Zuivelverordening Heffing melkveehouderij 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-03-2004.]
Geldend van 13-04-2003 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 13 november 2002, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de uitgaven voor de melkveehouderij voor het jaar 2003 (Zuivelverordening Heffing melkveehouderij 2003)

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 9 van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel;

Besluit:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

melk

:

in Nederland gewonnen melk;

ontvanger van melk

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van één of meer melkveehouders en terzake betalingen aan de desbetreffende melkveehouders verricht.

Artikel 2

Melkveehouders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkveehouderij een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk geleverde hoeveelheden melk van € 0,03 per 100 kg melk. De inning en afdracht van deze heffing vindt plaats door de ontvanger van melk.

Artikel 3

Met het oog op de inning en afdracht van de in artikel 2 bedoelde heffing zijn de ontvangers van melk aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hen van melkveehouders ontvangen hoeveelheden melk van € 0,03 per 100 kg melk.

Artikel 4

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderij-zuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten, ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkveehouderij aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,03 per 100 kg melk.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 6

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Heffing melkveehouderij 2003.

Amersfoort, 13 november 2002

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 31 maart 2003, nr. TRCJZ/2002/12326.

Terug naar begin van de pagina