Zuivelverordening 2003, Melk en melk- en zuivelproducten

[Regeling vervallen per 20-08-2011.]
Geldend van 08-05-2010 t/m 19-08-2011

Verordening van het Productschap Zuivel van 13 november 2002, houdende voorschriften inzake etikettering en inhoudsmaten van melk en melk- en zuivelproducten (Zuivelverordening 2003, Melk en melk- en zuivelproducten)

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op de artikelen 93, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, lid 1, onder d, en 7 van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel;

Besluit:

§ 1. Terminoloqie

[Vervallen per 20-08-2011]

Artikel 1

[Vervallen per 20-08-2011]

In deze verordening wordt verstaan onder:

consumptiemelk

:

melk en karnemelk, bestemd voor menselijke consumptie of voor verwerking in restaurants, bakkerijen, consumptie-ijsfabrieken en soortgelijke bedrijven;

consumptiemelkproducten

:

alle uit melk of karnemelk, al dan niet onder toevoeging van andere stoffen bereide vloeibare producten, met uitzondering van gecondenseerde melk, doch met inbegrip van room en Bulgaarse yoghurt, voorzover deze producten bestemd zijn voor menselijke consumptie of voor verwerking in restaurants, bakkerijen, consumptie-ijsfabrieken en soortgelijke bedrijven;

kwark

:

kwark als bedoeld in artikel 13 van het Warenwetbesluit Zuivel(Stb. 1994, 813);

melk

:

melk van runderen.

§ 2. Etikettering

[Vervallen per 20-08-2011]

Artikel 2

[Vervallen per 20-08-2011]

  • 2 Voor consumptiemelk, consumptiemelkproducten en kwark, bestemd om aan consumenten te worden geleverd en welke een warmtebehandeling hebben ondergaan die niet intensiever is dan pasteurisatie, dient de in artikel 5, lid 1, onder e van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen bedoelde vermelding van een aanwijzing omtrent de bewaring en het gebruik te bestaan uit de woorden "gekoeld bewaren (max. 7°C)".

  • 3 Het is verboden de in lid 2 omschreven consumptiemelk, consumptiemelkproducten of kwark voorhanden of in voorraad te hebben of af te leveren indien:

    • a. de in de leden 1 en 2 bedoelde vermeldingen niet zijn aangebracht op de in die leden voorgeschreven wijze;

    • b. de datum van minimale houdbaarheid ligt voor die waarop de waar aan de verbruiker wordt afgeleverd of ten verkoop voorradig is.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 20-08-2011]

Artikel 4

[Vervallen per 20-08-2011]

Het bepaalde in artikel 2 is niet van toepassing op de in genoemd artikel bedoelde waren die afkomstig zijn uit een andere lidstaat van de Europese Unie en aldaar rechtmatig in de handel zijn gebracht.

Artikel 5

[Vervallen per 20-08-2011]

De bij deze verordening gestelde regels zijn bindend zowel voor de in artikel 102, lid 1, van de wet, bedoelde natuurlijke en rechtspersonen als voor de in artikel 102, lid 2, van de wet, bedoelde natuurlijke en rechtspersonen, voor deze laatsten voor zover zij handelingen verrichten die bedrijfsmatig plegen te worden verricht in de ondernemingen, bedoeld in artikel 102, lid 1, van de wet.

Artikel 6

[Vervallen per 20-08-2011]

Overtredingen van het bepaalde bij deze verordening zijn strafbare feiten.

Artikel 7

[Vervallen per 20-08-2011]

De Zuivelverordening 1997, Melk en melk- zuivelproducten wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 20-08-2011]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 9

[Vervallen per 20-08-2011]

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2003, Melk en melk- en zuivelproducten.

Amersfoort, 13 november 2002

G. van den Berg

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 6 feburari 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 17 februari 2003, nr. TRCJZ/2002/12323.

Terug naar begin van de pagina