Uitvoeringsbesluit authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-04-2003 t/m 31-12-2014

Uitvoeringsbesluit d.d. 13 november 2002 van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder a van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen uitvoeringsregels omtrent de authenticiteit van vruchtenlimonades; Uitvoeringsbesluit authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003

Het Bestuur van het Productschap Dranken;

gelet op:

artikel 2 en 3 van de Verordening authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003;

gezien:

het advies van de Commissie voor Frisdranken en Waters conform het bepaalde in artikel 5 lid 1 onder a van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

besluit:

vast te stellen het navolgende Uitvoeringsbesluit.

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De in artikel 2 van de "Verordeningauthenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003" genoemde criteria zijn bij tien procent vruchtensap de volgende:

  • a. Voor sinaasappelvruchtenlimonades("sinas").

   *

   Kalium (K)

   (bepaald volgens NEN-norm 6399)

   : minimaal

   150

   mg/l limonade

   *

   Fosfor (P)

   (bepaald volgens NEN-norm 6395)

   : minimaal

   12

   mg/l limonade

   *

   Proline

   (bepaald volgens NEN-norm 6398)

   : minimaal

   57,5

   mg/l limonade

   *

   Formolgetal

   (bepaald volgens NEN-norm 6397)

   : minimaal

   15

   ml 0.1 N NaOH/I limonade

   *

   D-isocitroenzuur

   (bepaald volgens NEN-norm 6396)

   : minimaal

   7

   mg/l limonade

    

   Asparaginezuur

   : minimaal

   0,17

   mmol/l limonade

    

   Serine

   : minimaal

   0,10

   mmol/l limonade

    

   Asparagine

   : minimaal

   0,17

   mmol/l limonade

    

   Glutaminezuur

   : minimaal

   0,05

   mmol/l limonade

    

   Alanine

   : minimaal

   0,07

   mmol/l limonade

    

   Gamma-aminoboterzuur

   : minimaal

   0,17

   mmol/l limonade

    

   Arginine

   : minimaal

   0,25

   mmol/l limonade

    

   Glycine

   : maximaal

   0,03

   mmol/l limonade

    

   Glutamine

   : maximaal

   0,05

   mmol/l limonade

    

   Extract van het ongezoet sap (na correctie voor de zuurgraad): minimaal 11,2 °Brix

        
  • b. voor citroenvruchtenlimonades ("lemon", "bitter-lemon", e.d.).

   *

   Kalium (K)

   (bepaald volgens NEN-norm 6399)

   : minimaal

   110

   mg/l limonade

   *

   Fosfor (P)

   (bepaald volgens NEN-norm 6395)

   : minimaal

   9

   mg/l limonade

   *

   Formolgetal

   (bepaald volgens NEN-norm 6397)

   : minimaal

   14

   ml 0,1 N NaOH/l limonade

   *

   D-isocitroenzuur

   (bepaald volgens NEN-norm 6396)

   : minimaal

   25

   mg/l limonade

   *

   L-appelzuur

   (bepaald volgens NEN-norm 6393)

   : minimaal

   0,14

   g/l limonade

    

   Asparaginezuur

   : minimaal

   0,23

   mmol/l limonade

    

   Serine

   : minimaal

   0,13

   mmol/l limonade

    

   Asparagine

   : minimaal

   0,10

   mmol/l limonade

    

   Glutaminezuur

   : minimaal

   0,11

   mmol/l limonade

    

   Alanine

   : minimaal

   0,09

   mmol/l limonade

    

   Gamma-aminoboterzuur

   : minimaal

   0,06

   mmol/l limonade

    

   Arginine

   : maximaal

   0,06

   mmol/l limonade

    

   Extract van het ongezoet sap (na correctie voor de zuurgraad): minimaal 8,5 °Brix

        
  • c. voor grapefruit-vruchtenlimonades

   *

   Kalium (K)

   (bepaald volgens NEN-norm 6399)

   : minimaal

   100

   mg/l limonade

   *

   Fosfor (P)

   (bepaald volgens NEN-norm 6395)

   : minimaal

   10

   mg/l limonade

   *

   Forrnolgetal

   (bepaald volgens NEN-norm 6397)

   : minimaal

   15

   ml 0, 1 N NaOH/l limonade

   *

   D-isocitroenzuur

   (bepaald volgens NEN-norm 6396)

   : minimaal

   14

   mg/l limonade

   *

   L-appelzuur

   (bepaald volgens NEN-norm 6393)

   : maximaal

   0,1

   g/l limonade

    

   Asparaginezuur

   : minimaal

   0,3

   mmol/l limonade

    

   Serine

   : minimaal

   0,1

   mmol/l limonade

    

   Asparagine

   : minimaal

   0,18

   mmol/l limonade

    

   Glutaminezuur

   : minimaal

   0,055

   mmol/l limonade

    

   Proline

   : minimaal

   0,17

   mmol/l limonade

    

   Alanine

   : minimaal

   0,07

   mmol/l limonade

    

   Gamma-aminoboterzuur

   : minimaal

   0,15

   mmol/l limonade

    

   Arginine

   : minimaal

   0,14

   mmol/l limonade

    

   Glycine

   : maximaal

   0,05

   mmol/l limonade

    

   Glutamine

   : maximaal

   0,05

   mmol/l limonade

    

   Extract van het ongezoet sap (na correctie voor de zuurgraad): minimaal 10,0 °Brix

        
  • d. voor appelvruchtenlimonades

   *

   Kalium (K)

   (bepaald volgens NEN-norm 6399)

   : minimaal

   100

   mg/l limonade

   *

   Fosfor (P)

   (bepaald volgens NEN-norm 6395)

   : minimaal

   4,9

   mg/l limonade

   *

   L-appelzuur

   (bepaald volgens NEN-norm 6393)

   : minimaal

   0,52

   g/l limonade

    

   Sorbitol

   (bepaald volgens NEN-norm 6392)

   : minimaal

   0,31

   g/l limonade

   *

   Formolgetal

   (bepaald volgens NEN-norm 6397)

   : minimaal

   3,7

   ml 0,1 N NaOH/l limonade

    

   Glycine

   : maximaal

   0,01

   mmol/l limonade

    

   Proline

   : maximaal

   0,01

   mmol/l limonade

    

   Vrij asparagine + asparaginezuur

   : minimaal 80 % van het totaal aan vrije aminozuren

    

   Extract van het ongezoet sap (na correctie voor de zuurgraad): minimaal 11,2 °Brix

    
  • e. voor zwarte bessenvruchtenlimonades.

   *

   Kalium (K)

   (bepaald volgens NEN-norm 6399)

   : minimaal

   206

   mg/l limonade

   *

   Fosfor (P)

   (bepaald volgens NEN-norm 6395)

   : minimaal

   15

   mg/l limonade

   *

   Formolgetal

   (bepaald volgens NEN-norm 6397)

   : minimaal

   9.6

   ml 0,1 N NaOH/l limonade

   *

   D-isocitroenzuur

   (bepaald volgens NEN-norm 6396)

   : minimaal

   16

   mg/l limonade

   *

   L-appelzuur

   (bepaald volgens NEN-norm 6393)

   : maximaal

   280

   mg/l limonade

    

   Asparaginezuur

   : minimaal 0,02 mmol/l

   : maximaal 0,07 mmol/l.

    

   Serine

   : minimaal 0,02 mmol/l.

   : maximaal 0,09 mmol/l.

    

   Asparagine

   : minimaal 0,02 mmol/l.

   : maximaal 0,25 mmol/l.

    

   Glutaminezuur

   : minimaal 0,03 mmol/l.

   : maximaal 0,13 mol/l.

    

   Alanine

   : minimaal 0,04 mmol/l.

   : maximaal 0,20 mmol/l.

    

   Gamma-aminoboterzuur

   : minimaal 0,06 mmol/l.

   : maximaal 0,28 mmol/l.

    

   Tyrosine

   -

   : maximaal 0,02 mmol/l.

    

   Extract van het ongezoet sap (na correctie voor de zuurgraad) : minimaal 10.0°Brix

      
 • 2 Voor het vaststellen van de criteria voor lagere sapgehaltes kan voor de in lid 1 genoemde criteria een evenredige omrekeningsfactor worden toegepast, voor zover het een sapgehalte van tenminste 5% betreft. Hetzelfde geldt voor hogere sapgehaltes, voorzover de drank een vruchtenlimonade is.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De in artikel 1 genoemde aminozuren worden bepaald aan de hand van NEN-norm 6394, de norm voor het gehalte aan vrije aminozuren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Vruchtenlimonade wordt nog geacht aan het totaal van de authenticiteitscriteria te voldoen indien slechts ten aanzien van één van de met een asterisk aangeduide criteria een afwijking van maximaal 10% geconstateerd wordt, terwijl ten aanzien van de criteria voor de aminozuren (met uitzondering van die voor appelvruchtenlimonade) slechts een afwijking van maximaal 1x10% en 1x25% mag worden geconstateerd.

 • 2 Voor appelvruchtenlimonade geldt ten aanzien van de criteria voor de aminozuren dat voor het asparagine/asparaginezuur criterium geen afwijking wordt toegelaten, terwijl slechts één afwijking van maximaal 10% toelaatbaar wordt geacht met betrekking tot de criteria voor glycine en proline.

 • 3 Bij aminozuren waarvoor een minimum- en een maximumgehalte is vastgesteld heeft het afwijkingspercentage respectievelijk betrekking op een lager (dan het minimum-) of hoger (dan het maximum-) gehalte dan genoemd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Alle criteria hebben betrekking op bestanddelen, voor zover deze afkomstig zijn uit het betreffende authentieke vruchtensap. Het sap dient onvergist te zijn.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Vruchtenlimonade, die niet voldoet aan de in artikel 1 genoemde criteria, wordt geacht niet overeenkomstig het bij dit besluit bepaalde te zijn bereid, tenzij aan en ten genoegen van de met het toezicht op de naleving van de verordening belaste diensten kan worden aangetoond, dat zij bereid is met inachtneming van de bepalingen van dit besluit.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit Uitvoeringsbesluit is niet van toepassing op geïmporteerde vruchtenlimonades, die rechtmatig zijn vervaardigd en op de markt gebracht in een andere Lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, voor zover deze het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte heeft ondertekend.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Het Uitvoeringsbesluit treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Uitvoeringsbesluit authenticiteit vrucbtealimonadesProductschap Dranken 2003".

Den Haag, 13 november 2002

B.A.H. van Zweden

voorzitter

W. Snijder

secretaris

Terug naar begin van de pagina