Heffingsverordening Saneringsfonds verzamelcentra varkens 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-02-2004.]
Geldend van 15-02-2003 t/m heden

Heffingsverordening Saneringsfonds verzamelcentra varkens 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees, 1999-1,

op 13 november 2002 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

 • 1 Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 wordt in deze verordening verstaan onder:

  a.

  varkens

  :

  varkens, huisdieren, niet zijnde biggen of zeugen;

  b.

  biggen

  :

  varkens met een levend gewicht van 30 kg of minder;

  c.

  zeugen

  :

  vrouwelijke varkens die ten minste een maal geworpen hebben.

Artikel 2

 • 1 Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift, is de ondernemer, die een verzamelcentrum exploiteert aan het productschap een heffing ten behoeve van het Saneringsfonds verzamelcentra varkens verschuldigd.

 • 2 De in lid 1 bedoelde heffing is verschuldigd over de in het kalenderjaar 2003 op het verzamelcentrum aangevoerde biggen, varkens en/of zeugen.

 • 3 Biggen, varkens en zeugen die deel uitmaken van een koppel ten aanzien waarvan geen verladingshandeling plaatsvindt, zijn vrijgesteld van de in lid 1 bedoelde heffing.

 • 4 De in lid 1 bedoelde heffing bedraagt:

  per big

  :

  € 0,18,

  per varken

  :

  € 0,36, en

  per zeug

  :

  € 0,45.

 • 5 De in lid 1 bedoelde heffing mag niet als zodanig als opslag worden gehanteerd op het tarief dat de exploitant van het verzamelcentrum voor zijn diensten in rekening brengt.

 • 6 De in lid 1 bedoelde heffing wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoege van het productschap wordt aangetoond, dat de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht onderscheidenlijk de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan twee maanden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Heffingsverordening Saneringsfonds verzamelcentra varkens 2003’.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 18 december 2002 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 31 januari 2003, nr. TRCJZ/2002/12438.

Terug naar begin van de pagina