Zuivelverordening Heffingen boerderijzuivelbereiders 2003

[Regeling vervallen per 01-06-2013.]
Geldend van 13-04-2003 t/m 31-05-2013

Verordening van het Productschap Zuivel van 13 november 2002, houdende vaststelling van de aan boerderijzuivelbereiders op te leggen heffingen voor het jaar 2002 (Zuivelverordening Heffingen boerderijzuivelbereiders 2003)

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 9 van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2013]

  • a Boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2003 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten en kaas aan het productschap een administratieve heffing verschuldigd van € 0,12 per 100 kg melk;

  • b Boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 april 2003 tot en met 31 december 2003 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten en kaas aan het productschap een administratieve heffing verschuldigd van € 0,08 per 100 kg melk.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2013]

Boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten en kaas ten behoeve van het Fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,20 per 100 kg melk;

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2013]

Het bepaalde in de artikelen 1 en 2 is niet van toepassing op melk ingevoerd uit andere lidstaten van de Europese Unie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Heffingen boerderijzuivelbereiders 2003.

Amersfoort, 13 november 2002

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 31 maart 2003, nr. TRCJZ/2002/12352.

Terug naar begin van de pagina