Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-11-2008 t/m 31-12-2014

Verordening d.d. 13 november 2002 van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen regels omtrent inhoudsmaten, statiegelden en vergoedingen voor verpakkingen; Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003

Het Bestuur van het Productschap Dranken;

gelet op:

artikel 93, 100 lid 3, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

de artikelen 11, 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

gezien:

het advies van de Commissies ex artikel 5 lid 1 sub a, b en c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening.

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 In het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt voorts verstaan onder:

  a. het Bestuur

  :

  het bestuur van het Productschap Dranken als bedoeld in artikel 4 van het Instellingsbesluit;

  b. bier

  :

  de drank verkregen na alcoholische gisting van wort, hoofdzakelijk bereid uit zetmeel- en suikerhoudende grondstoffen, hop - eventueel in verwerkte vorm- en brouwwater, met dien verstande dat tenminste 60% van het extract afkomstig is van gerste -en/of tarwemout;

  c. frisdrank

  :

  de drank als bedoeld onder sectie 2202 van de Gecombineerde Nomenclatuur EEG-Verordening nr. 2658/87 (van 23 juli 1987 (Pb L256), hierna te noemende Nomenclatuurverordening) met uitzondering van vruchtendranken als bedoeld in Richtlijn 2001/1 12/EG van 20 december 2001 (Pb 2002, L10) en alcoholvrijbier;

  d . gedistilleerde drank

  :

  de drank als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (Pb L160, 12 juni 1989);

  e. nominaal volume

  :

  de hoeveelheid van een voorverpakte drank, die een voorverpakking blijkens een daarop aangebrachte hoeveelheidaanduiding wordt geacht tebevatten;

  f. de Verordening

  :

  de Verpakkingsverordening 2003 Productschap Dranken;

  g. verpakkingen

  :

  pallets, boxcontainers, kratten, flessen en alle andere transport-, om- en consumentenverpakkingen, die de onder het productschap vallende ondernemingen gebruiken;

  h. voorverpakte drank

  :

  een drank, die zich bevindt in een verpakking welke bestemd of geschikt is om aan de consument te worden afgeleverd en waarin die drank - alvorens in die verpakking te zijn of te worden verhandeld - zodanig is aangebracht, dat de aldus verpakte hoeveelheid drank niet kan worden veranderd zonder dat de verpakking is geopend of aantoonbaar is gewijzigd;

  i. voorverpakking

  :

  het geheel van een voorverpakte drank en de verpakking daarvan;

  j. water

  :

  de drank als bedoeld onder sectie 2201 van de Nomenclatuurverordening.

§ 2. Statiegeld

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De producent, importeur en verkoper van bier, frisdranken en/of waters dienen bij de verkoop van die dranken, in bij Uitvoeringsbesluit te noemen categorie verpakkingen, op de verkoopnota afzonderlijk als statiegeld gespecificeerd dan wel tegelijk met de afrekening aan de koper, de in genoemd Uitvoeringsbesluit vastgestelde bedragen per verpakking aan zijn afnemers in rekening te brengen alsmede de in genoemd Uitvoeringsbesluit bepaalde aanduidingen te hanteren op de in dat besluit vastgestelde plaatsen op de verpakkingen.

 • 2 De in lid 1 genoemde producent, importeur en verkoper zijn verplicht om tegen inlevering van onbeschadigde, op de juiste wijze gesorteerde en niet verontreinigde, van hen afkomstige verpakkingen als bedoeld in het eerste lid, het daarvoor aan hen betaalde statiegeld uit te betalen.

 • 3 Flessen en fusten en andere verpakkingen waarbij de verpakking in rechtstreeks contact staat met een der dranken als bedoeld in de Verordening en waarvoor ingevolge het bepaalde in dit artikel statiegelden zijn vastgesteld, mogen uitsluitend worden aangewend als verpakking voor deze dranken.

 • 4 De in de vorige leden omschreven verplichtingen gelden alleen bij verkoop van genoemde verpakkingen aan een in Nederland gevestigde afnemer c.q. bij inlevering van in Nederland verkochte verpakkingen.

§ 3. Vergoeding Behandeling extra Retouremballage ("VBR")

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De producent of importeur van bier, frisdranken en/of waters dient bij verkoop van die dranken in bij Uitvoeringsbesluit te noemen categorieën verpakkingen op de verkoopnota afzonderlijk als "Vergoeding Behandeling extra Retouremballage" of desgewenst afgekort als "VBR" gespecificeerd, de in genoemd Uitvoeringsbesluit vastgestelde bedragen per verpakking in rekening te brengen.

 • 2 De in lid 1 genoemde producent of importeur is verplicht om per ingeleverde, van hem afkomstige verpakking als bedoeld in het eerste lid de hiervoor ontvangen "VBR" aan degene, die de verpakking inlevert, terug te betalen indien voldaan is aan de in het Uitvoeringsbesluitgenoemde voorwaarden.

 • 3 De in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven verplichtingen gelden alleen bij verkoop van genoemde verpakkingen aan een in Nederland gevestigde afnemer c.q. bij inlevering van in Nederland verkochte verpakkingen.

§ 4. Inhoudsmaten

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het is verboden voorverpakte gedistilleerde dranken ten verkoop te hebben, te verkopen en/of af te leveren anders dan in voorverpakkingen met de volgende nominale volumina:

  0,10 l.

  0,35 l.

  0,70 l.

  1,50 l.

  2,00 l.

  0,20 l.

  0,50 l.

  1,00 l.

  1,75 l.

   
 • 2 Het in lid 1 vervatte verbod is niet van toepassing op voorverpakte gedistilleerde dranken:

  • a. in voorverpakkingen met een nominaal volume van minder dan 0,10 liter en van meer dan 2,00 liter;

  • b. die kennelijk bestemd zijn voor de export buiten de Europese Unie of voor de bevoorrading van vliegtuigen, schepen en treinen, dan wel voor de verkoop in belastingvrije winkels;

  • c. die in een fantasieverpakking, zoals figuurtjes of souvenirartikelen, worden aangeboden;

§ 5. Derdenbinding

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

De in de Verordening gestelde regels zijn bindend voor de natuurlijke of rechtspersonen, die een onderneming drijven, waarvoor het Productschap is ingesteld, alsmede voor andere natuurlijke of rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten, die bedrijfsmatig plegen te worden verricht in ondernemingen, waarvoor het Productschap is ingesteld.

§ 6. Afwijkingen en uitzonderingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter is namens het Bestuur belast met de uitvoering van het bij of krachtens de Verordening bepaalde en is in verband daarmee bevoegd omtrent de in de Verordening geregelde onderwerpen namens het Bestuur bij Uitvoeringsbesluit nadere voorschriften te geven.

 • 2 De voorzitter is namens het Bestuur bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen van het bij of krachtens de Verordening bepaalde gehele of gedeeltelijke vrijstelling of ontheffing te verlenen.

 • 3 De voorzitter kan namens het Bestuur aan een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het tweede lid, een of meer voorwaarde(n) en/of waarborg(en) verbinden

 • 4 Indien een of meer aan een vrijstelling of ontheffing verbonden voorwaarde(n) niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt (worden) nagekomen, kan de voorzitter namens het bestuur de vrijstelling of ontheffing, waaraan de voorwaarde(n) is (zijn) verbonden, intrekken.

§ 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

De navolgende verordeningen respectievelijk artikelen worden ingetrokken:

 • -

  Statiegeldverordening frisdranken en waters 1997;

 • -

  Verordening statiegeld groothandelsverpakkingen 1997;

 • -

  Verordening vergoeding behandeling extra retouremballage 1996;

 • -

  Verordening voorverpakte gedistilleerde dranken;

 • -

  Artikelen 9, 10, 11 en 12 Bierverordening 1997.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening kan worden aangehaald als "Verpakkingsverordening Productschap Dranken 2003".

Den Haag, 13 november 2002

B.A.H. van Zweden

voorzitter

W. Snijder

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 27 februari 2003 en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 19 februari 2003, nr. ME/MW 02056632.

Terug naar begin van de pagina