Verordening Bestemmingsheffing Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Verordening van het Productschap Dranken van 13 november 2002 houdende vaststelling van de bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting voor het jaar 2003 (Verordening Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2003)

Het bestuur van het Productschap Dranken heeft,

gelet op artikel 93 2e lid ad g, artikel 126, vierde lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en artikel 12 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken, gehoord de Commissie voor gedistilleerd, besloten de navolgende verordening vast te stellen:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1. Grondstoffen: De in Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken gedestilleerde ethylalcohol uit landbouwproducten en distillaat uit landbouwproducten (Publikatieblad L 160, 12 juni 1989);

 • 2. Gedistilleerde dranken: zijnde een alcoholhoudende vloeistof:

  • 1. bestemd voor menselijke consumptie;

  • 2. met bijzondere organoleptische kenmerken en, uitgezonderd de producten als vermeld in Bijlage III van Verordening (EEG) 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 met een minimum-alcoholgehalte van 14 procent vol, een minimum-alcoholgehalte van 15 procent vol bevattend; en

  • 3. verkregen:

   • hetzij rechtstreeks door distillatie van natuurlijke gegiste producten, al dan niet in aanwezigheid van aroma's en/of door aftrekking van plantaardige stoffen en/of door toevoeging van aroma's, suikers of andere zoetstoffen, en/of van andere landbouwproducten, aan ethylalcohol uit landbouwproducten, en/of aan distillaat uit landbouwproducten en/of aan eau-de-vie zoals gedefinieerd in de EG-verordening van 29 mei 1989;

   • hetzij door vermenging van een gedistilleerde drank met:

    • 1. één of meer andere gedistilleerde dranken;

    • 2. ethylalcohol of distillaat uit landbouwproducten of eau-de-vie zoals gedefinieerd in de EG-verordening van 29 mei 1989;

    • 3. één of meer alcoholische dranken;

    • 4. één of meer dranken;

   • hetzij door vermenging van ethylalcohol uit landbouwproducten met water;

  • 4. waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is.

 • 3. Zwakgedistilleerde dranken: Alcoholhoudend product met een alcoholgehalte van minder dan 15 procent vol, behorend tot GN-code 2208 van de Verordening (EEG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987, waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is;

 • 4. Alcoholgehalte: Het gehalte aan zuivere ethylalcohol bij een temperatuur van 20 graden C, uitgedrukt in volumeprocenten;

 • 5. Bereiden: Iedere bewerking - met uitzondering van bottelen - waardoor uit grondstoffen een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank vervaardigd wordt of de samenstelling daarvan wijzigt;

 • 6. Bottelen: Het afvullen van verpakkingen welke bestemd zijn om aan de consument af te leveren met een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank;

 • 7. Productschap: Het Productschap Dranken;

 • 8. Commissie: De Commissie voor gedistilleerd (de Commissie ex 88a WBO, ingesteld bij het Instellingsbesluit Productschap Dranken).

 • 9. Secretaris: De secretaris van de Commissie voor gedistilleerd.

§ 2. Onderwerp van de verordening

Artikel 2

 • 1 Er is een Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting.

 • 2 De middelen van dit Fonds maken deel uit van het vermogen van het Productschap.

 • 3 Het Fonds wordt als een afzonderlijke hoofdfunctie opgevoerd in de begroting van het Productschap en wordt beheerd door het bestuur van de Commissie voor gedistilleerd.

§ 3. Heffingen

Artikel 3

De baten van het Fonds bestaan uit:

 • a. De opbrengst van de heffingen op grond van deze verordening verminderd met eventuele inningskosten;

 • b. De gekweekte rente van de middelen van het Fonds;

Artikel 4

 • 1 De middelen van het fonds zijn bestemd voor:

  • a. bijdragen ter financiering van met name de onderstaande activiteiten:

  • b. wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de consumptie en de productie van gedistilleerde dranken en alcohol, het alcoholmisbruik en daarmee verband houdende werkzaamheden;

  • c. uitvoering van literatuurstudies, marktonderzoekingen, de begeleiding van milieuproblematiek en soortgelijke onderwerpen en projecten;

  • d. het produceren en verstrekken van informatie in de ruimste zin des woords, verband houdende met het bovenstaande;

  • e. de bevordering van belangstelling voor en kennis van gedistilleerde dranken.

 • 2 Het bestuur van de Commissie voor gedistilleerd beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.

Artikel 5

 • 1 Aan degenen die een onderneming drijven waarin uit grondstoffen gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken worden bereid die beschikbaar komen voor ge- of verbruik in Nederland, wordt een heffing opgelegd, welke bedraagt Euro 1,32 per hectoliter ingeslagen grondstof, omgerekend tot een sterkte van 100% vol.

 • 2 Aan degenen die een onderneming drijven waarin gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken voor de eerste maal beschikbaar komen voor ge- of verbruik in Nederland, en bij wie deze producten niet reeds aan heffing onderhevig zijn krachtens lid 1, wordt een heffing opgelegd, welke bedraagt Euro 1,32 per hectoliter in het verkeer gebrachte gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken, omgerekend tot een sterkte van 100% vol.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is eveneens verschuldigd voor degenen die een onderneming drijven waarin gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken worden bereid anders dan uit de grondstoffen en wel berekend per hl 100% vol, van de op deze wijze verkregen gedistilleerde dranken.

Artikel 6

Artikel 7

Het bestuur van de Commissie voor gedistilleerd kan besluiten dat artikel 5 van deze Verordening niet van toepassing is ten aanzien van een door haar te bepalen periode.

De secretaris geeft indien hiertoe besloten is, hiervan kennis aan de ondernemingen ex artikel 3, tweede lid sub c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 8

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

 • 2 De Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2001 wordt ingetrokken.

 • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2003,

Den Haag, 13 november 2002

B.A.H. van Zweden

voorzitter

W. Snijder

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2002 en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 19 februari 2003, nr. ME/MW 02056632.

Terug naar begin van de pagina