Zuivelverordening Bijzondere heffing bestrijding mond- en klauwzeer 2003

[Regeling vervallen per 01-06-2013.]
Geldend van 30-03-2003 t/m 31-05-2013

Verordening van het Productschap Zuivel van 13 november 2002, tot vaststelling van een bijzondere heffing ten behoeve van de financiering van de kosten ter bestrijding van mond- en klauwzeer in de melkveehouderij (Zuivelverordening Bijzondere heffing bestrijding mond- en klauwzeer 2003)

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op de artikel 93, tweede lid, onder a en artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 9 van de Instellingsverordening Productschap Zuivel en de Zuivelverordening 2000, Bijzondere heffing dierziektebestrijding melkveehouderij;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2013]

In deze verordening wordt verstaan onder:

melk:

in Nederland gewonnen melk;

ontvanger van melk:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig melk ontvangt van één of meer melkveehouders en terzake betalingen aan de desbetreffende melkveehouders verricht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2013]

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderij-zuivelbereiders zijn ten behoeve van het Fonds dierziektebestrijding runderen PZ-PW aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,23 per 100 kg melk over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2003 afgeleverde boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2013]

  • 1 Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders verstrekken vóór 15 mei 2003 aan het productschap de gegevens ten behoeve van de vaststelling van de door hen over de periode 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2003 verschuldigde heffing.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2013]

  • 1 Indien de in artikel 3 bedoelde gegevens niet binnen de daarvoor gestelde termijnen worden verstrekt, is de voorzitter bevoegd, namens het bestuur, deze gegevens ambtshalve vast te stellen.

  • 2 De voorzitter is bevoegd, namens het bestuur, ontheffing te verlenen van het gestelde in artikel 3, indien de daar bedoelde gegevens op een andere, ten genoegen van de voorzitter aanvaardbare en met voldoende waarborgen omtrent de juistheid van de gegevens omklede wijze kunnen worden verstrekt. De voorzitter kan aan de ontheffingen voorwaarden en beperkingen verbinden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2013]

De in artikel 3 bedoelde gegevens worden slechts gebruikt ter vaststelling van de heffing en niet onder aanduiding van de persoon of onderneming waarop zij betrekking hebben bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretaris of andere leden van het personeel van het productschap, en de met de financiële controle op het productschap belaste accountant en diens personeel, voor zover kennisneming van die gegevens voor controle noodzakelijk is.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening Bijzondere heffing bestrijding mond- en klauwzeer 2003.

Amersfoort, 13 november 2002

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 31 januari 2003, nr. TRCJZ/2002/12325.

Terug naar begin van de pagina