Regeling etikettering energiegebruik airconditioners

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 18-07-2012 t/m 31-12-2012

Regeling etikettering energiegebruik airconditioners

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op richtlijn nr. 2002/31/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 maart 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de energie-etikettering van airconditioners voor huishoudelijk gebruik (PbEG L 86), de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede en derde lid, 5, 6, eerste lid, onderdeel a, en 7 van het Kaderbesluit etikettering energiegebruik huishoudelijke apparatuur;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. uitvoeringsrichtlijn airconditioners:

richtlijn nr. 2002/31/ EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 maart 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de energie-etikettering van airconditioners voor huishoudelijk gebruik (PbEG L 86);

b. besluit:

Besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten;

c. airconditioners:

huishoudelijke airconditioners, die uitsluitend op het elektrische net kunnen worden aangesloten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling is niet van toepassing op:

  • a. luchtwater- en waterwaterapparaten;

  • b. apparaten met een koelvermogen van meer dan 12 kW.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Als categorie van energiegerelateerde producten als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit wordt aangewezen: airconditioners.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De gegevens op het etiket, bedoeld in artikel 6 van het besluit, voor airconditioners, en de opmaak, afmetingen en kleurstelling van dat etiket voldoen aan de daaraan in bijlage I van de uitvoeringsrichtlijn airconditioners gestelde eisen.

  • 2 De gegevens op het fiche, bedoeld in artikel 1 van het besluit, voor airconditioners, en de opmaak van dat fiche voldoen aan de daaraan in bijlage II van de uitvoeringsrichtlijn airconditioners gestelde eisen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

De technische documentatie, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het besluit, over airconditioners voldoet aan de daaraan in artikel 3, eerste lid, van de uitvoeringsrichtlijn airconditioners gestelde eisen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

Als plaats als bedoeld in artikel 6 van het besluit, waar het etiket, bedoeld in artikel 6, van dat besluit, voor airconditioners wordt aangebracht, wordt aangewezen: de buitenzijde van de voor- of bovenkant van het apparaat.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

De relevante gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit, over airconditioners voldoen aan de daaraan in bijlage III van de uitvoeringsrichtlijn airconditioners gestelde eisen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

De artikelen 4 en 7 zijn niet van toepassing ten aanzien van het verstrekken van gegevens over het geluidsniveau van airconditioners.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de relevante geharmoniseerde normen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de uitvoeringsrichtlijn airconditioners.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling etikettering energiegebruik airconditioners.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 november 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.R.A. van Eijck

Terug naar begin van de pagina