Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-03-2004.]
Geldend van 13-04-2003 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 13 november 2002, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de afzetbevordering van zuivel voor het jaar 2003 (Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2003)

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 9 van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Ondernemers van zuivelfabrieken zijn aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk met een vetgehalte van meer dan 0,1% in eenheden groter dan 1 liter een heffing verschuldigd van € 0,09 per 100 kg melk.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de ondernemers van zuivelfabrieken

    • a. de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald:

    • b. de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat deze zijn ingevoerd uit een andere lidstaat van de Europese Unie.

Artikel 2

Ondernemers van zuivelfabrieken zijn over de door hen gewonnen en tot boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten of kaas verwerkte melk een heffing verschuldigd van € 0,09 per 100 kg melk.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 4

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Heffing afzetbevordering zuivel 2003.

Amersfoort, 13 november 2002

G.A. Koopstra

voorzitter

secretaris

F. Beekman

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 31 maart 2003, nr. TRCJZ/2002/12349.

Terug naar begin van de pagina