Verordening authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-04-2003 t/m 31-12-2014

Verordening d.d. 13 november 2002 van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder a van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen regels omtrent de authenticiteit van vruchtenlimonades; Verordening authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003

Het Bestuur van het Productschap Dranken;

gelet op:

artikel 93, 95, 100 lid 3, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie,

artikel 11 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

gezien:

het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder a van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening.

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 In het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt voorts verstaan onder:

  a.

  het Bestuur

  :

  het bestuur van het Productschap;

  b.

  de Voorzitter

  :

  de voorzitter van het Productschap;

  c.

  de Verordening

  :

  de onderhavige Verordening authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003;

  d.

  frisdrank

  :

  de drank als bedoeld onder post 2202 van de Gecombineerde Nomenclatuur als bedoeld in de EEG-verordening nr. 2658/87 van 23 juli 1987 (Pb L256), met uitzondering van vruchtendranken als bedoeld in Richtlijn 2001/112/EG van 20 december 2001 (Pb 2002, L10) en alcoholvrijbier;

  e.

  vruchtenlimonade

  :

  frisdrank met vruchtensap.

  f.

  vruchtenfrisdrank

  :

  vruchtenlimonade

§ 2. Authenticiteitcriteria

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Vruchtenlimonades en vruchtenfrisdranken dienen te voldoen aan de bij Uitvoeringsbesluit vastgestelde authenticiteitcriteria

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Vaststelling van het Uitvoeringsbesluit geschiedt door het Bestuur. Het Uitvoeringsbesluit wordt tenminste één maand vóór de datum van inwerkingtreding gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

§ 3. Ontheffing

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien en voor zover het Bestuur de hierna in dit lid omschreven bevoegdheden niet zelf uitoefent, is de Voorzitter namens het Bestuur belast met de uitvoering van het bij of krachtens de Verordening bepaalde en is in verband daarmede namens het Bestuur bevoegd:

  • I. Voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen van het bij of krachtens de Verordening bepaalde gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen;

  • II. Aan deze ontheffing één of meer voorwaarden te verbinden.

 • 2 Indien één of meer aan een ontheffing verbonden voorwaarde(n) in het geheel niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt (worden) nagekomen, kan de ontheffing door het Bestuur c.q. de Voorzitter namens het Bestuur worden ingetrokken.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

De "Verordening Authenticiteit Vruchtenlimonades 1992" wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening kan worden aangehaald als "Verordening authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003".

Den Haag, 13 november 2002

B.A.H. van Zweden

voorzitter

W. Snijder

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 27 februari 2003 en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 19 februari 2003, nr. ME/MW 02056632.

Terug naar begin van de pagina