Heffingsverordening propagandafonds 2003

Geldend van 01-03-2003 t/m heden

Heffingsverordening propagandafonds 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en

de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees, 1999-I,

op 13 november 2002 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.

Artikel 2

 • 1 Op de voet van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 is voor het Propagandafonds een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:

  op runderen

  :

  € 0,99 per rund;

  op jonge kalveren

  :

  € 0,11 per jong kalf;

  op kalveren

  :

  € 0,25 per kalf;

  op biggen

  :

  € 0,10 per big;

  op varkens

  :

  € 0,36 per varken;

  op schapen

  :

  € 0,15 per schaap;

 • 2 De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoege van het productschap wordt aangetoond, dat:

  • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan:

   • -

    twee maanden, in het geval het betreft biggen, varkens en schapen;

   • -

    drie maanden, in het geval het betreft jonge kalveren, kalveren en runderen.

  • b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan:

   • -

    twee maanden, in het geval het betreft biggen, varkens en schapen;

   • -

    drie maanden, in het geval het betreft jonge kalveren, kalveren en runderen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Heffingsverordening propagandafonds 2003'.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 19 februari 2003, nr. TRCJZ/2002/12434.

Terug naar begin van de pagina