Heffingsverordening PDV fondsen kunstmelkvoederbereiders jaar 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 20-06-2004.]
Geldend van 02-03-2003 t/m heden

Verordening van het Productschap Diervoerder van 13 november 2002 houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Fondsen kunstmelkvoedersbereiders voor het jaar 2003 (heffingsverordening PDV fondsen kunstmelkvoederbereiders jaar 2003)

Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft,

gelet op de artikelen 95 en 126 eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 9 van de Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997, op 13 november 2002 de volgende verordening vastgesteld.

Besluit:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Diervoeder;

b.

voorzitter onderscheidenlijk secretaris

:

voorzitter, onderscheidenlijk secretaris van het productschap;

c.

ondernemer

:

natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

d.

kunstmelkvoeders

:

mengvoeders die in droge staat of na oplossing in een bepaalde hoeveelheid vloeistof kunnen dienen voor de voeding van jonge dieren in aanvulling op of in plaats van de postcolostrale melk of voor de voeding van vleeskalveren.

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is voor het jaar 2003 verplicht aan het productschap een heffing te betalen van € 0,555 per 1.000 kg bereide kunstmelkvoeders voor vleeskalveren.

  Deze heffing is bestemd voor:

  • a. Fonds onderzoek en ontwikkeling vleeskalversector, bedoeld in Verordening Vvr fonds onderzoek en ontwikkeling vleeskalversector: € 0,55 per 1.000 kg.

  • b. Fonds Sociale Aangelegenheden, bedoeld in de Verordening Vvr fonds sociale aangelegenheden 1990: € 0,005 per 1.000 kg.

 • 2 De ondernemer is voor het jaar 2003 verplicht aan het productschap een heffing te betalen van € 0,005 per 1.000 kg bereide kunstmelkvoeders voor overige kalveren. Deze heffing is bestemd voor: Fonds sociale aangelegenheden bedoeld in de Verordening Vvr fonds sociale aangelegenheden 1990: € 0,005 per 1.000 kg.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer is verplicht binnen 4 weken na afloop van ieder kwartaal door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het productschap de voor de vaststelling van de heffing benodigde gegevens te verstrekken. De Verordening Algemene Bepalingen Vvr 1980 is hierbij van toepassing.

 • 2 De ondernemer is eveneens verplicht het opgavenformulier in te dienen, indien hij in het betrokken kwartaal geen kunstmelkvoeders heeft bereid.

 • 3 De ondernemer, die gedurende een kalenderjaar geen kunstmelkvoeders heeft bereid, dient jaarlijks een daaromtrent informatieve verklaring in te dienen bij het productschap.

 • 4 Ingeval de secretaris zulks verlangt, is de ondernemer verplicht een door een accountant afgegeven verklaring te overleggen.

 • 5 De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de Interne accountantsdienst van het Hoofdproduktschap Akkerbouw

  • a. ter controle van de in het eerste lid bedoelde opgave indien de in het vierde lid bedoelde accountantsverklaring niet afkomstig is van een registeraccountant;

  • b. ter controle van de in het derde lid bedoelde verklaring.

Artikel 4

 • 1 Op verzoek van de heffingsplichtige kan de secretaris namens het bestuur in individuele gevallen beslissen tot afwijking van het model van het opgavenformulier bedoeld in artikel 3.

 • 2 Op verzoek van de heffingsplichtige die ingevolge deze verordening jaarlijks minder dan € 1.000,- aan het productschap verschuldigd is kan de secretaris namens het bestuur beslissen om in afwijking van artikel 3, eerste lid, jaarlijks een opgave met de voor de vaststelling van de heffing benodigde gegevens aan het productschap te verstrekken.

Artikel 5

 • 1 Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 3 niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing voor het betreffende kwartaal ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

 • 2 Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.

Artikel 6

De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen zijn verschuldigd uiterlijk op de achtste dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.

Artikel 8

Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 6 gestelde termijn heeft betaald, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003 met uitzondering van de toepassing van de Verordening Algemene Bepalingen VVR 1980

Artikel 10

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening PDV fondsen kunstmelkvoederbereiders jaar 2003.

Den Haag, 13 november 2002

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 6 februari 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 12 februari 2003, nr. TRCJZ/2002/12495.

Terug naar begin van de pagina