Den Haag, 13 november 2002

B.A.H. van Zweden

voorzitter

W. Snijder

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 27 februari 2003 en door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 18 augustus 2003, nr. AV/CAM/2003/62827.

Terug naar begin van de pagina