Heffingsverordening PDV fondsen voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen jaar 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 20-06-2004.]
Geldend van 02-03-2003 t/m heden

Verordening van het Productschap Diervoeder van 13 november 2002 houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Fondsen voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen voor het jaar 2003 (heffingsverordening PDV fondsen voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen jaar 2003)

Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft,

gelet op de artikelen 95 en 126 eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 9 van de Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997, op 13 november 2002 de volgende verordening vastgesteld.

Besluit:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Diervoeder;

b.

voorzitter onderscheidenlijk secretaris:

:

voorzitter, onderscheidenlijk secretaris van het productschap;

c.

ondernemer

:

natuurlijke- of rechtspersoon die een ondememing drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

d.

landbouwhuisdieren

:

dieren, behorend tot soorten die normaal door de mens worden gevoederd, gehouden en gegeten (inclusief pelsdieren);

e.

mengvoeders

:

mengsels van voedermiddelen, met of zonder toevoegingsmiddelen, bestemd voor vervoedering in de vorm van volledige diervoeders of aanvullende diervoeders;

f.

voedermiddelen

:

producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd en de afgeleide producten van hun industriële verwerking, alsmede organische of anorganische stoffen, met of zonder toevoegingsmiddelen, bestemd om te worden gebruikt voor vervoedering, hetzij als zodanig, hetzij na bewerking, voor de bereiding van mengvoeders dan wel als dragers in voormengsels;

g.

huisdiervoeders

:

diervoeders, in de vorm van enkelvoudige diervoeders of van mengvoeders, kennelijk als zodanig bestemd voor de voeding van honden en katten;

h.

droge voeders

:

huisdiervoeders met een vochtgehalte van 14% of minder;

i.

half-vochtige-voeders (semi-moist)

:

huisdiervoeders met een vochtgehalte van meer dan 14% en minder dan 60%;

j.

vochtige voeders (moist)

:

huisdiervoeders met een vochtgehalte van 60% of meer;

k.

vochtrijke voedermiddelen

:

enkelvoudige diervoeders en grondstoffen met een vochtgehalte van meer dan 15%.

l.

toevoegingsmiddelen

:

stoffen of preparaten die in diervoeding worden gebruikt teneinde:

-de eigenschappen van de diervoeders voor dieren of van de dierlijke producten gunstig te beÏnvloeden, of

-te voldoen aan de voedingsbehoeften van de dieren, of de dierlijke productie te verbeteren, door in te werken op de maag- en darmflora of op de verteerbaarheid van de diervoeders, of

-aan de voeding elementen toe te voegen die het makkelijker maken om bijzondere voedingsdoelen te bereiken of tegemoet te komen aan specifieke tijdelijke behoeften inzake voeding bij de dieren, of

-door dierlijke uitwerpselen veroorzaakte hinder te voorkomen of te beperken, of de leefomgeving van de dieren te verbeteren;

Artikel 2

 • 1 De producent van gedroogde bietenpulp en kunstmatig gedroogde groenvoeders als bedoeld in de bijlage, is verplicht voor het jaar 2003 over de zelf geproduceerde hoeveelheid aan het productschap een heffing te betalen van € 0,099 per 1.000 kg product. De hoeveelheid die ten genoegen van het productschap aantoonbaar aan bereiders van mengvoeders wordt afgeleverd, is van deze heffing vrijgesteld.

 • 2 De producent van vochtrijke voedermiddelen als bedoeld in de bijlage is verplicht voor het jaar 2003 over de zelf geproduceerde hoeveelheid aan het productschap een heffing te betalen van € 0,112 per 1.000 kg droge stof.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die concentraten, voormengsels of mengvoeders voor landbouwhuisdieren met uitzondering van kunstmelkvoeders voor kalveren produceert, is voor het jaar 2003 verplicht over de zelf geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid, aan het productschap een heffing te betalen van € 0,104 per 1000 kg.

 • 2 De ondernemer die huisdiervoeders produceert, is verplicht voor het jaar 2003 over de zelf geproduceerde en in het binnenland afgeleverde hoeveelheid, aan het productschap een heffing te betalen, welke bedraagt:

  • -

   voor droge voeders: € 0,005 per 1000 kg geproduceerd voeder;

  • -

   voor half-vochtige voeders (semi-moist): € 0,005 per 1000 kg vermenigvuldigd met de omrekeningsfactor 0,74;

  • -

   voor vochtige voeders (moist): € 0,005 per 1000 kg vermenigvuldigd met de omrekeningsfactor 0,23.

Artikel 4

 • 1 De heffing op gedroogde bietenpulp en kunstmatig gedroogde groenvoeders, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is bestemd voor het Fonds veevoedkundig onderzoek, bedoeld in de Verordening fonds veevoederonderzoek 1965: € 0,099.

 • 2 De heffing op vochtrijke voedermiddelen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, is bestemd voor het Fonds veevoedkundig onderzoek, bedoeld in de Verordening fonds veevoederonderzoek 1965: € 0,112.

 • 3 De heffing op concentraten, voormengsels of mengvoeder voor landbouwhuisdieren, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is bestemd voor:

  • a. Fonds sociale aangelegenheden bedoeld in de

   Verordening Vvr fonds sociale aangelegenheden 1990: € 0,005

  • b. Fonds veevoedkundig onderzoek bedoeld in de Verordening fonds veevoederonderzoek 1965: € 0,099

 • 4 De heffing op huisdiervoeders, bedoeld in artikel 3, tweede lid, is bestemd voor het Fonds sociale aangelegenheden, bedoeld in de Verordening Vvr fonds sociale aangelegenheden 1990.

Artikel 5

 • 1 De ondernemer is verplicht binnen 2 maanden na afloop van ieder kwartaal door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het productschap de voor de vaststelling van de heffing bedoeld in de artikelen 2 en 3 benodigde gegevens te verstrekken. De Verordening Algemene Bepalingen Vvr 1980 is hierbij van toepassing.

 • 2 De ondernemer bedoeld in de artikelen 2 en 3 is eveneens verplicht het opgavenformulier in te dienen, indien hij in het betrokken kwartaal geen mengvoeders, huisdiervoeders of voedermiddelen heeft geproduceerd dan wel verhandeld.

 • 3 De ondernemer die gedurende een kalenderjaar geen mengvoeders, huisdiervoeders of voedermiddelen heeft geproduceerd dan wel heeft verhandeld, dient jaarlijks in januari van het daaropvolgende jaar een daaromtrent informatieve verklaring in te dienen bij het productschap. Deze verklaring wordt tevens gebruikt als aanname voor het lopende jaar, zodat de opgaven ingevolge het tweede lid niet behoeven te worden gedaan.

 • 4 Ingeval de secretaris zulks verlangt, is de ondernemer verplicht een door een accountant afgegeven verklaring te overleggen.

 • 5 De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen ter controle van de in dit artikel bedoelde gegevens door of vanwege het productschap.

Artikel 6

 • 1 Op verzoek van de heffingsplichtige kan de secretaris namens het bestuur in individuele gevallen beslissen tot afwijking van het model van het opgavenformulier bedoeld in artikel 5.

 • 2 Op verzoek van de heffingsplichtige die ingevolge deze verordening jaarlijks minder dan € 1000 aan het productschap verschuldigd is kan de secretaris namens het bestuur beslissen om in afwijking van artikel 5, eerste lid, jaarlijks een opgave met de voor de vaststelling van de heffing benodigde gegevens aan het productschap te verstrekken.

Artikel 7

 • 1 Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 5, niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing voor het betreffende kwartaal respectievelijk jaar ambtshalve bij aanslag vast te stellen.

 • 2 Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de ambtshalve vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.

Artikel 8

De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen zijn verschuldigd uiterlijk op de achtste dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.

Artikel 10

Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 8 gestelde termijn heeft betaald, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003, met uitzondering van de Verordening Algemene Bepalingen WR 1980.

Artikel 12

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening PDV fondsen voormengsels, mengvoeders en voedermiddelen jaar 2003.

Den Haag, 13 november 2002

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 12 februari 2003, nr. TRCJZ/2002/12525.

Bijlage

Voedermiddelen waarop de regeling van toepassing is

 • A. Productie gedroogde bietenpulp en kunstmatig gedroogde groenvoeders (minder dan 15% vocht)

  Omschrijving

  GN-code

  Volgende producten bestemd voor diervoederdoeleinden,

  afkomstig van groenvoederdrogerijen en suikerindustrieën:

   
   

  -bietenpulp

  ex 2303 20

  -gemelasseerde bietenpulp

  ex 2309 90 91

  -gras- en klavermeel (-pellets)

  ex 1214 90 91 en 1214 90 99

  -luzememeel en luzerne in pellets

  1214 10 00

 • B. Productie vochtrijke voedermiddelen (meer dan 15% vocht)

  Omschrijving

  GN-code

  Producten, bestemd voor diervoederdoeleinden en afkomstig van:

   
   

  -graan- (incl. rijst-)verwerkende ind.

  (maisglutenvoer en afval van tarwezetmeel-fabrieken)

  2303 10 19 en ex 2303 10 90

  -aardappelzetmeelfabrieken

  ex 2303 10 90

  -overige aardappelverwerkende industrie

  ex 2308 00 90

  -suikerindustrieën

  ex 2303 20 en 2309 90 91

  -bierbrouwerijen

  ex 2303 30 00

  -distilleerderijen

  ex 2303 30 00 en 2308 00 90

  -alcoholfabrieken

  ex 2303 20 90

  -gist-producerende industrie

  ex 2308 00 90

  -branderijen

  ex 2303 30 00

  -vruchtesappenindustrie

  ex 2308 00

  -industriële vruchtenwijnproduktie

  ex 2308 00

Terug naar begin van de pagina