Zuivelverordening 2003, Instelling fonds bevordering afzet boederijzuivelproducten

[Regeling vervallen per 03-05-2014.]
Geldend van 22-02-2003 t/m 02-05-2014

Verordening van het Productschap Zuivel van 13 november 2002, houdende instelling van het fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten

Het bestuur van het Productschap Zuivel:

Gelet op artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 5, lid 1, onder f, van de Instellingsverordening Produktschap Zuivel;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-05-2014]

In deze verordening wordt verstaan onder:

bestuur

:

bestuur van het Productschap Zuivel;

productschap

:

Productschap Zuivel;

voorzitter

:

voorzitter van het Productschap Zuivel.

Artikel 2

[Vervallen per 03-05-2014]

  • 1 Ter financiering van de uitgaven, die door het productschap worden gedaan ten behoeve van de bevordering van de afzet van boerderijzuivelproducten, wordt ingesteld het fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten.

  • 2 De middelen van dit fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap, dat het beheer over het fonds voert en de inkomsten en uitgaven daarvan op een afzonderlijke rekening administreert.

  • 3 De middelen van het fonds worden verkregen uit de opbrengst van heffingen, welke ten behoeve van dit fonds bij verordening zijn vastgesteld, alsmede de rente op het vermogen van het fonds.

  • 4 Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval de voorzitter als liquidateur optreedt en het bestuur een bestemming geeft aan een eventueel liquidatiesaldo.

Artikel 3

[Vervallen per 03-05-2014]

De Zuivelverordening 1995, Instelling fonds bevordering afzet boerderij-zuivelproducten wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 03-05-2014]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

[Vervallen per 03-05-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2003, Instelling fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten.

Amersfoort, 13 november 2002

G. van den Berg

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 6 februari 2003.

Terug naar begin van de pagina