Bierverordening Productschap Dranken 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 14-01-2006 t/m 31-12-2014

Verordening d.d. 13 november 2002 van het Productschap Dranken, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 sub b van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen regels omtrent het product bier; Bierverordening Productschap Dranken 2003

Het Bestuur van het Productschap Dranken;

gelet op:

artikelen 93, 95, 100 lid 3, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

artikelen 11 en 12 Instellingsverordening Productschap Dranken;

beschikking M(92)10 van 2 december 1992 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie ter vervanging van de beschikking M(87)4 van 24 november 1987 betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake bier;

gezien:

Het advies van de Commissie voor Bier als genoemd in artikel 5 lid 1 sub b van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ingevolge het bepaalde in artikel 12 van bedoeld besluit;

besluit:

Vast te stellen een Verordening houdende regels omtrent het product bier (Bierverordening Productschap Dranken 2003).

§ 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 2 In het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt voorts verstaan onder:

  • a. Bestuur: het Bestuur van het Productschap Dranken;

  • b. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van het Productschap Dranken;

  • c. Commissie: de Commissie voor Bier;

  • d. E.B.C.-kleurschaal: de schaal voor het bepalen van de kleur van bier, zoals deze is vastgesteld door de Europese Brouwerij Conventie (European Brewery Convention) gevestigd te Leiden/Zoeterwoude;

  • e. Gew. procent: de uitdrukking voor het aanduiden van het extractgehalte van de stamwort (uitgedrukt in grammen per 100 gram), zoals aangegeven in de bij deze Verordening behorende bijlage I;

  • f. Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen: Besluit van 10 december 1991, Staatsblad 1992, 14;

  • g. Verordening: de Bierverordening Productschap Dranken 2003.

§ 2. Inhoudscriteria

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Onder bier wordt verstaan, de drank verkregen na alcoholische gisting van wort, hoofdzakelijk bereidt uit zetmeel- en suikerhoudende grondstoffen, hop - eventueel in verwerkte vorm- en brouwwater, met dien verstande dat tenminste 60 % van de wort afkomstig is van gerste- en/ of tarwemout.

 • 2 Voor de bereiding van bier mogen slechts worden gebruikt:

  • 1

   • a. gerstemout en/of mout van tarwe;

   • b. andere dan de hiervoor onder 2, 1a genoemde zetmeelhoudende grondstoffen;

   • c. suikerhoudende grondstoffen;

   • d. hop en zijn onderscheidene verwerkte vormen;

   • e. brouwwater, zijnde voor menselijke consumptie bestemd water, dat voldoet aan de daaraan gestelde eisen en dat in zijn minerale samenstelling en zuurgraad mag zijn aangepast aan de specifieke eisen, die de brouwprocessen van de onderscheidene biersoorten stellen;

   • f. gist;

   • g. vruchten of vruchtensappen en aroma's met dien verstande dat het gebruik van deze ingrediënten, met inachtneming van het gestelde in artikel 7, lid 2, uitsluitend is toegestaan voor de bereiding van andere bieren dan bieren van het type pilsener bieren zoals bedoeld in artikel 3, lid 6.

  • 2 Technologische hulpstoffen en additieven die ingevolge de Nederlandse wetgeving voor de bereiding van bier mogen worden gebruikt met inachtneming van de in deze wetgeving vastgestelde voorwaarden.

 • 3 De benaming 'bier' mag uitsluitend worden gebezigd voor de in lid 1 bedoelde dranken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De aanduiding of benaming 'alcoholvrij bier' mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor bier dat ten hoogste 0,1 volumeprocent alcohol bevat en een reëel extractgehalte heeft van tenminste 2,2% Plato.

 • 2 De aanduiding of benaming 'alcoholarm bier' mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor bier dat meer dan 0,1 doch ten hoogste 1,2 volumeprocent alcohol bevat en een reëel extractgehalte heeft van tenminste 2,2% Plato.

 • 3 De aanduiding of benaming 'light' mag uitsluitend worden gebezigd voor bier met een verminderde energetische waarde. Light bier dient tenminste 33% minder energie op te leveren dan het bier waaraan wordt gerefereerd.

 • 4 De benaming of aanduiding 'oud bruin' of iedere benaming of aanduiding waarvan de woorden 'oud bruin' een grondbestanddeel vormen, is uitsluitend toegestaan voor gezoete donkergekleurde bieren met een kleur boven nummer 40 van de E.B.C.-kleurschaal en ressorterende onder de categorie II als bedoeld in artikel 4.

 • 5 De benaming of aanduiding 'pils' of iedere andere benaming of aanduiding waarvan het woord 'pils' een grondbestanddeel vormt, is uitsluitend toegestaan voor lichtgekleurde bieren ressorterende onder de categorie I als bedoeld in artikel 4, met dien verstande dat het extractgehalte van de stamwort niet meer bedraagt dan 13,5% Plato, en met een kleur beneden nummer 30* van de E.B.C.-kleurschaal.

 • 6 De benaming of aanduiding 'bok' dan wel 'bock' of iedere andere benaming waarvan 'bok' dan wel 'bock' een grondbestanddeel vormt, is uitsluitend toegestaan voor bieren ressorterende onder de categorie S als bedoeld in artikel 4.

 • 7 De leden 1, 2 en 4 zijn uitsluitend van toepassing voor de in Nederland voor de Nederlandse markt geproduceerde alcoholvrije en alcoholarme bieren en lightbieren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Waar in deze verordening de categorieën S, I, II en III worden vermeld, dienen daaronder te worden verstaan de rubrieken van het extractgehalte van de stamwort, uitgedrukt in Gew. procent, als hieronder aangegeven:

Verwijzingskemerk van de categorie

Extractgehalte van de stamwort van

S

15,5 of hoger

I

11 tot 15,5

II

7 tot 11

III

1 tot 7

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De dranken, zoals bedoeld in de Verordening, moeten aan de navolgende eisen voldoen:

 • a. zij moeten deugdelijk van samenstelling zijn en in deugdelijke toestand verkeren;

 • b. de geur en smaak moeten de aan de dranken eigen karakteristieken hebben;

 • c. zijn mogen geen stoffen bevatten in hoeveelheden, welke voor de gezondheid schadelijk zijn;

 • d. vreemde voorwerpen mogen niet aanwezig zijn.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De methoden van onderzoek, behorende bij de Verordening, zijn geregeld in de bij de Verordening behorende bijlage I.

§ 3. Etikettering

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in het Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen moeten de dranken, als bedoeld in de Verordening, aanwezig in een voorverpakking op de voorverpakking of op het daarop voorkomend etiket zijn voorzien van het woord 'bier' al dan niet aangeduid door een woord dat de soort aangeeft voor de dranken als bedoeld in de Verordening met dien verstande dat de benamingen zoals genoemd in artikel 3 leden 1, 2 en 3 als zodanig moeten worden aangeduid.

 • 2 Indien met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, lid 2, sub 1g, vruchten of vruchtensappen respectievelijk aroma's bij de bierbereiding zijn gebruikt dan dient het gebruik van dit ingrediënt of deze ingrediënten op de voorverpakking dan wel op het daarop voorkomend etiket te worden vermeld door hetzij de tem "vruchten", respectievelijk "aroma '(s)'', hetzij een meer specifieke vermelding of een beschrijving van dit (deze) ingrediënt(en).

 • 3 De vermeIding "Cat" met het verwijzingskenmerk voor de categorie waartoe het bier, krachtens het extractgehalte van de stamwort, als bedoeld onder artikel 4 van de Verordening behoort indien gebruik wordt gemaakt van de facultatieve aanduiding van de categorie. Het is niet toegestaan op de voorverpakking of op het daarop voorkomend etiket enige andere vermelding met betrekking tot het extractgedeelte van de starnwort vermelden.

 • 4 Indien de in de Verordening bedoelde dranken zijn verpakt in een fles, die bestemd is om bij herhaling te worden gebruikt, moet de voorverpakking, dan wel het daarop voorkomend etiket, zijn voorzien van de aanduiding 'statiegeld' gevolgd of voorafgaand door het statiegeldbedrag, zoals geregeld in het uitvoeringsbesluit Verpakkingsverordening Productschap Dranken. In plaats van het woord 'statiegeld' mag de afkorting 'stat.g.' worden gebezigd.

§ 4. Verbodsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het is verboden dranken, als bedoeld in de Verordening, die niet voldoen aan het bepaalde in de artikelen 2, 3, 5 en 7 in de handel te brengen of te doen brengen dan wel voor gebruik ter plaatse van verkoop of voor gebruik elders dan ter plaatse van verkoop af te leveren of te doen afleveren.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het is verboden het tappen onder overdruk van dranken, als bedoeld in de Verordening, op een andere wijze te doen geschieden dan onder gebruikmaking van koolzuurdruk dan wel onder gebruikmaking van stikstofdruk dan wel onder gebruikmatig van de druk van een mengsel van stikstof en koolzuur.

§ 5. Toepassingsgebied

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De Verordening is niet van toepassing op bieren die in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte rechtmatig zijn bereid en in het verkeer gebracht.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het bepaalde in de Verordening is niet van toepassing ten aanzien van dranken, als bedoeld in de Verordening, voor zover deze zijn bestemd voor uitvoer, waaronder mede wordt verstaan de proviandering van aan uitklaring onderworpen schepen of luchtvaartuigen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De in de Verordening gestelde regelen zijn bindend voor de natuurlijke of rechtspersonen, die ondernemingen drijven, waarvoor het Productschap is ingesteld, alsmede voor andere natuurlijke of rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten, die bedrijfsmatig plegen te worden verricht in ondernemingen, waarvoor het Productschap is ingesteld.

§ 6. Vrijstelling

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens de Verordening bepaalde en is in verband daarmee bevoegd omtrent de in de Verordening geregelde onderwerpen bij uitvoeringsbesluit nadere voorschriften te geven, met inachtneming van het dienaangaande gegeven advies van de Commissie voor Bier.

 • 2 Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het dienaangaande gegeven advies van de voorzitter van de Commissie voor Bier, voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen van het bij of krachtens de Verordening bepaalde gehele of gedeeltelijkevrijstelling of ontheffing te verlenen mits deze vrijstelling of ontheffing niet in strijd is met het aan de Beschikking M(92) 10 van 2 december 1992 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie gehechte reglement betreffende de harmonisatie der wetgeving inzake bier.

 • 3 Het Dagelijks Bestuur kan, met inachtneming van het dienaangaande gegeven advies van de voorzitter van de Commissie voor Bier, aan een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het tweede lid, een of meer voorwaarde(n) en waarborg(en) verbinden.

 • 4 Het Dagelijks Bestuur kan de in de leden 2 en 3 genoemde bevoegdheid delegeren aan de voorzitter van de Commissie voor Bier.

 • 5 Indien een of meer aan een vrijstelling of ontheffing verbonden voorwaarde(n) niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt (worden) nagekomen, wordt de vrijstelling of ontheffing, waaraan de voorwaarde(n) is (zijn) verbonden met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht, geacht niet te zijn verleend.

§ 7. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Overtredingen van het bij of krachtens de Verordening bepaalde zijn strafbare feiten.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De navolgende verordening wordt ingetrokken:

 • -

  Bierverordening 1997

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De Verordening kan aangehaald worden onder de titel Bierverordening Productschap Dranken 2003.

 • 2 De Verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging in het Mededelingen- en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 13 november 2002

B.A.H. van Zweden

voorzitter

W. Snijder

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 10 april 2003 en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 19 februari 2003 nr. ME/MW 02056632.

Bijlage I. Extract van de stamwort

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

1.1. Alcoholgehalte

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het bier wordt door meermalen overschenken en daarna door filtreren zoveel mogelijk van koolzuur bevrijd.

Van 100 g van dit bier wordt tenminste 75 ml voorzichtig afgedestilleerd. Het destillaat wordt met gedestilleerd water tot 100 g aangevuld.

Bepaal het soortelijk gewicht 10/10EC tot op een eenheid in het vijfde decimaal nauwkeurig en zoek in tabel II het bijbehorende alcoholgehalte op in gewichtsprocenten (g/100 g).

1.2. Extractgehalte

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het bij de destillatie verkregen residu wordt tot 100 g aangevuld met gedestilleerd water. Van deze vloeistof wordt het soortelijk gewicht 20/20EC tot op een eenheid in het vijfde decimaal nauwkeurig bepaald. In tabel I zoekt men het bijbehorend werkelijke extractgehalte op in gewichtsprocenten (g/100 g).

1.3. Berekening van het extractgehalte van de stamwort.

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het extractgehalte van de stamwort (e) wordt berekend door middel van de formule:

 

100 (2,0665 A+E

e =

------------------------------

 

100 (1.0665 A)

waarvan A het alcoholgehalte volgens 1.1 en E het extractgehalte volgens 1.2 voorstellen.

TABEL I: Extractgehalte

20 S.G.

20

Gew.

Procent E

Interpolatiefactor voor 0,0001 in s.g. gew. Procent E

Correctie aan te brengen op het s.g. t/20 voor 1° temp.

Verschil geldende tussen 17,5° C en 22,5° C

1,0000

0

0,026

0,00018

1,0010

0,26

 

18

1,0020

0,51

 

18

1,0030

0,77

 

18

1,0040

1,03

 

18

1,0050

1,28

 

18

1,0060

1,54

 

18

1,0070

1,79

 

18

1,0080

2,05

 

18

1,0090

2,31

 

18

1,0100

2,56

 

18

       

1,0110

2,81

 

18

1,0120

3,07

 

18

1,0130

3,32

 

19

1,0140

3,57

 

19

1,0150

3,83

 

19

1,0160

4,08

 

19

1,0170

4,33

 

20

1,0180

4,58

 

20

1,0190

4,83

 

20

1,0200

5,08

 

20

1,0210

5,33

 

20

1,0220

5,58

 

20

1,0230

5,83

 

20

1,0240

6,08

 

20

1,0250

6,32

 

21

1,0260

6,57

 

21

1,0270

6,82

 

21

1,0280

7,07

 

21

1,0290

7,31

 

21

1,0300

7,56

 

21

       

1,0310

7,80

 

21

1,0320

8,05

 

22

1,0330

8,29

 

22

1,0340

8,54

0,024

22

1,0350

8,78

 

22

1,0360

9,02

 

22

1,0370

9,27

 

22

1,0380

9,51

 

22

1,0390

9,75

 

22

1,0400

9,99

 

22

       

1,0410

10,23

 

22

1,0420

10,48

 

23

1,0430

10,72

 

23

1,0440

10,96

 

23

1,0450

11,20

 

23

1,0460

11,43

 

23

1,0470

11,67

 

23

1,0480

11,91

 

23

1,0490

12,15

 

24

1,0500

12,39

 

24

TABEL II: Alcoholtabel

20

S.G. 20

Gew.

Procent A

Interpolatiefactor voor 0,0001 in s.g. gew.

Procent A

Correctie aan te brengen op het s.g. t/20 voor 1° temp.

Verschil geldende tussen 17,5° C en 22,5° C

1,0000

0

0,052

0,00018

0,9990

0,52

0,052

18

0,9980

1,06

0,054

18

0,9970

1,60

0,054

18

0,9960

2,15

0,055

18

0,9950

2,72

0,057

18

0,9940

3,29

0,057

18

0,9930

3,88

0,059

18

0,9920

4,48

0,060

18

0,9910

5,09

0,061

19

0,9900

5,71

0,062

19

0,9890

6,35

0,064

20

0,9880

7,00

0,065

20

0,9870

7,66

0,066

21

0,9860

8,33

0,067

22

Naar boven