Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs 2002-2003

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 07-12-2002 t/m 30-12-2004

Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs 2002 - 2003

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

De minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen.

Bevoegd gezag:

het bevoegd gezag bedoeld in artikel 3, tweede of derde lid;

Leraar in opleiding:
 • -

  de student, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 3, achtste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 33, negende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 126, achtste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel VI of VII van de Wet van 24 juli 2001 (Staatsblad 2001, 352), of

 • -

  de student die een opleiding volgt aan een instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, leidend tot een getuigschrift als bedoeld in artikel 4.2.2., eerste lid, onder a of c van de Wet educatie en beroepsonderwijs, die, voorzover het niet betreft een universitaire lerarenopleiding, aan die opleiding tenminste 126 studiepunten heeft behaald dan wel binnen vier weken na benoeming of aanstelling als leraar in opleiding 126 studiepunten zal hebben behaald en die in het kader van die opleiding op basis van een leerarbeidsovereenkomst in educatie of beroepsonderwijs is benoemd of aangesteld.

De stagiair:

de student die:

Leerarbeidsovereenkomst:

Een overeenkomst die bestaat uit een arbeidsovereenkomst en een leerovereenkomst welke laatste gesloten wordt tussen drie partijen: de leraar in opleiding, het bevoegd gezag van de school/instelling waar de leraar in opleiding is benoemd of aangesteld en de instelling waaraan de leraar in opleiding is ingeschreven als student.

Stageovereenkomst:

Een overeenkomst die gesloten wordt tussen drie partijen: de stagiair, het bevoegd gezag van de school/instelling waar de stagiair in het kader van de praktische beroepsvoorbereiding stageactiviteiten verricht en de instelling waaraan de stagiair is ingeschreven als student.

Toekenning:

Een subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies of een aanvullende vergoeding als bedoeld in artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 31-12-2004]

De minister verstrekt toekenningen als tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een leraar in opleiding of een stagiair.

Artikel 3. Aanvrager van de toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor een toekenning kan in aanmerking komen het bevoegd gezag dat in het schooljaar 2002-2003 een of meer leraren in opleiding benoemt of aanstelt dan wel een of meer stagiairs gelegenheid biedt tot het verrichten van stageactiviteiten.

 • 2 De toekenning is een subsidie voor het bevoegd gezag van:

  • a. een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

  • b. een school/instelling voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school/instelling voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra;

  • c. een afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen van de speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel XXXIII van de wet van 2 april 1998 (Stb. 228);

  • d. een school voor praktijkonderwijs met declaratie-bekostiging als bedoeld in artikel 5 sub d van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging.

 • 3 De toekenning is een aanvullende vergoeding voor het bevoegd gezag van:

  • a. een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 5 en artikel 9 van de Wet op het voortge- zet onderwijs, met uitzondering van de in lid 2, onder sub d genoemde school.

  • b. Een instelling voor beroepsonderwijs en volwasse- neneducatie als bedoeld in artikel 1.3.1., een insti- tuut als bedoeld in artikel 12.3.8 of een hogeschool als bedoeld in artikel 12.2.9 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 4. Beschikbaar bedrag

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor toekenningen op grond van deze regeling is maximaal een bedrag van € 5.200.000,- beschikbaar.

Artikel 5. Hoogte van de toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

De toekenning bedraagt eenmalig € 680,- per leraar in opleiding dan wel € 6,80 per dag voor een stagiair met dien verstande dat per stagiair in het schooljaar 2002 -2003 maximaal recht bestaat op € 680,- t.b.v. de begeleiding van stageactiviteiten ongeacht het aantal scholen of instellingen waar die activiteiten plaatsvinden.

Hoofdstuk 2. Aanvraagprocedure

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 6. Aanvraagprocedure en vereisten

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Om voor een toekenning als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen dient het bevoegd gezag een aanvraag in die, voor zover van toepassing, omvat:

  • a. het administratienummer van het bevoegd gezag van de school/instelling;

  • b. het brinummer;

  • c. de naam en het adres van de school/instelling;

  • d. het aantal leraren in opleiding dat in het school- jaar 2002 - 2003 is benoemd of aangesteld dan wel zal worden benoemd of aangesteld;

  • e. het aantal stagiairs die in het schooljaar 2002-2003 stage-activiteiten hebben verricht of zullen gaan verrichten onder opgave van het aantal dagen;

  • f. een verklaring van het bevoegd gezag waaruit blijkt dat deze zich ervan vergewist heeft dat:

   • -

    voor betrokkene niet in hetzelfde schooljaar toekenningen zijn gevraag voor begeleiding als leraar in opleiding én als stagiair en

   • -

    met de aanvraag niet het in artikel 5 bedoelde maximaal beschikbaar bedrag voor begeleiding van een stagiair wordt overschreden;

  • g. de contactpersoon onder vermelding van diens functie en het telefoonnummer waaronder deze contactpersoon bereikbaar is.

 • 2 Een aanvraag vindt uitsluitend plaats door middel van een volledig ingevuld en door het bevoegd gezag ondertekend aanvraagformulier met het kenmerk CFI62136. Dit formulier is aan te vragen via plaketiket CFR 84887 bij:

  CFI

  t.a.v. AZ/GOV

  Postbus 606

  2700 ML Zoetermeer.

  Het aanvraagformulier is ook te downloaden via

  www.cfi.nl.

Artikel 7. Aanvraag

[Vervallen per 31-12-2004]

De toekenning wordt op aanvraag verstrekt. De aanvraag kan worden ingediend bij:

CFI

t.a.v. BPO/PPA

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer

Artikel 8. Termijn indiening

[Vervallen per 31-12-2004]

De aanvraag kan gedurende het gehele schooljaar 2002 -2003 worden ingediend.

Hoofdstuk 3. Verstrekking van de toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 9. Criteria verdeling bij verstrekking van de toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

De minister verdeelt het in artikel 4 genoemde maximaal beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen op grond van deze regeling.

Artikel 10. Verstrekken van de toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

Binnen 3 maanden na ontvangst wordt de aanvraag afgehandeld en ontvangt het bevoegd gezag ingeval van een positieve beslissing de toekenning bedoeld in artikel 5.

Artikel 11. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 31-12-2004]

Toekenningen ten laste van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, worden verstrekt onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Hoofdstuk 4. Verplichtingen ontvanger van de toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 12. Voorwaarden voor toekenning

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De toekenning kan worden verstrekt indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. indien het betreft een leraar in opleiding is een leerarbeidsovereenkomst gesloten voor een perio- de van 5 maanden, eindigend vóór de aanvang van de zomervakantie van de school/instelling bij een volledige werkweek dan wel voor een periode die overeenkomt met een volledig dienstverband van vijf maanden eveneens eindigend voor de aanvang van de zomervakantie van de school/instelling;

  • b. indien het betreft een stagiair is een stageovereen- komst gesloten eindigend voor de aanvang van de zomervakantie van de school/instelling.

 • 2 Het bevoegd gezag van de school/instelling verplicht zich tot een goede begeleiding van de leraar in oplei- ding respectievelijk stagiair op de werkplek.

Hoofdstuk 5. Vaststelling en terugvordering

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 13. Vaststellen van de subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De subsidie aan een bevoegd gezag bedoeld in artikel 3, tweede lid, wordt verstrekt onder de voorwaarde dat het bevoegd gezag in de aanvraag vaststelling rijksvergoeding (AVR) 2002 en/of 2003 aangeeft dat deze subsidie rechtmatig is.

 • 2 De leer-arbeidsovereenkomst(en) en stageovereenkomst(en) waarop de subsidie betrekking heeft, berusten bij de administratie van de school.

Artikel 14. Verantwoording aanvullende vergoeding

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het bevoegd gezag bedoeld in artikel 3, derde lid, verantwoordt de aanvullende vergoeding bij de jaarrekening met inachtneming van de voorschriften die voor het desbetreffende jaar ten aanzien van de jaarrekening van toepassing zijn.

 • 2 De definitieve vaststelling van de aanvullende vergoeding gaat samen met de goedkeuring van de jaarrekening.

 • 3 De leer-arbeidsovereenkomst(en) en stageovereenkomst(en) waarop de aanvullende vergoeding betrekking heeft, berusten bij de administratie van de school/instelling.

Artikel 15. Terugvordering

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De toekenning kan naar evenredigheid worden teruggevorderd indien het aantal leraren in opleiding dat is benoemd of aangesteld lager is dan het aantal ten behoeve waarvan de toekenning is verstrekt.

 • 2 De toekenning ten behoeve van de stagiair kan naar evenredigheid worden teruggevorderd indien het aantal dagen dat stageactiviteiten zijn verricht lager is dan het aantal ten behoeve waarvan die toekenning is verstrekt.

 • 3 Ook bij voortijdige beëindiging van de leerarbeidsovereenkomst of stageovereenkomst kan de toekenning naar evenredigheid worden teruggevorderd.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 16. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 17. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 18. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs 2002-2003.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina