Subsidieplafond Subsidieregeling natuurbeheer 2000 begrotingsjaar 2003

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 13-11-2002 t/m 22-12-2004

Subsidieplafond Subsidieregeling natuurbeheer 2000 begrotingsjaar 2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor het begrotingsjaar 2003 worden de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

 • a. € 19.000.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdelen a en f, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis-, plus-, en landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 56;

 • b. € 1.000.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdelen a en f, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis-, plus-, en landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 56 voor andere aanvragers dan bedoeld in artikel 2;

 • c. € 6.000.000,- voor subsidie functieverandering als bedoeld in artikel 42, eerste lid, en artikel 99, eerste lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis- en pluspakketten genoemd in de bijlagen 12 tot en met 41;

 • d. € 6.000.000,- voor subsidie functieverandering als bedoeld in artikel 42, tweede lid, en artikel 99, tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis- en pluspakketten genoemd in de bijlagen 20, 37 en 38;

 • e. € 2.225.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 51, eerste en derde lid, en artikel 100 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis- en pluspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 56;

 • f. € 500.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 51, tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis- en pluspakketten genoemd in de bijlagen 20, 37 en 38;

 • g. € 2.232.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de recreatiepakketten opgenomen in bijlagen 58 en 59.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor verlening van subsidies, waarvoor in artikel 1, onderdeel a, van deze regeling een subsidieplafond is vastgesteld, komen alleen in aanmerking:

 • -

  aanvragers aan wie op grond van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, de Regeling functiebeloning bos en natuurterreinen of het Besluit voorkoming verbossing rietlanden een subsidie is verleend, of,

 • -

  andere aanvragers die een aanvraag indienen voor een terrein waarvoor een subsidie is verstrekt op grond van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, de Regeling functiebeloning bos en natuurterreinen of het Besluit voorkoming verbossing rietlanden.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor subsidies waarvoor in artikel 1 van deze regeling een subsidieplafond is vastgesteld, kan een aanvraag worden ingediend tot 1 januari 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina