Regeling adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur

[Regeling vervallen per 01-09-2004.]
Geldend van 23-11-2002 t/m 31-08-2004

Regeling adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

handelende in overeenstemming met het gevoelen van de minsterraad;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2004]

Er is een adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2004]

  • 1 De adviescommissie heeft tot taak de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren over het beloningsniveau (variabele en functiebeloning) van de ambtelijke en politieke topstructuur.

  • 2 De commissie kan tevens om advies worden gevraagd over de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2004]

  • 1 De adviescommissie brengt haar adviezen uit voor 1 maart 2004.

  • 2 De commissie wordt uiterlijk op de in het eerste lid genoemde datum opgeheven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2004]

De archiefbescheiden van de adviescommissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2004.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina