Subsidieplafond Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer begrotingsjaar 2003

[Regeling vervallen per 28-04-2005.]
Geldend van 13-11-2002 t/m 27-04-2005

Subsidieplafond Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer begrotingsjaar 2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-04-2005]

Voor het begrotingsjaar 2003 worden de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

  • I. € 19.400.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b en c, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer ten behoeve van de beheers- en landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 18, 24 tot en met 46, voorzover het subsidieaanvragers betreft:

    • A. die als beheerder subsidie aanvragen en niet behoren tot de categorieën subsidieaanvragers, bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de Subsidierege-ling agrarisch natuurbeheer;

    • B. een beheersovereenkomst met bureau beheer landbouwgronden hebben, die is vastgesteld op grond van de Beschikking beheersovereenkomsten 1983, de Regeling beheersovereenkomsten 1988, de Regeling beheersovereenkomsten 1993 en de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling, die in de periode van 31 december 2002 tot en met 30 november 2003 afloopt, en

    • C. qua ligging en oppervlakte subsidie aanvragen voor dezelfde percelen, als in de aflopende beheersovereenkomst;

  • II. € 3.250.000,- voor beheerssubsidie, subsidie natuurlijke handicaps, landschapssubsidie, inrichtingssubsidie en overgangsbeheerssubsidie als bedoeld in de artikelen 2, onderdelen a tot en met d, en artikel 77, betreffende de beheerspakketten opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 18, 24 tot en met 46 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer voorzover het subsidieaanvragers betreft die als beheerder subsidie aanvragen en niet behoren tot de categorieën subsidieaanvragers, bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.

Artikel 2

[Vervallen per 28-04-2005]

Voor subsidies waarvoor in artikel 1 van dit besluit een subsidieplafond is vastgesteld, kan een aanvraag worden ingediend tot 1 januari 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 28-04-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina