Uitvoeringsbesluit Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-04-2003 t/m 31-12-2014

Uitvoeringsbesluit d.d. 13 november 2002 van het Productschap Dranken houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen uitvoeringsregels van inhoudsmaten, statiegelden en vergoedingen voor verpakkingen; Uitvoeringsbesluit Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003

Het Bestuur van het Productschap Dranken;

gelet op:

de artikelen 2, 3 en 4 van de Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003;

gezien:

het advies van de commissies als genoemd in artikel 5 lid 1 onder a, b en c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken conform het bepaalde in artikel 12 van bedoeld besluit;

besluit:

vast te stellen het navolgende Uitvoeringsbesluit.

§ 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

rolcontainer

:

een transportverpakking op wielen met een hekwerk waarop bier, frisdranken en/of waters in kratten, dozen en/of andere verpakkingen kunnen worden vervoerd;

koolzuurcilinder

:

een hervulbare cilinder, bestemd voor vervoer en opslag van kooldioxide, met een opslagcapaciteitvan meer dan 1000 gram vloeibare kooldioxide;

koolzuurpatroon

:

een hervulbare cilinder uitsluitend te gebruiken voor thuistapinstallaties voor bier, frisdranken en/of waters met een opslagcapaciteit tussen de 250 gram en 1000 gram vloeibaar kooldioxide;

hele kratten

:

alle als zodanig door de frisdranken- en/of mineraalwaterindustrie gebruikte, met statiegeld belaste kisten voor het vervoer van flessen, die tenminste 8 flessen per kist kunnen bevatten;

halve kratten

:

kratten voor de frisdranken- en/of mineraalwaterindustrie, waarin de helft van het in hele kratten verpakte aantal flessen kan worden verpakt;

trays

:

andere, met statiegeld belaste transportverpakkingen voor het vervoer van flessen bestemd voor frisdranken en/of waters;

dolly/tray-combinatie

:

een combinatie van vijf trays, waarvan vier gevuld zijn met flessen bestemd voor frisdranken en/of waters en de vijfde tray dienst doet als stabiliserende factor, op een rollende eenheid; de combinatie bevat 4 x 24 ofwel 96 1,5 literflessen frisdrank of water.

§ 2. Statiegelden frisdranken en waters

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het in artikel 2 van de Verordening bedoelde statiegeld voor frisdranken en waters bedraagt:

  • I. Voor kratten en andere hervulbare omverpakkingen:

   een statiegeld van tenminste € 2,- per krat voor kratten en andere omverpakkingen bestemd voor tenminste 8 flessen; voor kratten en andere omverpakkingen bestemd voor minder dan 8 flessen tenminste de helft van dit bedrag per krat;

  • II. Voor eenmalige flessen van kunststof met een inhoudsmaat van meer dan 0,5 liter en voor hervulbare flessen van glas en/of kunststof met een inhoudsmaat van meer dan 0,5 liter: € 0,25 per fles;

  • III. Voor hervulbare flessen van glas en/of kunststof met een inhoudsmaat van 0,5 liter of minder: € 0,10 per fles;

  • IV. Voor dollies (verrijdbaar onderstel voor verpakkingseenheid voor frisdranken en waters) en bijbehorende trays:

  dolly onderstel

  :

  € 30,-

  tray

  :

  € 3,-.

 • 2 Het statiegeld van flessen als bedoeld in het eerste lid onder II en dat van de bijbehorende omverpakking als bedoeld in het eerste lid onder I dienen tezamen € 5,- per eenheid (omverpakking met bijbehorende flessen) te bedragen in geval van omverpakkingen bestemd voor tenminste 8 flessen.

 • 3 Op het etiket van flessen als bedoeld in het eerste lid onder II en III dient een aanduiding te worden geplaatst die duidelijk maakt dat de fles met statiegeld is belast.

§ 3. Statiegelden groothandelsverpakkingen

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het statiegeld bedraagt:

1.

voor een rolcontainer

:

€ 100, - ;

2.

voor een koolzuurcilinder

:

€ 120,-;

3.

voor een koolzuurpatroon

:

€ 30,-.

§ 4. Statiegelden bier

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De statiegelden voor de verpakkingen voor bier zijn de navolgende:

 • 1. A. Flessen

  1.

  Voor flessen met de inhoudsmaten

   
   

  25, 30, 33, 35, 45 en 50 cl:

  € 0,10

  2.

  In afwijking van het bepaalde onder A. 1 bedraagt het statiegeld voor de 33 cl beugelfles en de 50 cl beugelfles:

  € 0,25

 • 2. B. Kratten

  1.

  Voor kratten met de afmetingen 30 x 40 cm welke geheel gevuld zijn met volle of lege voor deze krat bestemde bierflessen bedraagt het statiegeld incl. het statiegeld op deze flessen:

  € 3,90

   

  Voor kratten met de afmetingen 30 x 40 cm welke niet of gedeeltelijk gevuld zijn met volle of lege voor deze krat bestemde bierflessen bedraagt het statiegeld € 3,90 verminderd met een bedrag van € 0,10 voor iedere ontbrekende fles in deze krat.

   

  2.

  Voor kratten waarvan de afmetingen kleiner zijn dan de hiervoren onder B.1 genoemde afmetingen welke geheel gevuld zijn met volle of lege voor deze krat bestemde bierflessen bedraagt het statiegeld incl. het statiegeld op deze flessen:

  € 1,95

   

  Voor kratten waarvan de afmetingen kleiner zijn dan de hiervoren onder B.1 genoemde afmetingen weke niet of gedeeltelijk gevuld zijn met volle of gedeeltelijk gevuld zijn met volle of lege voor deze krat bestemde bierflessen bedraagt het statiegeld € 1,95 verminderd met een bedrag van € 0,10 voor iedere ontbrekende fles in deze krat.

   

  3.

  Voor kratten die bestemd zijn voor de 33 cl beugelfles of de 50 cl beugelfles en welke geheel gevuld zijn met 30 cl of 50 cl beugelflessen bedraagt het statiegeld incl. het statiegeld op deze flessen:

  € 3,90

   

  Voor kratten die bestemd zijn voor de 33 cl beugelfles of de 50 cl beugelfles en welke niet of gedeeltelijk gevuld zijn met volle of lege voor deze krat bestemde 33 cl of 50 cl beugelflessen bedraagt het statiegeld € 3,90 verminderd met een bedrag van € 0,25 voor iedere ontbrekende fles.

   
 • 3. C. Fusten

  Voor metalen fusten met een inhoudsmaat tot 15 liter:

  € 15,-

  Voor metalen fusten met een inhoudsmaat van 15 liter en meer:

  € 30,-

§ 5. Vergoeding Behandeling extra Retouremballage frisdranken en waters

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De door de fabrikant/importeur aan zijn afnemers in rekening te brengen c.q. uit te betalen vergoeding behandeling extra retouremballage voor kratten is alleen verschuldigd voor kunststof flessen bestemd voor frisdranken en/of waters met een inhoudsmaat van meer dan 0,5 liter en bedraagt per volledig met volle c.q. lege flessen gevulde krat:

  • € 0,75 per hele krat;

  • € 0,375 per halve krat.

 • 2 De fabrikant/importeur is alleen gerechtigd om de in lid 1 bedoelde vergoeding uit te betalen, indien het krat compleet - dat wil zeggen volledig gevuld met het daarvoor bestemde aantal lege flessen - en correct gesorteerd - dat wil zeggen uitsluitend gevuld met de in aanmerking komende flessen van de fabrikant/importeur in kwestie - bij hem wordt ingeleverd.

 • 3 De door de fabrikant/importeur aan zijn afnemers in rekening te brengen c.q. uit te betalen vergoeding behandeling extra retouremballage voor de dolly/tray combinatie bedraagt per volledig met volle c.q. lege flessen gevulde combinatie: € 6,-.

 • 4 De fabrikant/importeur is alleen gerechtigd om de in lid 3 bedoelde vergoeding uit te betalen, indien de dolly/tray-combinatie compleet - dat wil zeggen volledig gevuld met 96 lege flessen - en correct gesorteerd - dat wil zeggen uitsluitend gevuld met de in aanmerking komende flessen van de fabrikant/importeur in kwestie - bij hem wordt ingeleverd.

 • 5 De door de fabrikant/importeur aan zijn afnemers in rekening te brengen c.q. uit te betalen vergoeding behandeling extra retouremballage voor trays bedraagt voor trays bestemd voor en gevuld met 12 volle c.q. lege flessen: € 0,75 en voor trays bestemd voor en gevuld met een ander aantal flessen een vergoeding naar rato.

 • 6 De fabrikant/importeur is alleen gerechtigd om de in lid 5 bedoelde vergoeding uit te betalen, indien de tray compleet - dat wil zeggen volledig gevuld met, het daarvoor bestemde aantal lege flessen - en correct gesorteerd - dat wil zeggen uitsluitend gevuld met de in aanmerking komende flessen van de fabrikant/importeur in kwestie - bij hem wordt ingeleverd.

§ 7. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het Uitvoeringsbesluit treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Uitvoeringsbesluit Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003".

Den Haag, 13 november 2002

B. van Zweden

voorzitter

W. Snijder

secretaris

Naar boven