Regeling typeaanwijzing ademanalyseapparaat 3

[Regeling vervallen per 12-11-2011.]
Geldend van 14-11-2002 t/m 11-11-2011

Regeling typeaanwijzing ademanalyseapparaat 3

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 3 van het Besluit alcoholonderzoeken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-11-2011]

  • 1 Voor de toepassing van artikel 3 van het Besluit alcoholonderzoeken van 24 september 1987, Stb. 432, zoals nadien gewijzigd, worden de volgende typen ademanalyseapparaten aangewezen:

    • a. ademanalyseapparaten van het type National Patent Analytical Systems Inc. BAC Datamaster II die zijn voorzien van het goedkeuringsteken IJK-87401;

    • b. ademanalyseapparaten van het type Dräger Alcotest 7110-NL die zijn voorzien van het goedkeuringsteken IJK88402;

    • c. ademanalyseapparaten van het type Intoximeters Inc.Intox EC/I R die zijn voorzien van het goedkeuringsteken T5973.

  • 2 Met de in het eerste lid bedoelde apparatuur wordt gelijkgesteld apparatuur die rechtmatig is geproduceerd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig is geproduceerd in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en die tenminste aan gelijkwaardige technische eisen voldoet.

Artikel 2

[Vervallen per 12-11-2011]

De Beschikking van de Minister van Justitie van 25 augustus 1999, nr. 782858/99/6, tot

aanwijzing van de ademanalyseapparaten van het type National Patent Analytical Systems Inc. BAC Datamaster II en van het type Dräger Alcotest 7110-NL, Regeling type-aanwijzing ademanalyse-apparaat 2, (Stcrt.1999, nr. 174) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 12-11-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 12-11-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling typeaanwijzing ademanalyseapparaat 3.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 november 2002

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina