Regeling etikettering energiegebruik ovens

[Regeling vervallen per 17-02-2018.]
Geldend van 18-07-2012 t/m 16-02-2018

Regeling etikettering energiegebruik ovens

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op richtlijn nr. 2002/40/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 mei 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de energie-etikettering van elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik (PbEG L 128), de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede en derde lid, 5, 6, eerste lid, onderdeel a, en 7 van het Kaderbesluit etikettering energiegebruik huishoudelijke apparatuur;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-02-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. uitvoeringsrichtlijn ovens: richtlijn nr. 2002/40/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 mei 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de energie-etikettering van elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik (PbEG L 128);

 • b. besluit: Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten;

 • c. ovens: huishoudelijke ovens, die uitsluitend op het elektrische net kunnen worden aangesloten, met inbegrip van ovens die deel uitmaken van grotere apparaten.

Artikel 2

[Vervallen per 17-02-2018]

 • 1 Deze regeling is niet van toepassing op:

  • a. ovens die niet onder de in artikel 2 van de uitvoeringsrichtlijn ovens bedoelde geharmoniseerde normen vallen;

  • b. draagbare ovens, niet op de plaats van gebruik bevestigd, met een massa van minder dan 18 kilogram, mits zij niet voor inbouwinrichtingen bedoeld zijn.

 • 2 Deze regeling is evenmin van toepassing op het energieverbruik van de stoomfunctie van ovens, behoudens indien het de `hete stoom'-functie betreft.

Artikel 4

[Vervallen per 17-02-2018]

 • 1 De gegevens op het etiket, bedoeld in artikel 6 van het besluit, voor ovens, en de opmaak, afmetingen en kleurstelling van dat etiket voldoen aan de daaraan in bijlage I van de uitvoeringsrichtlijn ovens gestelde eisen.

 • 2 De gegevens op het fiche, bedoeld in artikel 1 van het besluit, voor ovens, en de opmaak van dat fiche voldoen aan de daaraan in bijlage II van de uitvoeringsrichtlijn ovens gestelde eisen.

Artikel 5

[Vervallen per 17-02-2018]

De technische documentatie, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het besluit, over ovens voldoet aan de daaraan in artikel 3, eerste lid, van de uitvoeringsrichtlijn ovens gestelde eisen.

Artikel 6

[Vervallen per 17-02-2018]

 • 1 Als plaats als bedoeld in artikel 6 van het besluit, waar het etiket, bedoeld in artikel 6, van dat besluit, voor ovens wordt aangebracht, wordt aangewezen: de deur van het apparaat.

 • 2 Indien een oven meer dan een bakruimte heeft, wordt iedere bakruimte voorzien van een eigen etiket, met uitzondering van bakruimtes die niet onder de in artikel 2 van de uitvoeringsrichtlijn bedoelde geharmoniseerde normen vallen.

Artikel 7

[Vervallen per 17-02-2018]

De relevante gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit, over ovens voldoen aan de daaraan in bijlage III van de uitvoeringsrichtlijn ovens gestelde eisen.

Artikel 8

[Vervallen per 17-02-2018]

De artikelen 4 en 7 zijn niet van toepassing ten aanzien van het verstrekken van gegevens over het geluidsniveau van ovens.

Artikel 10

[Vervallen per 17-02-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2003, met uitzondering van artikel 9, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 11

[Vervallen per 17-02-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling etikettering energiegebruik ovens.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 november 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.R.A. van Eijck

Terug naar begin van de pagina