Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen WJG
Wjsg
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0014194
RechtsgebiedProcesrecht | Strafprocesrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

Bij Stb. 2004/315 is de citeertitel gewijzigd per 1 september 2004 (bron inwerkingtreding: Stb. 2004/390).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 3. Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi
 4. Besluit beheer politie
 5. Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)
 6. Besluit continue screening kinderopvang
 7. Besluit forensische zorg
 8. Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging
 9. Besluit Jeugdwet
 10. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
 11. Besluit modern migratiebeleid
 12. Besluit natuurbescherming
 13. Besluit OM-afdoening
 14. Besluit toestemming verstrekken justitiële gegevens aan Immigratie en Naturalisatiedienst uitvoering ex artikel 14, tweede lid, onder b, en vierde lid, Rijkswet op het Nederlanderschap
 15. Besluit wegvervoer goederen
 16. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 17. Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 18. Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden
 19. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage
 20. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob
 21. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 22. Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving)
 23. Wijzigingsbesluit Besluit justitiële gegevens (verstrekken justitiële gegevens aan burgemeester bij terugkeer ex-gedetineerden en versterken screening in taxibranche)
 24. Wijzigingsbesluit Besluit OM-afdoening en enkele andere besluiten (invoering bestuurlijke strafbeschikking)
 25. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2018)
 26. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2015)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
 2. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.9
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 10.2
 3. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten
  Bijlagen: 1, 2
 6. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken
  Tekst: tekst
 9. Aanwijzing opsporingsberichtgeving
  Tekst: tekst
 10. Aanwijzing slachtofferrechten
  Tekst: tekst
 11. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.34
 12. Advocatenwet
  Artikel: 2
 13. Afgifte bewijzen van betrouwbaarheid en non-faillisement
  Artikel: 2
 14. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 14
 15. Arbeidsomstandighedenregeling
  Artikel: 1.9a
 16. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 17. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018
  Tekst: tekst
 18. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 2
 19. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 20. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 21. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 2b, 28
 22. Besluit afgifte bewijzen van betrouwbaarheid ex artikel 37 Eerste richtlijn van de Raad voor de Europese Gemeenschappen van 5 maart 1979
  Artikel: 2
 23. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 1, 51, 53
 24. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikel: 3
 25. Besluit personenvervoer 2000
  Artikelen: 22, 82
 26. Besluit prudentiële regels Wft
  Artikel: 13a
 27. Besluit toestemming verstrekken justitiële gegevens aan Immigratie en Naturalisatiedienst uitvoering ex artikel 14, tweede lid, onder b, en vierde lid, Rijkswet op het Nederlanderschap
 28. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 29. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Zaken en verklaringen omtrent het gedrag vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 30. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 10
 31. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 32. Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob
 33. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel: 5
 34. Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012
  Artikel: 3
 35. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties advocatuur
  Artikel: 3
 36. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen
  Artikel: 4
 37. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel
  Artikel: 3
 38. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
  Artikel: 4
 39. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
  Bijlage: bijlage
 40. Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan
  Artikel: 14
 41. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 4
 42. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 33
 43. Verordening Deelneming in gerechtsdeurwaarderskantoren
  Artikel: 5
 44. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 1.15, 7.1e
 45. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 46. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 2c, 2e
 47. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 27
 48. Wet beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 4
 49. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 4.2.1, 4.2.2, 4.2a.1
 50. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.1, 50, 56b
 51. Wet natuurbescherming
  Artikel: 7.7
 52. Wet op de erkende onderwijsinstellingen
  Artikel: 8
 53. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 3, 3a, 32
 54. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikelen: 15, 84
 55. Wet op het accountantsberoep
  Artikel: 38
 56. Wet op het notarisambt
  Artikel: 6
 57. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 3, 3a, 32, 45
 58. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 33, 34, 35
 59. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 4a
 60. Wet veiligheidsonderzoeken
  Artikelen: 7, 9, 13
 61. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 5:4, 7:1, 7:11, 8:19, 8:22
 62. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikelen: 18c, 28a
 63. Wijzigingswet Wet politiegegevens, enz. (implementatie Europese regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens)
Terug naar begin van de pagina