Vaststelling perioden en subsidieplafonds E.E.T.-projecten 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 14-11-2002 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 november 2002, nr. WJZ 02055560, houdende vaststelling perioden en subsidieplafonds E.E.T.-projecten 2003

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 6 en 7, vierde lid, van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan aanvragen op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie met betrekking tot E.E.T.-kiemprojecten die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld 15 november 2002 tot en met 16 december 2002.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode waarin verzoeken om pre-advies over voorstellen inzake andere E.E.T.- projecten dan E.E.T.-kiemprojecten moeten worden ingediend, wordt vastgesteld 15 november 2002 tot en met 16 december 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan aanvragen op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie met betrekking tot andere E.E.T.-projecten dan E.E.T.-kiemprojecten die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld 31 januari 2003 tot en met 31 maart 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie, bedraagt voor aanvragen, ontvangen in de in artikel 1 genoemde periode voor E.E.T.-kiemprojecten € 1.000.000 en voor aanvragen ontvangen in de in artikel 3 genoemde periode voor andere E.E.T.-projecten dan E.E.T.-kiemprojecten € 14.000.000.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 november 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina