Verordening PDV financieringsheffing jaar 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2004.]
Geldend van 30-03-2003 t/m heden

Verordening van het Productschap Diervoeder van 13 november 2002, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Diervoeder ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2003 (Verordening PDV financieringsheffing jaar 2003)

Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 9 en 10 van de Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

productschap

:

Productschap Diervoeder;

secretaris

:

secretaris van het productschap;

ondernemer

:

natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

landbouwhuisdieren

:

dieren, behorend tot soorten die normaal door de mens worden gevoederd, gehouden en gegeten (inclusief pelsdieren);

mengvoeders

:

mengsels van voedermiddelen, met of zonder toevoegingsmiddelen, bestemd voor vervoedering in de vorm van volledige diervoeders of aanvullende diervoeders;

voedermiddelen

:

producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd en de afgeleide producten van hun industriële verwerking, alsmede organische of anorganische stoffen, met of zonder toevoegingsmiddelen, bestemd om te worden gebruikt voor vervoedering, hetzij als zodanig, hetzij na bewerking, voor de bereiding van mengvoeders dan wel als dragers in voormengsels;

kunstmelkvoeders

:

mengvoeders die in droge staat of na oplossing in een bepaalde hoeveelheid vloeistof kunnen dienen voor de voeding van jonge dieren in aanvulling op of in plaats van de postcolostrale melk of voor de voeding van vleeskalveren;

huisdiervoeders

:

diervoeders, in de vorm van voedermiddelen of van mengvoeders, kennelijk als zodanig bestemd voor de voeding van honden en katten;

droge voeders

:

huisdiervoeders met een vochtgehalte van 14% of minder;

half-vochtige-voeders

(semi- moist)

:

huisdiervoeders met een vochtgehalte van meer dan 4% en minder dan 60%;

vochtige voeders

(moist)

:

huisdiervoeders met een vochtgehalte van 60% of meer;

vochtrijke voedermiddelen

:

voedermiddelen met een vochtgehalte van meer dan 15%;

droge voedermiddelen

:

voedermiddelen met een vochtgehalte van 15% en minder;

handelaar in voedermiddelen

:

de ondernemer die voedermiddelen in het verkeer brengt, verkoopt of aflevert voor zover deze niet door hemzelf zijn geproduceerd.

toevoegingsmiddelen

:

stoffen of preparaten die in diervoeding worden gebruikt teneinde:

 • - de eigenschappen van de diervoeders voor dieren of van de dierlijke producten gunstig te beïnvloeden, of

 • - te voldoen aan de voedingsbehoeften van de dieren, of de dierlijke productie te verbeteren, door in te werken op de maag- en darmflora of op de verteerbaarheid van de diervoeders, of

 • - aan de voeding elementen toe te voegen die het makkelijker maken om bijzondere voedingsdoelen te bereiken of tegemoet te komen aan specifieke tijdelijke behoeften inzake voeding bij de dieren, of

 • - door dierlijke uitwerpselen veroorzaakte hinder te voorkomen of te beperken, of de leefomgeving van de dieren te verbeteren;

§ 2. Heffingen

Artikel 2

 • 1 De handelaar in voedermiddelen is verplicht aan het productschap een heffing te, betalen over de aflevering van de voedermiddelen in het binnenland, bedoeld in bijlage I.

  De heffing betreft de voedermiddelen die rechtstreeks dan wel indirect via de tussenhandel worden afgeleverd aan veehouderijbedrijven en bedraagt voor:

  a.

  droge voedermiddelen:

  :

  € 0,344 per 1.000 kg product

  b.

  vochtrijke voedermiddelen

  :

  € 0,389 per 1.000 kg droge stof.

 • 2 Op het in het eerste lid verschuldigde bedrag wordt in mindering gebracht het heffingsbedrag dat ten genoegen van het productschap aantoonbaar over de betrokken producten reeds eerder aan het productschap is afgedragen.

Artikel 3

 • 1 De producent van gedroogde bietenpulp en kunstmatig gedroogde groenvoeders (met 15% vocht of minder) als bedoeld in bijlage I, is verplicht over de zelf geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid aan het productschap een heffing te betalen van € 0,245 per 1.000 kg product. De hoeveelheid die ten genoegen van het productschap aantoonbaar aan bereiders van mengvoeders wordt afgeleverd, is van deze heffing vrijgesteld

 • 2 De producent van vochtrijke voedermiddelen als bedoeld in bijlage I is verplicht over de zelf geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid aan het productschap een heffing te betalen van € 0,277 per 1000 kg droge stof.

 • 3 De ondernemer, die gedurende een kalenderjaar geen producten bereid genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel, dient jaarlijks een daaromtrent informatieve verklaring in te dienen.

 • 4 Ingeval de secretaris zulks verlangt, is de ondernemer verplicht een door een accountant afgegeven verklaring te overleggen.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die mengvoeders voor landbouwhuisdieren met uitzondering van kunstmelkvoeders voor kalveren produceert, is verplicht over de zelf geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid, aan het productschap een heffing te betalen van € 0,259 per 1.000 kg.

 • 2 De ondernemer die concentraten of voormengsels produceert, is verplicht over de zelf geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid, aan het productschap een heffing te betalen van € 0,245 per 1000 kg.

 • 3 De ondernemer die kunstmelkvoeders voor vleeskalveren produceert, is verplicht over de zelf geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid, aan het productschap een heffing te betalen van € 0,141 per 1.000 kg.

 • 4 De ondernemer die kunstmelkvoeders voor overige kalveren produceert, is verplicht over de zelf geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid, aan het productschap een heffing te betalen van € 0,245 per 1.000 kg.

 • 5 De ondernemer die huisdiervoeders produceert, is verplicht over de zelf geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid, aan het productschap een heffing te betalen, welke bedraagt:

  • -

   voor droge voeders: € 0,208 per 1.000 kg;

  • -

   voor halfvochtige voeders (semi-moist): € 0,208 per 1.000 kg vermenigvuldigd met de ornrekeningsfactor 0,74;

  • -

   voor vochtige voeders (moist): € 0,208 per 1.000 kg vermenigvuldigd met de omrekeningsfactor 0,23.

 • 6 De ondernemer die mengvoeders voor landbouwhuisdieren produceert, is verplicht over de in het binnenland afgeleverde hoeveelheid droge voedermiddelen als bedoeld in bijlage I, aan het productschap een heffing te betalen van € 0,344 per 1.000 kg product.

Artikel 5

De ondernemer die toevoegingsmiddelen en/of bijzondere stikstofhoudende producten produceert of in de handel brengt, is verplicht aan het productschap een heffing te betalen. De heffing bedraagt € 937,50 per onderneming.

Artikel 6

De heffingen bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5 zijn bestemd voor de huishoudelijke uitgaven van het productschap, de door of vanwege het productschap uitgevoerde controles en voor de aan het Hoofdproductschap Akkerbouw en het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten te verlenen bijdrage, overeenkomstig de in bijlage II weergegeven verdeling.

Artikel 7

 • 1 De ondernemer is verplicht binnen 2 maanden na afloop van ieder kwartaal door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het productschap de voor de vaststelling van de heffing bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5 benodigde gegevens te verstrekken. De verordening Algemene bepalingen Vvr 1980 is hierbij van toepassing.

 • 2 De ondernemer bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5 is eveneens verplicht het opgavenformulier in te dienen, indien hij in het betrokken kwartaal geen mengvoeders, huisdiervoeders of voedermiddelen heeft geproduceerd dan wel verhandeld.

 • 3 De ondernemer die gedurende een kalenderjaar geen mengvoeders, huisdiervoeders of voedermiddelen heeft geproduceerd dan wel heeft verhandeld, dient jaarlijks in januari van het daaropvolgende jaar een daaromtrent informatieve verklaring in te dienen bij het productschap. Deze verklaring wordt tevens gebruikt als aanname voor het lopende jaar, zodat de opgaven ingevolge het eerste lid niet behoeven te worden gedaan.

 • 4 Ingeval de secretaris zulks verlangt, is de ondernemer verplicht een door een accountant afgegeven verklaring te overleggen.

 • 5 De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen ter controle van de in dit artikel bedoelde gegevens door of vanwege het productschap.

Artikel 8

 • 1 Op verzoek van de heffingsplichtige kan de secretaris namens het bestuur in individuele gevallen beslissen tot afwijking van het model van het opgavenformulier bedoeld in artikel 7.

 • 2 Op verzoek van de heffingsplichtige die ingevolge deze verordening jaarlijks minder dan € 1.000,- aan het productschap verschuldigd is kan de secretaris namens het bestuur beslissen om in afwijking van artikel 7, eerste lid, jaarlijks een opgave met de voor de vaststelling van de heffing benodigde gegevens aan het productschap te verstrekken.

Artikel 9

 • 1 Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste lid niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing voor het betreffende kwartaal ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

 • 2 Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.

Artikel 10

De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen zijn verschuldigd uiterlijk op de achtste dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.

Artikel 12

Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 10 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003, met uitzondering van in de toepassing van de Verordening Algemene bepalingen Vvr 1980.

Artikel 14

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV financieringsheffing jaar 2003.

Den Haag, 13 november 2002

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2002.

Bijlage I. Voedermiddelen waarop de regeling van toepassing is

A. Handel in droge voedermiddelen (15% of minder vocht)

Omschrijving

GN-code

producten, bestemd voor diervoeder doeleinden en afkomstig van:

 

- graan- (incl. rijst-)verwerkende ind.

ex 2302 10, 2302 20, 2302 30

2302 40, 2303 10 19 en ex 2303 10 90

2306 90 90, ex 2309 90 31, 2309 90 41 en

2309 90 51

(v.w.b. produkten, afkomstig van de Ned. graanzetmeelindustrie zijn heffingplichtig, produkten van de volgende GN-codes:

 
 

2302 10 10

 

2302 30 10

 

2303 10 19

 

2303 10 90

 

2306 90 91)

- maalderijen en pellerijen van peulvr.

ex 2302 50 50

- aardappelzetmeelfabrieken

ex 2303 10 90

- overige aardappelverwerkende industrie

ex 2308 00 90

- suikerindustrieën

ex 2303 20 en 2309 90 91

- bierbrouwerijen

ex 2303 30 00

- verwerking van oliehoudende zaden, vruchten en kiemen

ex 2304, 2305 en 2306

- industriële bakkerijen

ex 2302 50 00

- gist-producerende industrie

ex 2308 00 90

- groenvoederdrogerijen

ex 1214 90 99

1214 10 00 en ex 1214 90 91 en

voorts:

 

- peulvruchten, al dan niet gebroken of gemalen

ex 0713 en 1209 29 50

- melen en pellets van natuurlijk (zon-)gedroogde groenvoeders

1214 90 99

1214 10 00, ex 1214 90 91 en ex

B. Handel in vochtrijke voedermiddelen (meer dan 15% vocht)

Omschrijving

GN-code

producten, bestemd voor diervoederdoeleinden en afkomstig van:

 

- graan- (incl. rijst-)verwerkende ind. (maisglutenvoer en afval van tarwezetmeel fabrieken)

2302 10 19, en ex 2302 10 90

- aardappelzetmeelfabrieken

ex 2303 10 90

- overige aardappelverwerkende industrie

ex 2308 00 90

- suiker industrieën

ex 2303 20 en 2309 90 91

- 'bierbrouwerijen

ex 2303 30 00

- distilleerderijen

ex 2303 30 00 en 2308 00 90

- alcoholfabrieken

ex 2303 20 90

- gist-producerende industrie

ex 2308 00 90

- branderijen

ex 2303 30 00

- vruchtesappenindustrie

ex 2308 00

- industriële vruchtenwijnproduktie

ex 2308 00

- zuivelfabrieken

ex 0401, 0402 91, 0402 99,

040390, 0404 10 en 0404 90

C. Productie gedroogde bietenpulp en kunstmatig gedroogde groenvoeders (minder dan 15% vocht)

Omschrijving

GN-code

Volgende producten bestemd voor diervoederdoeleinden, afkomstig van groenvoederdrogerijen en suikerindustrieën:

 

- bietenpulp

ex 2303 20

- gemelasseerde bietenpulp

ex 2309 90 91

- gras- en klavermeel (-pellets)

ex 1214 90 91 en 1214 90 99

- luzernemeel en luzerne in pellets

12 14 10 00

D. Productie vochtrijke voedermiddelen (meer dan 15% vocht)

Omschrijving

GN-code

producten, bestemd voor diervoederdoeleinden en afkomstig van:

 

- graan- (incl. rijst-)verwerkende ind.

(maisglutenvoer en afval van tarwezetmeel fabrieken)

2302 10 19, en ex 2302 10 90

- aardappelzetmeelfabrieken

ex 2303 1090

- overige aardappelverwerkende industrie

ex 23080090

- suikerindustrieën

ex 2303 20 en 2309 90 91

- bierbrouwerijen

ex 2303 30 00

- distilleerderijen

ex 2303 30 00 en 2308 00 90

- alcoholfabrieken

ex 2303 20 90

- gist-producerende industrie

ex 2308 00 90

- branderijen

ex 2303 30 00

- vruchtesappenindustrie

ex 2308 00

- industriële vruchtenwijnproduktie

ex 2308 00

Bijlage II. Financieringsheffing PDV

A

B

C

D

E

F

G

H

IF

In Eurocenter per 1.000 kg

t.b.v bestuur

t.b.v markt

t.b.v B&R

t.b.v CVB

t.b.v CBD

t.b.v bijdrage aan HPA

t.b.v bijdrage aan GZP

Totale financieringsheffing

Producent concentraten of voormengsels

6,8

2,6

4,3

3,7

6,7

0,4

 

24,5

Producent mengvoeders landbouwhuisdieren

6,8

2,6

4,3

3,7

6,7

0,4

1,4

25,9

Producent huisdiervoeders

a) droge voeders x 1

b) semi moist voeders x 0,74

c) moist voeders x 0.23

6,8

5,0

1,6

2,6

1,9

0,6

4,3

3,2

1,0

 

6,7

5,0

1,5

0,4

0,3

0,1

 

20,8

15,4

4,8

Producent gedroogde bietenpulp en kunstmatig gedroogde groenvoeders

6,8

2,6

4,3

3,7

6,7

0,4

 

24,5

Producent vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis)

7,8

2,9

4,9

4,0

7,6

0,5

 

27,7

Handelaar in droge voedermiddelen

16,7

2,6

4,3

3,7

6,7

0,4

 

34,4

Handelaar in vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis)

19,0

2,9

4,9

4,0

7,6

0,5

 

38,9

Producent kalvermelkvoeders

a) vleeskalveren

b) overige kalvervoeders

6,8

6,8

2,6

2,6

4,3

4,3

3,7

6,7

0,4

0,4

 

14,1

24,5

Producent toevoegingsmiddelen bijzondere stikstofhoudende producten

   

€ 937,50 per onder neming

       

€ 937,50 per onderneming

Terug naar begin van de pagina